تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی با میانجی گری قصد کارآفرینی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

جهانی­سازی و اقتصاد دانش­بنیان منجر به تغییر ماموریت سنتی آموزشی و پژوهشی دانشگاه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است. که دراین توسعه، دانشگاه به منظورکمک به نیروی کارماهر برای پاسخ به تقاضاهای متغیر بازار کار تحت تاثیر جهت­گیری­ها و اهداف کارآفرینانه افراد است. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهت­گیری کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی با نقش میانجی قصد کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی بوده است که در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 260 نفری بر اساس تصادفی ساده اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد جهت­گیری کارآفرینی فردی بولتن و لین(2012) ، رفتار کارآفرینانه اسشمیدت و همکاران(2018) و قصد کارآفرینی لینان و چن(2009) بوده است. روایی تأییدی و پایایی هر سه ابزار مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار 5/8 Lisrel مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج نشان داد، جهت­گیری کارآفرینانه فردی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه مؤثر است. همچنین قصد کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه به صورت مستقیم موثر بود. می­توان گفت ارزش­های ریسک پذیری، فعال بودن و نوآوری در کنار قصد کارآفرینی نقش سازنده در رفتارکارآفرینانه خواهند شد. به نوعی در تحرک و ایجاد رفتار کارآفرینی دانشجویان، نگرش­ها و شخصیت فرد بهمراه هدف معین نقش سازنده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of individual entrepreneurship orientation on entrepreneurial behavior with the mediating role of entrepreneurial intention in post-graduate engineering students

نویسندگان [English]

  • zakieh ganjali 1
  • rouhollah Bagherimajd 2
1 M.A student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 1. Assistant Prof in higher education management, Faculty of Education & Psychology, Sistan & Blouchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Globalization and knowledge-based economy have led to the alteration of the traditional mission of university education and research to economic and social development or the University of Entrepreneurship. Higher education in helping the skilled workforce to respond to the changing demands of the labor market in a knowledge-based economy is influenced by the entrepreneurial orientations and goals. So, this study aimed to investigate the effect of entrepreneurial orientation on entrepreneurial behavior with the mediating role of entrepreneurial intention from the perspective of graduate engineering students of Sistan and Baluchestan University. The research method was a correlation that was performed in the community of graduate engineering students of Sistan and Baluchestan University with a sample of 260 people based on simple random sampling. The research tools were three questionnaires: individual entrepreneurship orientation, entrepreneurial behavior, and entrepreneurial intention. Confirmatory validity and reliability of all three appropriate instruments were reported well. The analysis method using Lisrel software was a structural equation model. The results revealed that the orientation of individual entrepreneurship directly and indirectly through entrepreneurial intention is effective on entrepreneurial behavior. Entrepreneurial intent also had a direct effect on entrepreneurial behavior. It can be said that the values of risk-taking, activism, and innovation along with entrepreneurial intention will play a constructive role in entrepreneurial behavior. In a way, in the mobility and creation of entrepreneurial behavior of students, the attitudes and personality of the individual along with a specific goal play a constructive role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : entrepreneurial orientation
  • entrepreneurial behavior
  • entrepreneurial intention
  • engineering students
امامی، امیر(1398). علل تاثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 12(3)، 321-339.
اوتادی، محمد، صفری، سعید(1398). بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان(مطالعه موردی: دانشگاه شاهد). توسعه کارآفرینی، 12(4)، 501-520.
صادقی، گلبرگ، باقری، افسانه، چیت­سازان، هستی(1398). تاثیر ویژگی­های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی، 12(3)، 461-480.
Ajzen, I. (2011). The theory of planned behavior: Reactions and reflections. Psychology & Health, 26 (9), 1113-1127
Alam, M. Z., Kousar, S., & Rehman, C. A. (2019). Role of entrepreneurial motivation on entrepreneurial intentions and behaviour: theory of planned behaviour extension on engineering students in Pakistan. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 1-20.
Anderson, B. S., Kreiser, P. M., Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic management journal, 36(10), 1579-1596.
Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 53–61.
Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions. Journal of Business venturing, 19(2), 221-239.
Bird, B., & Schjoedt, L. (2017). Entrepreneurial behavior: Its nature, scope, recent research, and agenda for future research. In Revisiting the entrepreneurial mind (pp. 379-409). Springer, Cham.
Bolton, D.L. & Lane, M.D. (2012). Individual entrepreneurial orientation: Development of a measurement instrument. Education+Training, 54(3), 219-233.
Bruton, G. D., & Chen, J. (2016). Entrepreneurship research in Asia: what we know and where we move in the future. Journal of Industrial Integration and Management, 1(1), 636-659.
Coviello, N. E., & Jones, M. V. (2004). Methodological issues in international entrepreneurship research. Journal of Business Venturing, 19(4), 485-508.
Dabbagh, N., & Menascé, D. A. (2006). Student perceptions of engineering entrepreneurship: An exploratory study. Journal of Engineering Education, 95(2), 153-164.
Díaz JC, Hernández RM, Barata ML (2007) Estudiantes universitarios y creación de empresas. Un análisis comparativo entre España y Portugal. In Ayala, J.C. (coord.) Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro. Grupo FEDRA, Madrid
Felgueira, T., & Rodrigues, R. G. (2020). I-ENTRE-U: an individual entrepreneurial orientation scale for teachers and researchers in higher education institutions. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 17(1), 1-21.
Ferreira, J. J., Raposo, M. L., Rodrigues, R. G., Dinis, A., & Paço, A. D. (2012). A model of entrepreneurial intention: An application of the psychological and behavioral approaches. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 424-440.
Freitas, H., Martens, C. D. P., Boissin, J. P., & Behr, A. (2012). Guidance elements for the entrepreneurial orientation of software firms. Revista de Administração (São Paulo), 47(2), 163-179.
Gielnik, M. M., Barabas, S., Frese, M., Namatovu-Dawa, R., Scholz, F. A., Metzger, J. R., & Walter, T. (2014). A temporal analysis of how entrepreneurial goal intentions, positive fantasies, and action planning affect starting a new venture and when the effects wear off. Journal of Business Venturing, 29(6), 755-772.
Gieure, C., del Mar Benavides-Espinosa, M., & Roig-Dobón, S. (2020). The entrepreneurial process: The link between intentions and behavior. Journal of Business Research, 112, 541-548.
Grande, J., Madsen, E. L., & Borch, O. J. (2011). The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures. Entrepreneurship & Regional Development, 23(3-4), 89–111.
Gartner, W. B., & Carter, N. M. (2003). Entrepreneurial behavior and firm organizing processes. In Handbook of entrepreneurship research (pp. 195-221). Springer, Boston, MA.
Gupta, A. K. (2013). Tapping the entrepreneurial potential of grassroots innovation. Stanford Social Innovation Review, 11(3), 18-20.
Gupta, V. K., & Gupta, A. (2015). Relationship between entrepreneurial orientation and firm performance in large organizations over time. Journal of International Entrepreneurship, 13(1), 7–27.
Gupta, V. K., Niranjan, S., Goktan, B. A., & Eriskon, J. (2016). Individual entrepreneurial orientation role in shaping reactions to new technologies. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(4), 935-961.
Hisrich, R. D. (2013). International Entrepreneurship: Where Do We Go From Here?. International Review of Entrepreneurship, 11(1), 1-13
Hisrich, R., Langan-Fox, J., & Grant, S. (2007). Entrepreneurship research and practice: a call to action for psychology. American psychologist, 62(6), 575-589.
Hossain, M. (2016). Grassroots innovation: A systematic review of two decades of research. Journal of Cleaner Production, 137, 973-981.
Huang, S., & Wang, Y. (2011). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and innovation in small and medium enterprises. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 563–570.
Ismail, K., Anuarb, M. A., Wan Omarc, W.Z., Azizd, A. A., Seohode, K., Shoaib. Akhtarf, Kh., (2015). Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial Orientation of Faculty and Students towards Commercialization, Procedia - Social and Behavioral Sciences   181 :349 – 355.
Koe, W. L. (2016). The relationship between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and entrepreneurial intention. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 1-11.
Kruse, P., Wach, D., Costa, S., & Moriano, J. A. (2019). Values matter, don’t they?–Combining theory of planned behavior and personal values as predictors of social entrepreneurial intention. Journal of Social Entrepreneurship, 10(1), 55-83.
Kumar, S., Paray, Z. A., & Dwivedi, A. K. (2020). Student’s entrepreneurial orientation and intentions. Higher Education, Skills and Work-Based Learning.
Langkamp Bolton, D., Lane, M.D. (2012). Individual entrepreneurial orientation: development of a measurement instrument. Education + Training, 54(2/3), 219–233.
Levenburg, N. M., & Schwarz, T. V. (2008). Entrepreneurial orientation among the youth of India: The impact of culture, education and environment. The Journal of Entrepreneurship, 17(1), 15-35.
Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccola Impresa / Small Business,3 (1), 11–35.
Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross–cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship theory and practice, 33(3), 593-617.
McAdam M., Cunningham J.A. (2019) Entrepreneurial Behavior: A Research Outlook. In: McAdam M., Cunningham J. (eds) Entrepreneurial behavioubr. Palgrave Macmillan, Cham,1-13.
Mellor, R., Coulton, G., Chick, A., Bifulco, A., Mellor, N., & Fisher, A. (2009). Entrepreneurship for Everyone. London: SAGE Publications.
Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138, 273-279.
O’Brien, E., & Cooney, T. M. (2019). How Can Higher Education Institutions (HEIs) Engender Enterprising Behavior from within Under-represented Communities? Visvizi, A., Lytras, M. and Sarirete, A.(Ed.) Management and Administration of Higher Education Institutions at Times of Change (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology), Emerald Publishing Limited, 13-29.
Peña-Ayala, A., & Villegas-Berumen, H. G. (2020). Evaluation of the influence that higher education boosts on students’ entrepreneurial proclivity: Evidence from Mexico and Spain. The International Journal of Management Education, 18(3), 1-21.
Pillis, E., & Reardon, K. K. (2007). The influence of personality traits and persuasive messages on entrepreneurial intention: a cross-cultural comparison. Career Development International, 12(4), 382-396.
Piva, E. (2018). Time allocation behaviours of entrepreneurs: the impact of individual entrepreneurial orientation. Economia e Politica Industriale, 45(4), 493-518.
Pooja, P., Patel, M. M., Badodia, S. K., & Prabhakar, S. (2014). Entrepreneurial behaviour of dairy farmers. Indian Research Journal of Extension Education, 14(2), 46-49.
Poon, J. M., Ainuddin, R. A., & Junit, S. O. H. (2006). Effects of self-concept traits and entrepreneurial orientation on firm performance. International small business journal, 24(1), 61-82.
Rathod, P. K., Nikam, T. R., Sariput, L., & Amit, H. (2012). Entrepreneurial behaviour of dairy farmers in Western Maharashtra, India. International Journal of Commerce and Business Management, 5(2), 115-121.
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship theory and practice, 33(3), 761-787.
Rigtering, J. C., Eggers, F., Kraus, S., & Chang, M. L. (2017). Entrepreneurial orientation, strategic planning and firm performance: The impact of national cultures. European Journal of International Management, 11(3), 301-324.
Schmidt, S., Bohnenberger, M. C., Panizzon, M., Marcon, S. R. A., Toivonen, E., & Lampinen, M. (2018). Students Entrepreneurial Behaviour: An Eight-Construct Scale Validation. International Journal of Entrepreneurship, 22(2), 1-20.
Schmidt, S., Bohnenberger, M. C., Panizzon, M., Marcon, S. R. A., Toivonen, E., & Lampinen, M. (2018). Students Entrepreneurial Behaviour: An Eight-Construct Scale Validation. International Journal of Entrepreneurship, 22(2), 1-20.
Seguí-Mas, E., Oltra, V., Tormo-Carbó, G., & Sarrión-Viñes, F. (2018). Rowing against the wind: how do times of austerity shape academic entrepreneurship in unfriendly environments? International Entrepreneurship and Management Journal, 14(3), 725-766.
Senyard, J., T.  Baker, and P.  Davidsson. (2009). Entrepreneurial bricolage: Towards systematic empirical testing. Frontiers of Entrepreneurship Research, 29 (5), 1-14.
Shariff, M. N. M., & Saud, M. B. (2009). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship on students at institution of higher learning in Malaysia. International Journal of Business and Management, 4(4), 129-135.
Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business venturing, 22(4), 566-591.
Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship theory and practice, 33(3), 669-694.
Usaci, D. (2015). Predictors of professional entrepreneurial intention and behavior in the educational field. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 187(7), 178-183.
Wang, X., Dass, M., Arnett, D. B., & Yu, X. (2020). Understanding firms’ relative strategic emphases: An entrepreneurial orientation explanation. Industrial Marketing Management, 84, 151-164.
Yi, G. (2020). From green entrepreneurial intentions to green entrepreneurial behaviors: The role of university entrepreneurial support and external institutional support. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(2), 1-17.
Yurtkoru, E. S., Acar, P., & Teraman, B. S. (2014). Willingness to take risk and entrepreneurial intention of university students: An empirical study comparing private and state universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 834–840.
Zellweger, T., Sieger, P., & Halter, F. (2011). Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background. Journal of business venturing, 26(5), 521-536.
Zhao, H., Seibert, S. E., & Lumpkin, G. T. (2010). The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A meta-analytic review. Journal of management, 36(2), 381-404.
Zhao, Y., Li, Y., Lee, S. H., & Bo Chen, L. (2011). Entrepreneurial orientation, organizational learning, and performance: Evidence from China. Entrepreneurship theory and practice, 35(2), 293-317.