دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، خرداد 1399، صفحه 21-160 
شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

صفحه 21-40

10.22059/jed.2020.289516.653128

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 41-60

10.22059/jed.2020.298180.653278

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری