بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی در رابطه با رهبری دوسوتوانی و هوش رقابتی در شرکت آرتاویل تایر اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه پیام نورتهران

2 دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی در رابطه با رهبری دوسوتوانی و هوش رقابتی در شرکت آرتاویل تایر اردبیل انجام پذیرفت. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان شرکت لاستیک‌سازی آرتاویل تایر اردبیل در سال 1398 به تعداد 510 نفر بودند. نمونه آماری با جدول مورگان 131 نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، پرسشنامه هوش رقابتی بل (2000) و پرسش نامه رهبری دوسوتوانی جانسن (2006) استفاده شد. تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش توصیفی از نرم‌افزار Spss24 و در بخش استنباطی، با روش تجزیه‌وتحلیل ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار smart PLS3 و برای بررسی مدل میانجیگری از روش سوبل تست و آماره VAR استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری دوسوتوانی بر سرمایه اجتماعی و هوش رقابتی، و سرمایه اجتماعی بر هوش رقابتی تأثیر معنی‌داری دارد. مدل میانجی‌گری و سوبل تست نشان داد سرمایه اجتماعی در رابطه‌ی بین رهبری دوسوتوانی و هوش رقابتی به‌صورت معنی‌داری نقش میانجی دارد. نتایج آماره VAR نشان داد نیمی ‌از رابطه رهبری دوسوتوانی و هوش رقابتی توسط سرمایه اجتماعی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Organizational Social Capital in Ambidexterity Leadership and Competitive Intelligence in Artavil Tire Company in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Tooraj Hassanzadeh Samarin 1
  • Naser Seifollahi 2
  • mehdi imanifard 3
1 Associate Professor Payam Noor University
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 moghadas ardabili
چکیده [English]

the present study aimed to investigate the role of mediating role of organizational social capital in relationAmbidexterity leadership and competitive intelligence in Ardabil Artavil Tire Company. this is based on purpose, is applicable and it is descriptive - correlation in terms of data collection method. The statistical population of this research was 210 employees of Artavil Tiravard Tires Company in Ardabil. according to the volume of society using morgan chart, the sample size of 131 was estimated and then selected using the available sampling method. Data were collected using the Nahapit and Guchal Social Capital Questionnaire (1998), Bell's Competitive Intelligence Questionnaire (2000) and Johnson's Ambidexterity Leadership Questionnaire (2006). the analysis of the data was done in two descriptive and inferential levels. in the first section, descriptive statistics of Spss24 software and second part were used to investigate the hypotheses of research, with structural analysis method and partial least squares method using smartpls3 software and to investigate the mediation model of SUB test and VAR statistics. . The results of model analysis showed significant effect of Ambidexterity leadership on social capital and competitive intelligence. also, social capital has a significant impact on competitive intelligence. also, mediation and mediation model showed that social capital contributes significantly to the relationship between managerial leadership and competitive intelligence. Finally, the results of the VAR statistics in determining the intensity of partial mediation of social capital indicated that half of the relationship between ambivalent leadership and competitive intelligence is explained by social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational social capital
  • Ambidexterity Leadership
  • Competitive intelligence
بنائی، امیرحسین؛ زارعی متین، حسنو مزینانی شریعتی، سارا (1398). نگاهی نظام‌مند به مفهوم سرمایۀ اجتماعی: چیستی، چرایی، چگونگی، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(1): 59-84.
پناهی، بلال (1398). فرا تحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایة اجتماعی در سازمان‏ها، مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(3): 351-373.
حسن‌زاده ثمرین؛ تورج؛ حسن‌زاده، محمدصادق و قلی‌زاده بی‌بالانی، تورج (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 1(1): 101-118.
دوکوهکی، جواد؛ مصلح، عبدالمجیدو بحرینی‌زاده، منیجه (1393). تأثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان، تحقیقات بازاریابی نوین، 4(4): 57-70.
رضائی منش، بهروز؛ عادلی، راحیل، بهرامی، داود و زندی، فیروز (1392). رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 19(69): 151-170.
ملائیان، صدیقه و اسلامیه، فاطمه (1389). بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت، فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 1(4): 88-77.
نظریان سامانی، اسدالله و عسکری، احمدرضا (1397). طراحی مدل ارتباطی هوش سازمانی و دوسوتوانی کارکنان با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3): 69-78.
نیک‌پی، ایرج؛ ستار، آزیتاو ملکیان مفرد، مرجان (1395)، بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران بر سرمایه اجتماعی معلمان با میانجیگری فضیلت سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، ۵ (۱): ۱۳۱-۱۶۲.
وکیلی، یوسف و شهریاری، سلطانعلی (1397). تأثیر سرمایۀ فکری بر دوسوتوانی سازمانی: نقش تعدیل‌گر فرهنگ نوآورانه (مورد مطالعه: ‌صنعت برق در کشور)، توسعه کارآفرینی، 11(2): 381-400.
 
Alghamdi, A. (2018). Ambidextrous leadership, ambidextrous employee, and the interaction between ambidextrous leadership and employee innovative performance. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 7(1), 1-14.
Bennis, W., & Biederman, P. W. (1997). Organizing genius: The secrets of creative collaboration Reading.Mass: Addison-Wesley.
Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). Knowledge and Strategy Formulation in a Turbulent World Emergent Knowledge Strategies (pp. 117-145).
Bourdieu, P. (1986). Distinction: a social critique of the judgment of taste, London: Routledge.
Fleisher, C. S. (2003). "Competitive Intelligence Education: Competencies, Sources and Trends," Information Management Journal, March/April, 56–62.
Gupta, A. K. Smith, K. E. & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation". Academy of Management Journal, 49, 693–706.
Ivan, V. (2015). Leadership vs. Management from Competitive Intelligence Perspective, Manager Journal, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, 21(1), 180-193.
Kim, T. T., Lee, G., Paek, S., & Lee, S. (2013). Social capital, knowledge sharing and organizational performance.International Journal of Contemporary Hospitality Management. 25. 683-704. 10.1108/IJCHM-Jan-2012-0010.
Köseoglu, M. A., Chan, E. S., Okumus, F., & Altin, M. (2019). How do hotels operationalize their competitive intelligence efforts into their management processes? Proposing a holistic model.International Journal of Hospitality Management,83, 283-292.
Lee, P. Y., Li, C. S. J., & Wu, M. L. (2017). The roles of cross-cultural adjustment and social capital formation in the dynamic capabilities development of multiunit organizations. Asia Pacific Management Review, In Press.
Liu, W., Sidhu, A., Beacom, A.M. and Valente, T.W. (2017). Social Network Theory. In The International Encyclopedia of Media Effects (eds P. Rössler, C.A. Hoffner and L. Zoonen). doi: 10.1002/9781118783764. wbieme0092
Ma, J., Zhou, X., Chen, R., & Dong, X. (2019). Does ambidextrous leadership motivate work crafting?International Journal of Hospitality Management,77, 159-168.
Marinescu, P. (2006), Team work management, Ed. University din Bucuresti, Bucuregti.
Maritz, R., & du Toit, A. (2018). The practice turns within strategy: Competitive intelligence as integrating practice.South African Journal of Economic and Management Sciences,21(1), 1-14.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage.Academy of management review,23(2), 242-266.
Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities.The journal of applied behavioral science,36(1), 23-42.
Ortoll Espinet, E., Canals Parera, A., Garcia Alsina, M., Cobarsی Morales, J., & López Borrull, A. (2008). Social Capital as the Source of Competitive Intelligence in Universities.
Oubrich, M., Hakmaoui, A., Bierwolf, R., & Haddani, M. (2018). Development of a competitive intelligence maturity model: Insights from Moroccan companies.Journal of Intelligence Studies in Business,8(1), 25–36.
Pena-López, J. A., & Sánchez-Santos, J. M. (2017). Individual social capital: Accessibility and mobilization of resources embedded in social networks.Social networks,49(1), 1-11.
Prescott, J. E. (1999). Debunking the “academic abstinence” myth of CI. Competitive Intelligence Magazine, 2(4), 22-27.
Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership.The leadership quarterly,22(5), 956-974.
Smith KG, Collins CJ, Clark KD. (2005). Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms. Academy of management Journal.1;48(2): 346-57.
Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP). (2014). What is CI?Available at: http: //www.scip.org/content.cfm?itemnumber=2214& navItemNumber =492.
Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2012). Development and validation of the job crafting scale.Journal of vocational behavior,80(1), 173-186.
Trong Tuan, L. (2017). Organizational social capital as a moderator for the effect of entrepreneurial orientation on competitive intelligence.Journal of Strategic Marketing,25(4), 301-315.
Van den Hooff B, De Ridder JA. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management, 8(6): 117-30.
Zacher, H., & Rosing, K. (2015). Ambidextrous leadership and team innovation.Leadership & Organization Development Journal,36(1), 54-68