تأثیر آمیخته‌ بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه بنگاه‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش تعدیل‌گر بازارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه کاشان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه بنگاه‌های دانش‌بنیان با توجه به نقش تعدیل‌گر بازارگرایی است. تحقیق حاضر ازمنظر هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، آمیخته (در فاز اول روش دلفی و در فاز دوم روش توصیفی-همبستگی) است. جامعه نمونه این پژوهش در روش دلفی، 30 نفر از خبرگان آگاه به موضوع (در قالب دو پانل 15 نفره) شامل اساتید، کارآفرینان و کارشناسان فعال با روش نمونه‌گیری گلوله برفی برای جامعه نمونه این پژوهش در روش دلفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش‌نامه‌ای که محقق تنظیم کرده است و برای آزمون مدل نیز از روش توصیفی-همبستگی با جامعه‌ی نمونه‌ای شامل 180 کسب‌وکار دانش‌بنیان مستقر در مرکز تحقیقاتی اصفهان که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی(در دسترس) انتخاب شده بودند، استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این فاز نیز پرسشنامه استاندارد(برای ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و بازارگرایی) و محقق ساخته شده (برای موفقیت کارآفرینانه) بوده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Smart PLS2 نشان می‌دهد که آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. علاوه بر این، بازارگرایی نقش تعدیل‌گر بین دو متغیر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و موفقیت کارآفرینانه در این کسب‌وکارها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Entrepreneurial Marketing Mix on Entrepreneurial Success in Knowledge-Based Enterprises by Role of Market Orientation as Moderator

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
  • hamidreza fatahi 2
  • peyman dolatshah 2
1 Management and entrepreneurship, faculty of humanities, university of Kashan, Kashan, Iran
2 Department Of Management and Entrepreneurship,Faculty of Human Sciences,university of kashan.kashan.iran
چکیده [English]

Knowledge-Based Enterprises has a key role in developing a knowledge-based economy. The importance of maintaining these companies in competitive environments has made marketing as a vital component for them, and the success of a marketing system requires selecting the right combination of marketing mix variables, therefore this fact marks in the entrepreneurial marketing mix for knowledge-based companies. On the other hand, need for market advice and use for marketing decisions and activities, the concept of market orientation for these businesses is important. Therefore, the main objective of this research is to investigate the effect of the entrepreneurial marketing mix on the entrepreneurial success of knowledge-based firms in viewpoint of the moderating role of market orientation. This research is descriptive survey. The population of this research is Delphi method is knowledgeable experts, which 30 experts have been selected with using a judgment-snowball sampling method. To test the model, the sample population consisted of 180 knowledge-based businesses located in Isfahan Research Center, that selected by available sampling method. Questionnaire was used for data collection. Its validity was evaluated by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability. The results of data analysis with Smart Pls 2 indicate that the entrepreneurial marketing mix has a positive and significant effect on the entrepreneurial success of knowledge-based companies. In addition, the results showed that market orientation has a moderating role between the two variables of entrepreneurial marketing mix and entrepreneurial success in these businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing
  • Entrepreneurial Marketing Mix
  • market orientation
  • Entrepreneurial success
خداداد حسینی، سیدحمید و گلابی، امیرمحمد (1391). مفهوم‌پردازی جایگاه باورهای مذهبی در بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه کارآفرینی، 5(4): 107-128.
طغرایی، محمدتقی؛ رضوانی، مهران و مبارکی، محمدحسن (1395). طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای فرهنگی- هنری، توسعه کارآفرینی، 9(3): 473-491.
گل ارضی، غلامحسین؛ ملکی مین باش رزگاه مرتضی و شهریاری، مهری (1394). بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران، راهبردهای بازرگانی، 2(7): 56-45.
گلابی، امیرمحمد؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ رضوانی، مهران و یداللهی فارسی، جهانگیر( 1389). مفهوم‌پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاه‌های صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2(9): 27-42.
مبارکی، محمدحسن؛ رضوانی، مهران؛ یداللهی فارسی، جهانگیر و طغرایی، محمدتقی (1395). طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق، تحقیقات بازاریابی نوین، 6(3): 37-52.
ملک اخلاق، اسماعیل؛ ابراهیم‌پور، مصطفی و نوروزی، زهره(1394). مطالعه تاثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت‌های کوچو و متوسط با میانجیگری قابلیت‌های نوآوری، راهبردهای بازرگانی، 13(7): 74-57.
Aguinis, H., & Pierce, C. A. (2008). Enhancing the relevance of organizational behavior by embracing performance management research. Journal of Organizational Behavior, 29(1), 139-145.
Alstete, J. W. (2008). Aspects of entrepreneurial success. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(3), 584-594.
Ayanda, A. M., A defemi, B. J. (2012). Marketing Mix Practice as a Determinant of Entrepreneurial Business Performance, International Journal of Business and Management, 7(1), 205-213.
Bullini Orlandi, L. (2017). Am I entrepreneur? Identity struggle in the contemporary women entrepreneurship discourse. Contemporary Economics, 11(4), 487–498.
Beal, R. (2000). Environmental scanning competitive strategy and organizational performance: The small manufacturing firms. Journal of Small Business Management, 22, 27-45.
Caliendo, M., & Kritikos, A. S. (2008). Is entrepreneurial success predictable? An ex‐ante analysis of the character‐based approach. Kyklos, 61(2), 189-214.
Eshliki, Z. S., Fallahnejad, M. , Zolfi, M. , & Esbouei, S. K. (2015). Application of the Fuzzy Logic in Explanation of Effective Factors on Commercialization of Products (Empirical Evidence: Knowledge-Based Business of Incubators Centers of Iran North Region). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(5), 115-126.
Fried, H. O., & Tauer, L. W. (2015). An entrepreneur performance index. Journal of Productivity Analysis, 44(1), 69-77.
Fisher, R., Maritz, A., & Lobo, A. (2014). Evaluating entrepreneurs’ perception of success: Development of a measurement scale. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 20(5), 478-492.
Gilmore, A. (2011). Entrepreneurial and SME marketing. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2), 137-145.
Gorgiveski M. J., & Ascalon E. M. (2011). Small business owners’ success criteria: A values approach to personal differences. Journal of Small Business Management, 49(2), 207-232.
Henseler, J. Ringle, C. M. and Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 227–319.
Herman, H., Hady, H., & Arafah, W. (2018). The Influence of Market Orientation and Product Innovation on the Competitive Advantage and Its Implication toward Small and Medium Enterprises (Ukm) Performance. International Journal of Science and Engineering Invention, 4(08), 8-21.
Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2011). Academic roots: The past and present of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 1-10.
Hughes, M., and Morgan, R. (2008). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management. 36(5): 651–661.
Ismail, M. , & Zainol, F. A. (2018). A Review on the Evolution and Definition of Entrepreneurial Marketing. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(5), 649-663.
Joona, P. A. (2018). How does motherhood affect self-employment performance?Small Business Economics,50(1), 29-54.
Jakubiak, M. , & Chrapowicki, P. (2018). SMEs and Determinants of Their Internationalization in Poland, Germany and Denmark. Problemy Zarządzania, 16 (73), 126-142.
Joo, M. Y., Jae, K. M., Seok, H. J. , Joo, J. L. (2012). The Effects Entrepreneurship and Market Orientation on Social Performance of Social Enterprise. International Conference on Economics Marketing and Management, 28, 60-65.
Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of marketing, 54(2), 1-18. ‏
Kolabi, A. M., Hosseini, H. K., Mehrabi, R. , & Salamzadeh, A. (2011). Developing entrepreneurial marketing mix: Case study of entrepreneurial food enterprises in Iran. Journal of Knowledge Management, Economics and Information technology, 1(5), 1-6.
Martin, D. M. (2009). The entrepreneurial marketing mix. Oualitative Market Research: An International Journal, 12(4), 391‐403.
Masuo, D., Fong, G., Yanagida, J., (2007), Factors Affecting Perceived Business and Family Success, Entrepreneur’s Toolbox, June 2007, ET-5.
Morrish, S. C. (2011). Entrepreneurial Marketing: A Strategy for the twenty-first century? Qualitative Market Research: An International Journal, 13(2), 110-119.
Lucy, D. M., Lepage, F., & Ghosh, J. (2014). California's Contributions to the US Export Profile. Western Journal of Human Resource Management, 12(3), 16-21.
Orser, B., & Dyke, L. (2009). The influence of gender and occupational-role on entrepreneurs’ and corporate managers’ success criteria. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 22(3), 327-353.
Powell, G. N., & Eddleston, K. A. (2008). The paradox of the contented female business owner. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 24-36.
Sarwoko, E. , Surachman, A. & Hadiwidjojo, A. , (2013). Entrepreneurial Characteristics and Competency as Determinant of Business Performance in SMEs. Journal of Business and Management, 7(3), 31-38.
Solymossy, E. (1998). Entrepreneurial Dimensions: The Relationship of Individual, Venture, and Environmental Factors to Success.
Sutiksno, D. U. , Ahmar, A. S. , Makasar, U. N. , Setyawati, I. I. , Noch, I. M. Y. , & Pattiasina, V. (2019). Market Orientation and Distinctive Competence Toward Service Mix On Study Programs Of Higher Education In Maluku, Indonesia. Journal of Entrepreneurship Education, 22(1), 1-5.
Staniewski, M. W., & Awruk, K. (2019). Entrepreneurial success and achievement motivation–A preliminary report on a validation study of the questionnaire of entrepreneurial success. Journal of Business Research, 110(1), 433-440.
Steffens, P., Davidsson, P., & Fitzsimmons, J. (2009). Performance configurations over time: implications for growth–and profit–oriented strategies. Entrepreneurship theory and practice, 33(1), 125-148.
Wach, D., Stephan, U., & Gorgievski, M. (2016). More than money: Developing an integrative multi-factorial measure of entrepreneurial success. International Small Business Journal, 34(8), 1098-1121.
Zontanos, G. & Anderson, A. R. (2004). Relationships, marketing and small business: an exploration of links in theory and practice. Qualitative Market Research, 7)3(, 228-2.