دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تابستان 1399، صفحه 161-272 
7. مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در صنایع فرهنگی (موردمطالعه: حوزة زبان و ادبیات فارسی)

صفحه 273-292

10.22059/jed.2020.302042.653345

مریم رحمانی؛ علی محمد موذنی؛ رضا محمدکاظمی؛ یوسف محمدی فر؛ سید محمد باقر نجفی