بررسی نقش کارآفرینی در ارتقاء درآمدهای پایدار شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 دکتری صنایع، موسسه آموزشی-پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور سمام، تهران، ایران

چکیده

شهرداری‌ها در سطح جهانی از جمله سازمان‌هایی هستند که نقش مهمی در توسعه شهرها و گسترش عرصه‌های مدنی دارند. این سازمان‌ها در ایران، از جایگاه اصلی خود که برنامه‌ریزی و مدیریت امور شهری است، دور مانده‌اند. امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها در سراسر جهان ایجاد منابع پایدار درآمدی و تأمین هزینه خدمات شهری است. مدیریت شهری می‌تواند با فراهم کردن منابع متعدد درآمدی پایدار و ناپایدار، ایجاد انگیزه در شهروندان جهت پرداخت بموقع عوارض و کوشش جهت حفظ زیرساخت‌های شهری و مانند آن نسبت به تامین بلندمدت و پایدار منابع درآمدی اقدام نماید. یکی از فعالیت‌هایی که در یک دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است بسترسازی برای ارتقاء کارآفرینی شهری است که از یکسو به افزایش ظرفیت‌های ارائه خدمات شهری و بالتبع کاهش هزینه‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر منابع درآمد پایدار را فراهم می‌کند. در این مقاله تاثیر ارتقاء کارآفرینی شهری بر وضعیت درآمدهای پایدار شهری تهران با استفاده از مدلسازی سیستم دینامیکی صورت پذیرفته است.  نتایج شبیه‌سازی بر روی یکی از مناطق شهرداری تهران نشان می‌دهد که با اهمیت دادن به کارآفرینی شهری، درآمدهای پایدار شهری می‏توانند از 5درصد در سال 1397 به 7/13درصد در سال 1404 افزایش داشته باشند. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین راهبردهای توسعه توأمان کارآفرینی شهری و درآمدهای پایداری شهری قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the Impact of Entrepreneurship on Sustainable Urban Income: A Systems Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • SEYEDMAZEYAR ALAVI 1
  • Morteza Musakhani 2
  • GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA 3
  • Seyed Hossein Hosseini 4
1 Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran
4 Ph.D. in Industrial Engineering, Model-Based Management Systems Institute
چکیده [English]

Municipalities are among the organizations that play a vital role in development of cities and expansion of civic areas. Today, one of the most important issues for municipalities is creating sustainable sources of income and financing municipal services. One of the activities that has received a lot of attention in the last decade is laying the groundwork for promoting urban entrepreneurship, which controls costs and increases sustainable sources of income. In this paper as an applied research, using a system dynamics approach, the impact of urban entrepreneurship on sustainable urban incomes in Theran is investigated. Based on concurrent method of data collection, data related to quantitative variables such as population, municipal income and expenses, and number of residential and commercial units, have been extracted from the available data of the municipality for the time period from 2011 to 2018 and Statistical Centre of Iran. Required quantitative datas are extracted from literature researches and in cases where a survey was needed, the relevant information was collected from the municipal experts of the region during meetings. The simulation results on one of the municipal areas of Tehran using Vensim PLE 8.1.0 software showed that by focusing on urban entrepreneurship, sustainable urban incomes can increase from 5% in 2011 to 13.7% in 2025. The results of this study can be used as a basis for formulating strategies for the development of both urban entrepreneurship and sustainable urban incomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems Dynamics
  • Tehran
  • Sustainable and Unsustainable Urban Income
  • Municipality
  • urban entrepreneurship

منابع

احمدامینی، زهرا؛ امانی تهران، محمد؛ سقزچی، محمدابراهیم (1389)، شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد زنجیره ارزش ، نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 14، صفحه 48-35.
آراستی، زهرا؛ ملکی کرم آباد، محمد مهدی؛ متوسلی، محمود (1391). عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‏های کارآفرینانه اجتماعی، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، 5(16)، 185-203.
انصاری، محمدتقی؛ سلمانی زاده، عباس (1388)، بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 1.
چراتیان، ایمان؛ قربانی، سعید (1393). تحلیل آثار سیاست‎های پولی و مالی بر کارآفرینی با تاکید بر بخش زنان، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، 7(4)، 773-793.
حسنی مقدم، صادق؛ رضایی مقدم، علی؛ یوسف پور، وحید؛ عبدالهی، سمیه (1391)، ارائه یک مدل مفهومی از توسعه ی کارآفرینی در بستر مدیریت شهری، دوره 4 کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری.
خواجه بیان، داتیس؛ راد، سید سعید (1389). تدوین مدل هدایتگر مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 2 (3)، 119-131.
دباغیان، ندا؛ علوی، سیدمازیار؛ جعفری، حسین؛ حسینی، سید حسینی (1394). به کارگیری رویکرد سیستمی و تکنیک دیماتل در بررسی اثر فرهنگسازی تفکیک زباله بر عملکرد نظام پسماند شهری، اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران: با دو رویکرد چالش‌های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی.
سخدری، کمال؛ عقیلی، زهرا (۱۳۹۷)، توسعه کارآفرینی ، نگاهی به کسب و کارهای کوچک (مورد مطالعه:کشور چین) ، نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی.
فرتوک زاده، حمیدرضا؛ رجبی نهوج، میثم (1388). الگوسازی پویای فرصت کارآفرینی توسعه فیزیکی درون شهری نهفته در ترافیک کلانشهرها،  فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، 2(6)، 97-124.
کشاورزفرد، ریحانه؛ عربیون، ابوالقاسم (1391). شناسایی عوامل زیربنایی موثر بر تصمیمات مکان یابی کارآفرینان فعال در زمینه فن‎آوری اطلاعات در شهر تهران با رویکرد پی ال سی، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، 5 (1)، 105-124.
کنعانی، مهدی (1386)، مراکز رشد کارآفرینان شهری، طرحی نو در توسعه شهری، شهرداری‌ها، سال هشتم، صفحه 84.
Ács, Z. J., Bosma, N., & Sternberg, R. (2008). The entrepreneurial advantage of world cities: evidence from global entrepreneurship monitor data (No. 2008, 063). Jena economic research papers.
Baycan Levent, T., Masurel, E., & Nijkamp, P. (2003). Diversity in entrepreneurship: ethnic and female roles in urban economic life. International journal ofsocial economics, 30(11), 1131-1161.
Bosma, N., & Sternberg, R. (2014). Entrepreneurship as an urban event? Empirical evidence from European cities. Regional studies48(6), 1016-1033.
Edalatpour, M. A., Mirzapour Al-e-hashem, S. M. J., Karimi, B., & Bahli, B. (2018). Investigation on a novel sustainable model for waste management in megacities: A case study in tehran municipality. Sustainable cities and society36, 286-301.
Frick, S. A., & Rodríguez‐Pose, A. (2018). Big or small cities? On city size and economic growth. Growth and Change49(1), 4-32.
Hartman, P.J. (1958). Municipal Income Taxation. Rocky Mntn.L.Rev.,31,123.
Kauffman-Foundation. (2008).Entrepreneurship and urban success: toward a policy consensus. Kauffman- Foundation.
Lee, Y. S. (2017). Entrepreneurship, small businesses and economic growth in cities. Journal of Economic Geography17(2), 311-343.
Levent, T. B., Masurel, E., & Nijkamp, P. (2003). Diversity in entrepreneurship: ethnic and female roles in urban economic life. International journal of social economics.
Mashayekhi, A. N., Mohammadi, H., Mirassadollahi, K., & Kamranianfar, A. (2010). Modeling sustainability of renewable energies in rural areas: A case study for Iran. In Proceedings System Dynamics Conference.
Pereyra, J. A. C. (2019). Entrepreneurship and the city. Geography Compass13(12), e12471.
Robinson, J. (2007). Urban entrepreneurship: patterns and policy. W. New Eng. L. Rev.30, 103.
Sahin, M., Nijkamp, P., & Stough, R. (2011). Impact of urban conditions on firm performance of migrant entrepreneurs: a comparative Dutch–US study. The Annals of Regional Science46(3), 661-689.
Sorenson, O. (2017). Regional ecologies of entrepreneurship. Journal of Economic Geography17(5), 959-974.
Sriram, V., Mersha, T., & Herron, L. (2007). Drivers of urban entrepreneurship: An integrative model. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Sterman, J. (2000). System Dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, McGrow hill.
Sterman, J. D. (2001). System dynamics modeling: tools for learning in a complex world. California management review43(4), 8-25.
Strange, W. C., & Helsley, R. W. (2010). Entrepreneurs and Cities: Complexity, Thickness, and Balance. In 46th Annual AREUEA Conference Paper.
Suryawanshi, S., Bhuse, R., Gite, M., & Hande, D. (2018). Waste management system based on IoT. Waste Management5(03), 1835-1837.
Yeung, G. (2001). Foreign direct investment and investment environment in Dongguan Municipality of Southern China. Journal of Contemporary China10(26), 125-154.