ارائه چارچوب سنجش پذیری سازه فرصت در پژوهش های کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسنده

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی به عنوان فرآیند ایجاد فعالیت اقتصادی-اجتماعی موفق و مؤثر تعریف می‌شود که شامل رفتارهای شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت‌ها است. لذا، فرصت در قلب اقدامات کارآفرینی است. با این وجود، سردرگمی زیادی در مورد سازه فرصت در پژوهش کارآفرینی وجود دارد به طوریکه پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد محققین در تعریف مفهومی و عملیاتی خود در مورد فرصت بسیار بی ثبات بوده اند و شاید بیشترین ثبات بی ثباتی در استفاده از این سازه بوده است. یک دلیل مهم برای این عدم ثبات، غیرقابل پژوهش بودن سازه فرصت عنوان شده است. این مقاله از لحاظ هدف بنیادی-نظری و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، اسنادی – فراترکیب است. جامعه مورد مطالعه 18 پژوهش مرتبط با سنجش‌پذیری سازه فرصت را به صورت هدفمند انتخاب و در قالب چارچوبی یکپارچه ارائه می‌کند. چارچوب ارائه شده در این پژوهش 4 مسیر برای سنجش‌پذیری سازه فرصت است که می‌تواند بینش‌های ارزشمندی برای پیشرفت پژوهش‌ها در مورد مهمترین سازه علم کارآفرینی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A framework for measurability of “opportunity” construct in entrepreneurship studies using the meta-synthesis approach

نویسنده [English]

  • Kamal Sakhdari
چکیده [English]

Entrepreneurship is defined as the process of creating new economic or business activity entailing the opportunity recognition, evaluation and exploitation behaviors. Opportunity is hence at the heart of entrepreneurial activities. Yet, this construct has be utilized inconsistently in the literature such that it is posited that possibly the most consistency in the literature is inconsistency in the conceptualization and operationalization of this construct. One important reason for this inconsistency is supposed to result from the nature of the opportunity construct which is argued as a non-researchable construct in recent discussions in the literature. This research, which is basic-theoretical in terms of the purpose and descriptive-content analysis in terms of data collection, combines 18 papers related to measuring the construct of opportunity using the meta-synthesis approach and presents an integrated framework for studying the construct of opportunity in entrepreneurship studies. It presents 4 paths for making the opportunity construct measurable which can provide valuable insights for entrepreneurship scholars to progress research on the most important construct of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-synthesis
  • Measurability
  • Opportunity
  • Entrepreneurship
  • Ontology
منابع
سخدری، کمال؛ زارعی، بهروز؛ صادقی، بهزاد (1396). "تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از رویکرد توسعه مشتری". توسعه کارآفرینی، 10(3): 395-416.
Alvarez, S.A., Barney, J.B., (2007). Discovery and creation: alternative theories of entrepreneurial creation. Strategic Entrepreneurship. Journal, 1 (1), 11–26.
Alvarez, S.A., Barney, J.B., (2010). Entrepreneurship and epistemology: the philosophical underpinnings of the study of entrepreneurial opportunities. Academy of Management Annual, 4 (1), 557-583.
Alvarez, S.A., Barney, J.B., (2013). Epistemology, opportunities, and entrepreneurship: Comments on Venkataraman et al. (2012) and Shane (2012). Academy of Management Review, 38, 154–157.
Berglund, H., Bousfiha, M., & Mansoori, Y. (in press). Opportunities as Artifacts and Entrepreneurship as Design. Academy of Management Review, (ja). https: //doi.org/10.5465/amr.2018.0285
Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory. Totowa, NJ: Barnes & Noble.
Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30, 674-695.
Davidsson, P. (2016). Researching entrepreneurship. New York: Springer.
Davidsson, P. (2017a) Responses to Wood’s “Continued Misgivings” about “Dismantling the Opportunity Construct”. Journal of Business Venturing Insight. 7, 65-67.
Davidsson, P. (2017b). Entrepreneurial opportunities as propensities: Do Ramoglou & Tsang move the field forward? Journal of Business Venturing Insights, 7, 82-85.
Davidsson, P., Recker, J., & von Briel, F. (in press). External enablement of venture creation: A framework. Academy of Management Perspectives. doi. org/10.5465/amp. 2017.0163.
Davidsson, P., & Tonelli, M. (2013). Killing our darling: Why we need to let go of the entrepreneurial opportunity construct. Paper presented at the Australia Centre for Entrepreneurship (ACE) Research Exchange Conference 2013, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
Dutta, D.K., Crossan, M.M., (2005). The nature of entrepreneurial opportunities: understanding the process using the 4I organizational learning framework. Entrepreneurship: Theory & Practice, 29 (4), 425–449.
Eckhardt, J.T., Shane, S.A., (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29 (3), 333–349
Foss, N. J., & Klein, P. G. (2017). Entrepreneurial discovery or creation? In search of the middle ground. Academy of Management Review, 42(4), 733-73.
Foss, N., & Klein, P. (2018). Entrepreneurial opportunities: who needs them? Academy of Management Perspectives, https: //doi.org/10.5465/amp.2017.0181
Foss, N. J., Klein, P. G., & Bjørnskov, C. (2019). The context of entrepreneurial judgment: organizations, markets, and institutions. Journal of Management Studies, 56(6), 1197-1213.
Dimov, D., (2007). Beyond the single-person, single-insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory & Practice. 31 (5), 713–731.
Ding, T. (2019). Understanding the design of opportunities: Re-evaluating the agent-opportunity nexus through a design lens. Journal of Business Venturing Insights, 11, 1-7. https: /doi.org/10.1016/j.jbvi.2018.e00108
Gaglio, C.M., 2004. The role of mental simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification process. Entrepreneurship: Theory & Practice, 28 (6), 533–552.
Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10(4), 696-706.
Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. American Journal of Small Business, 12(4), 11-32.
Kitching, J., & Rouse, J. (2017). Opportunity or dead end? Rethinking the study of entrepreneurial action without a concept of opportunity. International Small Business Journal, 35(5), 558-577.
Kirzner, I.M. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.
Kirzner, I. M. (1999). Creativity and/or alertness: A reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur. The Review of Austrian Economics, 11(1-2), 5-17.
Kirzner, I. M. (2009). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145-152.
Kornish, L. J., & Ulrich, K. T. (2011). Opportunity spaces in innovation: Empirical analysis of large samples of ideas. Management Science, 57(1), 107-128.
Lawson, T. (2003). Reorienting economics (Vol. 20). Psychology Press.
Lee, J.H., Venkataraman, S., (2006). Aspirations, market offerings, and the pursuit of entrepreneurial opportunities. Journal of Business Venturing, 21 (1), 107–123.
Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. New York: Houghton Mifflin.
Ramoglou, S., & Tsang, E. W. (2016). A realist perspective of entrepreneurship: Opportunities as propensities. Academy of Management Review, 41(3), 410-434.
Ramoglou, S., & Tsang, E. W. (2017a). In defense of common sense in entrepreneurship theory: beyond philosophical extremities and linguistic abuses. Academy of Management Review, 42(4), 736-744.
Ramoglou, S., & Tsang, E. W. (2017b). Accepting the un knowable of entrepreneurship and overcoming philosophical obstacles to scientific progress. Journal of Business Venturing Insights, 8, 71-77.
Ramoglou, S., & Tsang, E. W. (2018). Opportunities lie in the demand side: Transcending the discovery-creation debate. Academy of Management Review, 43(4), 815-818.
Renko, M., Shrader, R. C., & Simon, M. (2012). Perception of entrepreneurial opportunity: a general framework. Management Decision, 50(7), 1233-1251.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006).Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
Shane, S., (2012). Reflections on the 2010 AMR Decade Award: delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 37 (1), 10–20.
Short, J. C., Ketchen Jr, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36(1), 40-65.
Stevenson, H. H. (1983). A perspective on entrepreneurship. Cambridge, MA: Harvard Business School.
Suddaby, R., (2010). Construct clarity in theories of management and organization. Academy of Management Review, 35, 346–357.
Vogel, P. (2017). From venture idea to venture opportunity. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(6), 943-971.
Wood, M. S. (2017a). Misgivings about dismantling the opportunity construct. Journal of Business Venturing Insights, 7, 21-25.
Wood, M. S. (2017b). Continued misgivings: A response to Davidsson on dismantling the opportunity construct. Journal of Business Venturing Insights, 7(C), 77-81.
Wood, M. S., & McKinley, W. (2010). The production of entrepreneurial opportunity: A constructivist perspective. Strategic Entrepreneurship Journal, 4: 66-84.
Wood, M. S., & Mckinley, W. (2017). After the venture: The reproduction and destruction of entrepreneurial opportunity. Strategic Entrepreneurship Journal, 11(1), 18-35.
Yin, R. K. (2015). Qualitative research from start to finish. Guilford publications.