مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در صنایع فرهنگی (موردمطالعه: حوزة زبان و ادبیات فارسی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 ندارم

2 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی

4 گروه کارآفرینی، دانشگده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

5 استادیاردانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این مقاله، مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات فارسی با تولید محتوای صنایع فرهنگی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش کیفی _ روایتی است. جامعة مورد مطالعه، استادان صاحب‌نظردانشگاه‌ درحوزه‌های ادبیات ‌فارسی، کارآفرینی و اقتصاد، در سال1399 هستند؛ در این پژوهش از روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله‌برفی استفاده شد و مصاحبه‌ها تا مرحلة اشباع داده‌ها (15 نفر) ادامه یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته گردآوری و از روش پیشنهادی آیزنهارد (1989) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادکه کارآفرینی در ادبیات‌ فارسی متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علّی (تعداد دانش‌آموختگان بیکار، کسب درآمد از تخصص ادبیات فارسی، محدودیت دراستخدام‌ها، وجود تقاضا)؛ شرایط مداخله‌ای (تأمین منابع مالی، نگرش درست تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران)؛ شرایط زمینه‌ای (حمایت‌های بخش دولتی و خصوصی، محیط اجتماعی-فرهنگی در جامعه ، نظام آموزشی خلاق و حقوق مالکیت فکری) قابل طبقه‌بندی‌ بوده و پیامدهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای آن قابل طرح است. در پایان، پیشنهادهایی برگرفته از این تحلیل محتوایی برای کارآفرینی در ادبیات فارسی با صنایع فرهنگی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Entrepreneurship Model in Cultural Industries (Case Study: Persian Language and Literature)

نویسندگان [English]

  • maryam rahmani 1
  • Ali Mohammad Moazzeni 2
  • Reza Mohammadkazemi 3
  • YOUSEF MOHAMMADIFAR 4
  • Seyyed Mohammad Bagher Najafi 5
1 No
2 professor of the faculty of literature and humanities
3 University of Tehran
4 Razi university, Kermanshsh
5 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Razi University
چکیده [English]

The purpose of this article is to conceptualize the entrepreneurial model in the field of Persian language and literature by producing the content of cultural industries. This research is applied in terms of purpose and in terms of qualitative-narrative method. The study population is university professors in the fields of Persian literature, entrepreneurship and economics in 1399; In this study, judgmental sampling and snowball sampling methods were used and interviews were continued until the data saturation stage (15 people). Data were collected using semi-structured interviews and analyzed by the method proposed by Eisenhardt (1989). The results showed that entrepreneurship in Persian literature is affected by various factors that in causal conditions (number of unemployed graduates, earning income from the specialty of Persian literature, restrictions on employment, the existence of demand); Intervention conditions (funding, correct attitude of decision makers and policy makers); Underlying conditions (public and private sector support, socio-cultural environment in society, creative education system and intellectual property rights) can be classified and various economic, cultural, social and political consequences can be proposed for it. Finally, suggestions from this content analysis for entrepreneurship in Persian literature with cultural industries are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural entrepreneurship
  • Cultural Industries
  • Persian language and literature
تراسبی، دیوید(1389). اقتصاد و فرهنگ، ترجمه: کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
پوررجبی، میلاد؛ میرزایی، حسین؛ و یدالهی‌زاده،  محمدجواد(1398). راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع‌فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول و الگو، فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگی،8(2)، 97-125.‎
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ و آذر، عادل (1385). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
ذوالفقاری، حسن(1388). موقعیت کنونی رشته زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن، مطالعات ملی، 38، 74-47.
سلجوقی، خسرو(1388). فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه، علوم اجتماعی، 22، 75-58.
طالبی، کامبیز؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر(1392). تأثیر سرمایه‌های ساختاری سازمان بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه(مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)، توسعه کارآفرینی، 6(3)، 67-86.
طغرایی، محمدتقی؛ رضوانی، مهران و مبارکی، محمدحسن(1395). طراحی الگوی کارآفرینانه در کسب و کارهای فرهنگی و هنری، توسعة کارآفرینی،9(3) ، 491-473.
ظاهری عبدوند، ابراهیم وصفری، جهانگیر(1398). جایگاه آموزش کارآفرینی در سرفصل های رشته ی زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاری، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،23(44)، 98-76.
علایی، سوسن(1393). توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی، تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
علی‌احمدی، علیرضا؛ و باریده، طاهره (1396). شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فناوری‌های نرم دانش بنیان (صنعت موردی :بازی‌های رایانه‌ای)، مدیریت فردا،51، 136-159.
غلامی‌نژاد، محمدعلی؛ و قبول، احسان(1386). آسیب شناسی پایان نامه‌های رشتة زبان و ادبیات‌فارسی، گوهرگویا، 181-192 . 
مرکز آمار ایران. داده‌ها و اطلاعات آماری، جمعیت و نیروی کار، (5581721 SNA).‎
ملکی‌فر، سیاوش؛قاضی نوری، سپهر؛ قانعی راد، محمدامین و موسوی، آرش (1397). شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،8(26)، 17-39.‎
ملکی­فر ،عقیل؛ و علوی، سارا(1385). هجرت عظمی در صنعت و فناوری، تهران: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)، 1، 76-1.
 معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری( 1396). سند راهبردی توسعۀ فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق.
   Berg, S. H. (2015). Creative cluster evolution: The case of the film and TV industries in Seoul, South Korea, European Planning Studies, 23(10), 1993-2008.
  Brouillette, S. (2014). Literature and the Creative Economy, Stanford University Press Digital, ISBN: 9780804792431
  Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, Sage publications.
  Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Techniques and procedures for developing grounded theory Basics of Qualitative Research, 3rd ed, Sage: Thousand Oaks, CA, USA.
    Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research, Academy of management review, 14(4), 532-550.
  Horkheimer, M., Adorno, T. W., & Noeri, G. (2002). Dialectic of enlightenment, Stanford University Press.
  Khaire, M. (2017). Culture and Commerce: The Value of Entrepreneurship in Creative Industries, California:Stanford University Press, Digital ISBN: 9781503603080
    Klamer،A. (2011). Cultural entrepreneurship, 24:141-156, DOI 10.1007/s11138-011-0144-6.
   Kolb, B. (2015). Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries, HSBN: 978-1-138-01953-9.
  Phillips, R. J. (2011). Arts Entrepreneurship and Economic Development: Can Every City be" Austintatious”?, Now Publishers Inc.
  Santoro, G., Bresciani, S., & Papa, A. (2020). Collaborative modes with cultural and creative industries and innovation performance: the moderating role of heterogeneous sources of knowledge and absorptive capacity, Technovation92, 102040.
   Skavronska, I. V. (2017). Creative industries in Ukraine: analysis and prospects of the development, Economics & Sociology, 10(2), 87-106.
  Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation, Edward Elgar Publishing.
  Strauss, A. L., & Corbin, J. M., (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed, Thousand Oaks, CA: Sage Publications
  Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research, Sage publications.
  Schumpeter, J. A. (2013). Crumbling Walls In Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, 148-159.
   Suddaby, R. (2006). From The Editors: What Grounded Theory Is No, Academy of Management Journal, 49 (4), 633-642.
   Supanto, F., & Fristin, Y. (2017). Community-Based Acceleration Model of Entrepreneurship Growth and Development on Telematics Creative Industries in Malang Raya Indonesia, Journal of Applied Economic Sciences, 12(7), 84-92.
    Tun, K. M. (2019). Challenges and opportunities of tourism development in MYANMAR among CLMV coutries (Cambodia, Laopdr, Myanmar, Vietnam) ,Doctoral dissertation, Yangon University of Economics,1-75.
  Thompson, J., Alvy, G., & Lees, A. (2000). Social entrepreneurship‐a new look at the people and the potential, Management Decision, 38(5), 328-338.
  Towse, R. (2020). Creative industries ,In Handbook of Cultural Economics, Third Edition, Edward Elgar Publishing.
     Urbano, D., Ferri, E., Peris-Ortiz, M., & Aparicio, S. (2017). Social entrepreneurship and institutional factors: A literature review, In Social Entrepreneurship in Non-Profit and Profit Sectors ,Springer& Cham ,9-29.
   UNCTAD (2008) Creative Economy Report: The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making, Geneva, UNCTAD, United Nations, ISBN 978-0-9816619-0-2.
  Veselá, D., & Klimová, K (2014). Knowledge-based Economy vs Creative Economy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 413 - 417.
   Vlassis, A. (2016). UNESCO, cultural industries and the international development agenda: between modest recognition and reluctance In Contemporary Perspectives on Art and International Development ,Routledge, 68-83.
   Yang, J., & Černevičiūtė, J. (2017). Cultural and Creative Industries (CCI) and sustainable development: China’s cultural industries clusters, Entrepreneurship and Sustainability Issues5(2), 231-242.
   Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods, 4th ed, Thousand Oaks, CA: Sage.