بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و مالکان کسب وکارهای بین المللی فعال در صنعت دارو هستند که جهت انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این راستا 163 نفر از اعضای نمونه انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع گردید. در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای ارزیابی روایی از روایی محتوا(ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا)، روایی همگرا (آزمون میانگین واریانس استخراجی و مقایسه آن با پایایی ترکیبی) و روایی واگرا (آزمون فورنل و لارکر) استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بکارگیری سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات، استراتژی یادگیری، فرهنگ اعتماد و ساختار منعطف بر انتقال دانش در اتحادهای استراتژیک بین‌المللی تاثیر داشته و انتقال دانش نیز بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین‌المللی تاثیر دارد. همچنین ظرفیت جذب برای اتحاد، ارتباط میان انتقال دانش و عملکرد نوآوری در اتحادهای استراتژیک بین المللی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors affecting knowledge transfer and its impact on innovation performance of international strategic alliances of pharmaceutical SMEs

نویسندگان [English]

  • Babak Ziyae 1
  • Mehran Rezvani 1
  • Yasamin Ahmadian 2
1 Assistant professor-faculty of entrepreneurship,,university of Tehran
2 Master Science of Entrepreneurship
چکیده [English]

The purpose of this research is investigating the factors affecting knowledge transfer and its impact on innovation performance of international strategic alliances of pharmaceutical SMEs. This paper is an applied research that in terms of data collection is descriptive _survey. Target population of this study consists of managers and owners of international businesses active in the pharmaceutical industry. Also in this study in order to evaluate the relationship between variables and their impact on each other, the partial least squares method (PLS) and smart-PLS software were used. The results showed that it-based systems, learning strategy, trust culture and flexible structure have a positive effect on knowledge transfer and knowledge transfer also has a positive effect on knowledge transfer. Also absorptive capacity of the alliance moderates the relation between knowledge transfer and innovation performance in international strategic alliances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge transfer
  • innovation performance
  • international strategic alliances
  • pharmaceutical industry
آقاجانی، طهمورث، رضازاده، آرش، شوقی، بهزاد. (1393). بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه: اتحاد بین نورد آلومنیوم اراک و آلومنیوم پارس. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 20(55)، 9-34.
خلیل نژاد، شهرام، دانشور دیلمی، محمدرضا. (1397). تأثیر استراتژی‌های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت‌های شناختی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 24(69)، 13-34.
سبحانی، یزدان، هنری، حبیب، شهلایی، جواد، احمدی، علیرضا. (1392). رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی. مدیریت ورزشی، 5(2)، 55-73.
مکی زاده، وحید، ابوالحسینی، نیما. (1397). الگوی مفهومی عملکرد اتحادهای استراتژیک با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت نفت). بررسی‌های بازرگانی، 16(90-91)، 93-107.
نصر اصفهانی، علی، انصاری، رضا، مولایی خوراسگانی، ریحانه. (1394). بررسی تاثیر ظرفیت جذب بر کارآفرینی سازمانی( مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 9(2)، 377-395.
یدالهی فارسی، جهانگیر، عزیزی زیارت، امید، خواستار، حمزه. (1388). بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران). توسعه کارآفرینی، 2(3)، 55-80.
Aggarwal, V., & Kapoor, M. (2018). Innovation growth from knowledge transfer in international strategic alliances. Journal of Strategy and Management, 11(4), 483-496.
Bellini, A., Aarseth, W., & Hosseini, A. (2018). Effective knowledge transfer in successful partnering projects. Energy Procedia,, 96, 218-228.
Calisir, Fethi; Gumussoy, Cigdem Altin; Guzelsoy, Ezgi, (2013). Impacts of learning orientation on product innovation performance. The Learning Organization, 20(3), 176-194.
Chin, Wynne w. (1998), The partial least squares approach for structural equation modeling In Modern methods for business research, Macoulides (Ed). Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, NJ.
Dayan, R., Heisig, P., & Matos, F. (2017). Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy. Journal of Knowledge Management, 21(2), 308-329.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Hagedoorn, J., & Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?. Research policy, 32(8), 1365-1379.
Henseler, J., Ringle, C. M. and Sinkovics, R. (2009), The use of partial least squares path modeling in international marketing,  Advances in international Marketing, 20.
Li, Y. H., & Huang, J. W. (2013). Exploitative and exploratory learning in transactive memory systems and project performance. Information & Management, 50(6), 304-313.
Lavie, D., Haunschild, P. R., & Khanna, P. (2012). Organizational differences, relational mechanisms, and alliance performance. Strategic Management Journal, 33(13), 1453-1479.
Lo, F. Y. (2016). Intra-MNE advantage transfer and subsidiary innovativeness: The moderating effect of international diversification. Journal of Business Research, 69(5), 1712-1717.
Lok, P., Hung, R.Y., Walsh, P., Wang, P. and Crawford, J. (2005). An integrative framework for measuring the extent to which organizational variables influence the success of process improvement programmes. Journal of Management Studies, 42(7), 1357-1381.
Mindruta, D., Moeen, M., & Agarwal, R. (2016). A two‐sided matching approach for partner selection and assessing complementarities in partners' attributes in inter‐firm alliances. Strategic Management Journal, 37(1), 206-231.
Nagesh, T. (2016). Linking knowledge management and innovation culture for business performance improvement. International Journal of Knowledge Management and Practices, 4(2), 9-22.
Ramachandran, I., Clark, K., Miller, S. R., & Wang, D. (2012). Influence of knowledge resources on exploratory and exploitative international strategic alliances: Effects of the institutional environment. In Institutional theory in international business and management (pp. 339-313). Emerald Group Publishing Limited.
Rhodes, J., Hung, R., Lok, P., Ya-Hui Lien, B., & Wu, C. M. (2008). Factors influencing organizational knowledge transfer: implication for corporate performance. Journal of knowledge management, 12(3), 84-100.
Rivard, S., & Huff, S. L. (1988). Factors of success for end-user computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-561.
Robson, M. J., Katsikeas, C. S., Schlegelmilch, B. B., & Pramböck, B. (2019). Alliance capabilities, interpartner attributes, and performance outcomes in international strategic alliances. Journal of World Business, 54(2), 137-153.
Santos, D. F. L. Basso, L. F. C. Kimura, H. & Kayo, E. K. (2014). Innovation efforts and performances of Brazilian firms. Journal of Business Research. 67(4): 527-535.
Wehn, U., & Montalvo, C. (2018). Knowledge transfer dynamics and innovation: Behaviour, interactions and aggregated outcomes. Journal of Cleaner Production, 171, 56-68.
Wei, Y., & Miraglia, S. (2017). Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm. International Journal of Project Management, 35(4), 571-585.
Yousafzai, S. Y., Pallister, J. G., & Foxall, G. R. (2003). A proposed model of e-trust for electronic banking. Technovation, 23(11), 847-860