دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1399، صفحه 21-160 
1. شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

صفحه 21-40

نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی


2. طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 41-60

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری


3. ارائه چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح کلان با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 61-79

تورج کریمی؛ آصف ( ut) کریمی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی


5. بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران:

صفحه 121-140

شیوا مرادی؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان