اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری­سازی پژوهش­های علوم ورزشی با نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان بود. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه­های شهر تهران بود که با استناد به فرمول کوکران، از بین آن­ها 276 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی و طبقه­ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش­نامه­های قابلیت پژوهشی آریانی و همکاران (1394)، پیوندهای اجتماعی فرناندز-پرز و همکاران (2015) و ادراک تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی لطیف و همکاران (2016) بود. روایی محتوایی این پرسش­نامه‌ها با کمک نظرات اصلاحی 8 نفر از اساتید علوم ورزشی و 3 نفر از اساتید کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش­نامه‌ها نیز از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. در گام نخست، تحلیل داده­ها نشان داد که وضعیت پیوندهای اجتماعی دانشجویان مطلوب و وضعیت قابلیت پژوهشی و ادراک تجاری­سازی آن­ها پایین­تر از حد متوسط است. در گام دوم، نتایج به­دست آمده از نرم­افزار اسمارت پی­ال­اس نسخه 3  نشان داد که پیوندهای اجتماعی و قابلیت پژوهشی، هرکدام رابطه مستقیم و معناداری با ادراک تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن آن­که قابلیت پژوهشی به عنوان عامل میانجی رابطه پیوندهای اجتماعی و ادراک تجاری­سازی شناخته شد. بنابراین، لازم است دانشکده­های علوم ورزشی ضمن توسعه قابلیت­ پژوهشی و پیوندهای اجتماعی دانشجویان، گام مهمی برای تجاری­سازی پژوهش­های علوم ورزشی بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Ties on Commercialization Perception of Sports Science Research: The Mediating Role of Students' Research Capability

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi
  • mohammad Ehsani
  • Marjan Saffari
  • Rasool Norouzi Seyed Hossini
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of social ties on the commercialization perception of sports science research with the mediating role of students' research capability. This is based on purpose, is applicable and it is descriptive-correlation in terms of data collection method. The statistical population consisted of all postgraduate students of sports science in Tehran universities. Based on the Cochran formula, 276 of them were selected through stratified (proportional allocation) and random sampling. Data collection tools were questionnaires of Ariani et al.'s (2012) research capability, Fernandez-Perez et al.'s social ties (2015), and Latif et al .'s (2016) commercialization perception. The content validity of these questionnaires was investigated with the help of corrective opinions of 8 professors of sports sciences and 3 professors of entrepreneurship, and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha and composite reliability. In the first step, the data analysis showed that the status of students' social ties was desirable, and their research capability and commercialization perception status were below average. In the second step, the results obtained from SMART PLS 3 software showed that social ties and research capability have a direct and significant relationship with the commercialization perception of students' research achievements. At the same time, research capability was identified as a mediator of the relationship between social ties and the perception of commercialization. Therefore, sports science faculties need to take an important step in commercializing sports science research while developing research capability and social ties of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social Ties
  • Commercialization
  • Students
  • Sport Sciences
  • Research Capability"
آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ معینی­کیا، مهدی و خالق­خواه، علی (1394). "نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در قابلیت­های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی"، یادگیری مجازی در علوم پزشکی، 6(2): 26-39.
دستوم، صلاح­الدین؛ رمضانی­نژاد، رحیم، بنار ، نوشین و رسولی، رحیم (1392). "بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار"، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2): 91-109.
دهقانی، ماهرخ؛ عزیزیان کهن، نسرین و بهتاج، ایوب (1398). "رابطه قابلیت­های پژوهشی و سواد اطلاعاتی با پیش­بینی اضطراب پژوهش در بین دانشجویان تربیت بدنی"، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 7(24): 39-50.
روحی، شیدا؛ کفچه، پرویز و احمدی­زاد، آرمان (1396). "اثر پیوندهای اجتماعی و برندسازی داخلی بر فعالیت­های کارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی شهر سنندج)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
قاسمی، اسماعیل؛ مهاجرانی، علی­اصغر و حقیقیان، منصور (1399). "بررسی تأثیرات مؤلفه‌های اجتماعی و محیط نهادی بر توسعه کارآفرینی"، مطالعات محیطی هفت­حصار، ۸(۳۱): ۷۵-۸۳.
قلی‌پور، رحمت‌ا...؛ آقاجانی، حسنعلی و کرامتی کریمی، محمدعلی (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات". توسعه کارآفرینی، 2(1): 123-158.
کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل و علیزاده گلریزی، ابوالفضل (1396). "تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار ذینفعان در تجاری­سازی پژوهش­های ورزشی"، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4(3): 11-20.
گودرزی، ریحانه؛ حسینی، سید رسول و طبائیان، سید کمال (1397). "چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران"، توسعه کارآفرینی، 11(4): 661-679.
گودرزی، مهدی؛ جلالی فراهانی، مجید؛ رجبی، حسین و حمیدی، مهرزاد (1395). " تحلیل عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی"،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(3): 45-53.
محمدکاظمی، رضا؛ حسینی­نیا، غلامحسین و حبیبی، حمیدرضا (1398). "کاربردها و الزامات بکارگیری پلتفرم­های ‌تأمین‌مالی جمعی در کسب­وکارهای تثبیت­شده ‌خدماتی–‌ ورزشی (مورد مطالعه باشگاه­های فوتبال ایران. توسعه کارآفرینی، 12(2): 281-300.
محمودپور، بختیار (1395). "طراحی مدل پیشران­های تجاری­سازی تحقیقات علوم انسانی"، آموزش عالی ایران، 8(4): 51-77.
ملکوتی، سید کاظم؛ ناصری‌پور، مسعود و نعمتی انارکی، لیلا (1397). "نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور"، رهیافت، 28(70)، 21-36.
مندعلی­زاده، زینب؛ احسانی، محمد و هنری، حبیب (1395). "طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریه برخاسته از داده­ها"، مدیریت ورزشی، 8(5): 709-725.
Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365-381.
Bishop, D. (2008). An applied research model for the sport sciences. Sports Medicine, 38(3), 253-263.
Cohen, J. E. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Dynich, A., & Wang, Y. (2016). On the e-commercialization of science: A step toward the future? Electronic Commerce Research and Applications, 20, 183–188.
Ekaterina, V. K., & Liudmila, A. L. (2016). Social Ties of University Students: Evidence from a Longitudinal Survey in Russia. National Research University Higher School of Economics, 1-20.
Fernández-Pérez, V., Alonso-Galicia, P. E., Rodríquez-Ariza, L., & Fuentes-Fuentes, M. M. (2015). Professional and personal social networks: A bridge to entrepreneurship for academics? European Management Journal, 33(1), 37-47.
Ferreira, J. J., Fernandes, C., Ratten, V., & Miragaia, D. (2020). Sports innovation: A bibliometric study. Sport entrepreneurship and public policy (pp. 153 –170). Springer.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Foster, C., Anholm, J. D., Best, T., Boullosa, D., Cress, M. L., Koning, J. J., Goncalves, C., Hahn, CH., Lucia, A., Porcari, J. P., Pyne,D. B., Rodriguez-Marroyo, J.,  & Seiler, K. S. (2016). Scientific discovery and its role in sports science. Kinesiology, 48(2), 274-284.
Fullagar, H. H. K., McCall, A., Impellizzeri, F. M., Favero, T., & Coutts, A. J. (2019). The Translation of Sport Science Research to the Field: A Current Opinion and Overview on the Perceptions of Practitioners, Researchers and Coaches. Sports Medicine, 49(6), 1-8.
Hughes, G. (2019). Developing student research capability for a 'post-truth' world: three challenges for integrating research across taught programmes. Teaching in Higher Education, 24(3), 394-411.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20 (2), 195-204.
Jackowicz, K., & Kozłowski, Ł. (2019). Social ties between SME managers and bank employees: Financial consequences vs. SME managers’ perceptions. Emerging Markets Review, 40, 1-20.
Latif, N. S. A., Abdullah, A., & Jan, N. M. (2016). A Pilot Study of Entrepreneurial Orientation towards Commercialization of University Research Products. Procedia Economics and Finance, 37, 93–99.
Lockett, A., Wright, M., & Franklin, S. (2003). Technology Transfer and universities spin-out Strategies. Small Business Economics, 20, 185-200.
Martindale, R., & Nash, C. (2013). Sport science relevance and application: Perceptions of UK coaches. Journal of Sports Sciences, 31(8), 807-819.
Mizany, M., Khabiri, M., & Sajadi, S. N. (2012). A study of the capabilities of graduate students in writing thesis and the advising quality of faculty members to pursue the thesis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 5-9.
Mobaraki, M. H., Esfandabad, H. M., Safavinejhad, S. & Mohammadkazemi, R (2013). Entrepreneurial team formation the success of the companies. International Journal of Innovative Research in Management, 1(2), 58-70.
Mohammmad Kazemi, R., & Madandar, S. (2012). Identifying the Factors Affecting Entrepreneurial Attitude of Athlete & Non-athlete University Students. Information Management and Business Review, 4(6), 352-361.
Pakrad, M., Hejazi, R., & Mohammad Kazemi, R. (2012). Identifying Effective Factors on Technological Entrepreneurship in Iranian Nanotechnology SMEsInformation Management and Business Review, AMH International, 4(8), 461-466.
Ponomariov, B. L., & Boardman, P. C. (2008). Influencing Scientists Collaboration and Productivity Patterns through New Institutions: University research centers and scientific and technical human capital. Research Policy, 39(5), 613-624.
Pyne, D. (2014). Improving the Practice of Sports Science Research. International Journal of Sports Physiology and Performance, 9(6), 899.
Ratten, V. (2020). Sport technology: A commentary. The Journal of High Technology Management Research, 31(1), 1-6.
Saiiari, A. A. (1994). Analysis of problems and limitations of higher education in Iran. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, No. 5, pp. 19-46.
Thompson, L. A., Dawson, K., Ferdig, R., Black, E.W., Boyer, J., Coutts, J., & et al. (2008). The Intersection of Online Social Networking with Medical Professionalism. J Gen Intern Med, 23(7), 954-957.