طراحی شبکه ایجاد ارزش مشترک مبتنی بر نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی فناوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 مشاور حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات- پژوهشکده سیاست پژوهی و مدیریت راهبردی - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اغلب کارآفرینان برای توسعه کارآفرینی و ایجاد ارزش، چند گام مهم از جمله کشف و ارزیابی فرصت­ها، پیش­بینی درآمد و سرمایه مورد نیاز را در نظر می­گیرند، اما بسته به نوع فرصت و ارزش مورد انتظار این مراحل می­توانند بسیار پیچیده و همراه با عدم قطعیت باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه یک الگوی فراگیر و کارآمد برای توسعه فرایند کارآفرینی است که منجر به ایجاد ارزش برای همه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی شود. این پژوهش از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعه­ای با رویکرد آمیخته متوالی و از نظر گردآوری داده، تحقیق فراترکیب در بخش کیفی و تحقیق پیمایشی در بخش کمی میباشد. در بخش کیفی با استفاده از تحلیل فراترکیب و تحلیل تم، مراحل و فعالیت­های موثر در فرایند کارآفرینی مورد شناسایی قرار گرفت. یافته این بخش، الگوی اولیه پژوهش شامل 60 تم و 12 مقوله میباشد در بخش کمی برای تعیین روابط متغیرهای مدل، از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است؛ با توجه به روش گردآوری داده پیمابشی، داده­های تحلیل از طریق پرسشنامه و نظرات 180 نفر از مدیران و کارشناسان پارک فناوری سجاد تهیه شد. همچنین با استفاده از مدل­سازی ساختاری الگوی پژوهش سطح­بندی شد. نهایتا متغیرهای الگو از طریق فرایند تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب اهمیت آنها در ایجاد ارزش در اکوسیستم کارآفرینی یا شبکه ارزش محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Value Co-Creation Network based on Innovation in Technology Entrepreneurship Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Mohsen Pazari 2
  • Jamshid Edalatian Shahriari 3
1 Management Dept.Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran. Iran.
2 consultant of Law and Regulation in Information and Communication Technology
3 Assistant Professor, faculty of Management, Azad University Centeral Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Most entrepreneurs consider several important steps to develop entrepreneurship and value creation, including discovering and evaluating opportunities, anticipating the required capital and income But depending on type and value of opportunity the expectation of these steps can be complex, and uncertain. The aim of this study is to provide a comprehensive and efficient model for the development of the entrepreneurial process that will create value for all actors in the entrepreneurial ecosystem. For this purpose, using meta-analysis and theme analysis, the effective steps and activities in the entrepreneurial process were identified. The output of this systematic analysis is 60 themes and 12 categories, based on which the initial model of research was drawn at the level of entrepreneurship steps and activities. To determine the relationships of the model variables structural equations and confirmatory factor analysis were used ; Analysis data were prepared based on a questionnaire with 60 items and were prepared by 180 managers and experts of Sajjad Park (Tehran and Mashhad).In the next step, the research model was extracted using interpretive structural modeling (ISM). Finally, the model variables were evaluated through analytical network analysis process ANP and their importance coefficient in value creation in the entrepreneurial ecosystem or value network was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurship Process"
  • " Entrepreneurship Ecosystem"
  • "Innovation Process"
  • " New Product Development (NPD)"
  • "Value Co-Creation "
انتظاری، یعقوب (1397). «زیست بوم کارآفرینی نوآورانه؛ الگوی عمومی و پیام­هایی برای ایران»، توسعه کارآفرینی، 11(1) : 21-40.
ایمانی­پور ، نرگس، زیوردار، مهدی، طالبی، کامبیز، حسینی، سید رسول،.(1395)، «الگویی برای تصمیم گیری در مورد ایجاد کسب وکار جدید با رویکرد نظریه داده بنیاد »، نشریه مدیریت نوآوری، 16(2) : 109-134
بغدادی، مصطفی، شاوردی، مصطفی (1391).  «تجاری­سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی» ، فصلنامه رشدفناوری، 9(1) : 45-37.
داوری، علی ،سفیدبری، لیلا، باقرصاد ، وجیهه (1396). «عوامل اکوسیستم کارآفرینی براساس مدل آیزنبرگ»، توسعه کارآفرینی، 10(1) : 100-120.
زبردست اسفندیار (1389). «کاربرد فرایند تحلیل شبکه­ای در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای» ، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 41(1) : 79-90.
غفاری بهرام، حسامی حسام زند (1396). «شناسایی و استخراج میزان تأثیر عوامل مؤثر در موفقیت تجاری­سازی پروژه­های توسعۀ فناوری»،  سیاست نامۀ علم و فناوری، ۷(2): 17-28.
Basole, R. and Rouse, W.. (2008). Complexity of service value networks: conceptualization and empirical investigation, IBM Systems Journal, 47(1), 53–70.
Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything, Harvard Business Review, 91(5), 63–72.
Buchanan, J. M., Vanberg, V. J., (1991). The market as a creative process, Economics and Philosophy, 7(2), 167-186.
Bujor, Adriana, Avasilcăi, S., Hutu, C. A., Avram, Elena, (2019). Digital world of cocreation: strategy and process, In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 568:012010.
Cooper, R.G. (1999). From Experience: The invisible success factors in product innovation. Journal of Product Innovation Management, 16(2), 115-133.
Christensen, C. and Rosenbloom, R. (1995). Explaining the attacker’s advantage: Technological paradigms, organizational dynamics, and the value network. Research Policy, 24(2), 233–257.
Christensen, C. (1997). The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail, Harvard Business School Press. Boston, MA, USA.
Davidsson, Per (2005).The entrepreneurial process as a matching problem, In: 65th Annual Meeting Proceeding. Vancouver: Tongji University School of Economics and Management.
Dedehayir, O., Mäkinen, S. J., Ortt, J. R. (2016). Roles during innovation ecosystem genesis: A literature review, Technological Forecasting and Social Change, 136, 18-29.
Galateanu Avram, E., Avasilcai, S. (2018). Co-creators in innovation ecosystems. Part I: the case of creative industries. IOP Conf.: Mat Sc. Eng. 400, 1–8.
Gawer, A. ,Cusumano, M. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of Product Innovation Management, 31(3), 417-433.
Herrmann, B. L., Gauthier, J. F., Holtschke, D., Berman, R., & Marmer, M.,(2018). The Global Startup Ecosystem Ranking 2018, startupgenome, https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-gser-2018.
Hisrich, Robert D., Ramadani, Veland, (2017). Effective Entrepreneurial Management Strategy, Planning, Risk Management, and Organization, Switzerland: Spring.
Hossain, M., Heidemann Lasser A. (2017). Q&A: How do digital platforms for ideas, technologies, and knowledge transfer act as enablers for digital transformation, Technology Innovation Management Review,(79),55-60
Isenberg, D. J. (2011) Introducing the entrepreneurship ecosystem: Four defining characteristics, Forbes. Available at http://www.forbes.com/sites/danisenberg/ 2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystemfour-defining-characteristics.
Kisfalvi, V. (2002). The entrepreneur's character, lifeissues, and strategy making: a field study. Journal of Business Venturing, 17(5), 489-518.
Lin, C., Lee, C., Wu, C. (2008). Optimizing a Marketing Expert Decision Process for the Private Hotel, Expert Systems with Applications, 36(3), 5613-5619.
Lusch, R., Vargo, S. L., and Tanniru, M. 2010. Service, value networks and learning. Journal of the Academy of Marketing Science, 38(1), 19–31.
Mason, C., & Brown, R. (2018). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final Report to OECD, Paris.
Moore, J. F. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 71(3), 75-86.
Neumann, M., (2017). Open innovation vs Crowdsourcing Vs Co-creation https://www.wazoku.com/open-innovation-vs-crowdsourcing-vs-co-creation/
Novickis, Leonids, Antanas, Mitasiunas, Viktorija Ponomarenko (2017). Information technology transfer model as a bridge between science and business sector, Procedia Computer Science, 104(2017), 120-126.
Pellissier, R. (2011). The Implementation of resilience engineering to enhance organizational innovation in a complex environment, International Journal of Business and Management, 6(1), 145-164.
Saaty, R.W. (1987). The Analytic Hierarchy Process—What It Is and How It Is Used, Mathematical Modelling, 9(3-5), 161-176.
Spigel, B. (2017). The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems, Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49–72.
Thomas, D W Llewellyn, Autio Erkko (2015). The Processes of Ecosystem Emergence, In: Humphreys, John, Academy of Management: 75th Annual Meeting Proceedings, Vancouver: Tongji University School of Economics and Management
Vercauteren, A., 2004. Lead customer interaction during thecommercialisation process of radical technologies, 4th Annual Conference of the European Academy of Management, St. Andrews, Scotland, May 5-8.
White, M.A., Bruton, G. D. (2011). The management of technology and innovation: A strategic approach. Canada: Thomson South-Western Press
Yadollahi, Farsi, J., Talebi, K. (2009). Application of knowledge management for research commercialization, World Academy of Science: Engineering and Technology, 49(1), 451-455.