طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولادمبارکه)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از شیوه‌های جدید در راستای مدیریت بهینه نوآوری، پارادایم نوآوری باز است و سازمان‌ها در عصر تغییر و نوآوری، همواره به دنبال بکارگیری شیوه‌های نوآورانه در تمام فعالیت‌های خود، از جمله نظام‌های منابع انسانی، می‌باشند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد صورت گرفته است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات آمیخته - اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی، تحقیق و توسعه، مدیریت دانش شرکت فولاد مبارکه، شرکت‌های مشاوره‌ای همکار با فولاد جمع آوری و با استفاده از تحلیل تم، الگوی اولیه طراحی گردید. در گام دوم پرسش نامه‌ای برای آزمون الگو طراحی و در بین 130 نفر از اعضای جامعه آماری توزیع شد که داده‌ها با کمک الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای Amos 24 بررسی و الگو تائید گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اجرای نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی منجر به ارتقاء دانش سازمان، ایجاد رابطه برد- برد، افزایش سرمایه ارتباطی وکسب قدرت و اعتبار برای سازمان خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Open Innovation based on Human Capital In the steel industry (The Case of : Mobarakeh Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Elham Sahami 1
  • Ali Safari 2
  • Reza Ansari 2
  • Ali Shaemi Barzoki 3
1 Department of Management, University of Isfahan.
2 Department of Management, University of Isfahan
3 Faculty member, Department of Management, Faculty of Administrative sciences and Economics, University of Isfahan.
چکیده [English]

One of the cutting edge methods to optimally manage creativity is the concept of open innovation. In the era of change and innovation, organizations are always looking to apply innovative practices in all their activities, including human resource systems. In this study, the fundamental issue is to identify the dimensions of a model based on open innovation paradigm focusing on human capital in Mobarakeh Steel Company. This research is exploratory mixed method, based on an applied and a descriptive survey design. The statistical population of the study consists of human resources managers and experts, senior managers and experts in R&D, technology management, knowledge management of Mobarakeh Steel Company. Data and information were collected using semi-structured interviews, extracted in theme analysis method and designed initial model. In the second step, a questionnaire was designed to test the pattern and was distributed among 130 members of the statistical population. The model dimensions were analyzed by statistical tests and structural equations using Amos 24 software and consequently the hypotheses were confirmed. The results showed: the implementation of the HC-based open innovation helps upgrade knowledge in the organization, create win-win relationships, and increase the interaction capital, power, and credit of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Knowledge Management
  • Open innovation
  • Open Innovation Outside in
  • Open Innovation Inside in
پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف اله (1392). "شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور"، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 11(31): 101-125
چسبرو، هنری؛ ون هاوربک، ویم و وست، جوئل ( 1394)"مرز‌های جدید در نوآوری باز" ترجمه‌: رصدخانه علم وفناوری شاخص پژوه، انتشارات علم آفرین، ص 33 و 385.
داوودی، نازی؛ اکبری، مرتضی و پاداش، حمید (1395). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات" (ICT)، توسعه کارآفرینی، 9 (2): 239-256.
شریفی، سید مهدی و حاتمی، امیر (1398)." ارائه مدل تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای موفق نوآوری باز صنعت رسانه (موردمطالعه: حوزه IPTV سازمان صداو سیما) ". پژوهشهای ارتباطی، 26 (97): 179 – 205.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر و توکلی، غلامرضا .(1393). "نوآوری باز، نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت" رشد فناوری، 10(40): 10 -17 .
Ahn, J., Minshall, T., Mortara, L. (2017). Understanding the human side of openness: the fit between open innovation modes and CEO characteristics. R&D Management.47(5), 727 -740.
Bamber, G. J., Bartram, T. & Stanton, P. (2017). HRM and Workplace Innovations: Formulating Research Questions. Personnel Review, 46 (7), 1216-1227.
Bogers, M., Foss, N.J., Lyngsie, J. (2018). The “human side” of open innovation: The role of employee diversity in firm-level openness, Research Policy, 47 (1), 218-231.
Bogers, M., Chesbrough, H., Moedas, C.(2018). Open Innovation: Research, Practices and Policies , California Management Review, 60 (2).5–16.
Brunswicker,S. And Ehrenmann, F. (2013). Managing Open Iinnovation in SMEs: a good practice example of a German software firm. International Journal of Industrial Engineering and Management, 4 (1), 33 – 41.
Cammarano, A., Caputo, M., Lamberti, E., Michelino, F. (2017). Open innovation and intellectual property: a knowledge-based approach, Managment Decision. 55, 1182–1208.
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.
Chesbrough, H. (2006). Open business models: How to thrive in the new innovation landscape. Boston: Harvard Business School Press.
Chesbrough, H.‌, Crowther‌, A. K. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R & D Management, 36 (3), 229- 236.
Chesbrough, H.W., Appleyard, M.M. (2007). Open innovation and strategy. California Management Review. 50 (1), 57-76.
Chiaroni, D., Chiesa, V., Frattini, F. (2011). The open innovation journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Techvision , 31(1), 34-43.
Crescenzi, R., Nathan, M., & Rodrیguez-Pose, A. (2016). Do inventors talk to strangers? On proximity and collaborative knowledge creation. Research Policy, 45, 177–194.
Diaz-Fernandez, M., Bornay-Barrachina, M. & Lopez-Cabrales, A. (2017). HRM Practices and Innovation Performance: A Panel-Data Approach. International Journal of Manpower, 38 (3), 354-372.
Du Chatenier, E.,Verstegen, J., Biemans, H., Mulder, M.& Omta, O. (2010). Identification of competencies for professionals in OI teams. R&D Management, 30,(3) ,271-280
Durst, S. & Stahle, P. (2013). Success Factors of Open Innovation-A Literature Review. Journal of Business Research and Management, 4 (4), 111-131.
Enkel, E., Gassman, O., & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon, R&D Management, 39 (4). 311-316.
Gassman, O. & Enkel, E. (2004). Towards a theory of open innovation: three coreprocess archetypes, Proceedings of the R&D Management Conference, Lisbon, Portugal.
Joachim, K.B, Aas, T.H., Hydle, k.M. (2014). Incentives and Performance Measures for Open Innovation Practices, measuring business excellence, 18 (1), 45 – 54.
Kiantoa, A., Sáenzb, J., Aramburub, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81, 11-20
Lavrynenko, A., Natalia, S., & Meissner, D. (2018)Managing skills for open innovation: the case of biotechnology. Management Decision, 56(6),1336-1347.
Lindegaard, S. (2010). The Open Innovation Revolution. Hoboken, New Jersey.
Lopez, C., Machado, M., Scavarda, A., Hofmeister, I.F., Thome, A., Vaccaro, G.L. (2017). An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation. Journal of Cleaner Production, 142 (1), 476-488.
Masucci, M., Brusonib, S., Cennamoc, C. (2020). Removing bottlenecks in  business ecosystems: The strategic role of outbound open innovation. Research Policy, 49 (1). 1-17
Matvienko, V. (2016). Analyzing the Role of Human Resources and Organizational Practices to Foster Open Innovation, Master’s Thesis, Lappeenranta University of Technology, Finland, 2016, p13-20.
Mortara, L., Shawcross, J., Mills, J., Napp, J., and Minshall, T., (2009). Skills for Open Innovation. Proceedings of the ISPIM Conference Huizing K.R.E., Conn S., Torkkeli M & Bitran I. (Eds.) Proceedings of The R&D Management.
Nakagaki, P., Aber, J. & Fetterhoff, T. (2012). The Challenges in Implementing Open Innovation in a Global Innovation-Driven Corporation. Research-Technology Management, 55(4), 32-38.
Natalicchio, A., Messeni Petruzzelli, A., Cardinali, S, Savino, T. (2018) Open innovation and the human resource dimension: An investigation into the Italian manufacturing sector. Management Decision, 56(6), 1271-1284.
Oliveira, l.S., Echeveste, M. E, Cortimiglia,M.N., (2018). Critical success factors for open innovation implementation, Journal of Organizational Change Management, 31 (6), 1283-1294
Onior, l.F.(2015). Marketing Techniques Enhance Closed Innovation to form Open Innovation. Procedia Economics and Finance, 32, 298 – 306.
Podmetina, D., Volchek, D., Dąbrowska, J. & Fiegenbaum, I. (2013). Human Resource Practices and Open Innovation, International Journal of Innovation Management, 17 (6). 1-15
Salter, A., Criscuolo, P. & Ter Wal, A.L. (2014). Coping with Open Innovation, California Management Review, 56(2), 77-94.
Shearmur, R., & Doloreux, D. (2016). How open innovation processes vary between urban and remote environments: Slow innovators, market-sourced information and frequency of interaction. Entrepreneurship & Regional Development, 28 (5–6),337–357.
Som, A. (2006). Bracing MNC Competition Through Innovative HRM practices: The Way Forward for Indian Firms, Thunderbird International Business Review, 48, (2), 207–237.
Temel, S.,Vanhaverbeke, W. (2020). Knowledge Risk Management , Springer ,pp 207-227
Teranekjer, T.L, Knudsen, M.P.(2012). The Unknown Providers to other Firms New Product Development: What is it for them? Journal of Product Innovation Management, 29 (6). 986- 999.
Unger, J.M, Rauch, A., Frese, M. and, Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3). 341-358
Vanhaverbeke, W. & Chesbrough, H. (2014). A classification of Open Innovation and Open Business Models, H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke& J. West (Eds.), New Frontiers in Open Innovation, 50-68
West, J., Bogers, M. (2017). Open Innovation: Current Status and Research Opportunities, Innovation: Organization & Management,19 (1). 43-45.
Whitehurst, J. (2015) Open Organization , Hrward Business Review Press, ISBN: 978-1-62527-527-1
Wu, I. and Hu, Y. (2018). Open Innovation Based Knowledge Management Implementation: A Mediating Role of Knowledge Management Design, Journal of Knowledge Management, 22 (8). 1736-1756.
Zhanga, S., Yangb, D., Qiuc, S., Baoc, X., Lid, J. (2018). Open Innovation and Firm Performance: Evidence from the Chines Mechanical Manufacturing Industry. Journal of Engineering and Technology Management, 48,76–86.