شناسایی و تبیین ابعاد زیرساخت و فناوری صنعت‌ بوم‌گردی بر جذب فرشتگان کسب‌و‌کار در راستای توسعۀ صنعت گردشگری روستایی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 مدیریت،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ، دانشگاه رازی

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش‌حاضر شناسایی و تبیین اثرات ابعاد زیرساخت و فنّاوری صنعت بوم‌گردی بر جذب فرشتگان کسب­وکار است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها آمیخته-اکتشافی است. در بخش‌کیفی این تحقیق از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها و از روش های تحلیل محتوا و دلفی جهت دستیابی به مدل‌پژوهش استفاده شده است.جامعه تحقیق در بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان حوزه‌ی ‌گردشگری شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و کارآفرینان صنعت بوم‌گردی می باشد که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. در بخش‌کمی، داده‌ها با استفاده از روش پیمایش و توزیع پرسشنامه(باز و بسته) گردآوری و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاریبانرم‌افزار Smart PLSنسخه 3 تحلیل شده‌است. جامعه‌ی آماری بخش کمی شامل 100 نفر می باشد که به­صورت هدفمند و جمعیت‌شمار با توجه به سه شاخص­ داشتن مسئولیت اجرایی، راه اندازی کسب و کار یا دانش آموختگی در صنعت گردشگری انتخاب شده است.برازش مدل با ریشۀ‌میانگین‌مجذور باقیمانده­های استانداردشده، آزمون برازش‌دقیق‌مدل، شاخص برازش‌هنجار و ریشۀ‌میانگین‌مجذور ماتریس کوواریانس باقیمانده­ها انجام شده‌است. نتایج تحلیل در بخش کمی حاکی از آن است که مؤلفه­های بعد زیرساخت با 72 صدم و بعد فناوری با 49 صدم بر جذب فرشتگان کسب‌وکار در حوزۀ بوم‌گردی استان کرمانشاه مؤثر بوده­ است. به مدیران سایت­های بوم‌گردی پیشنهاد می­شود که بسترهای لازم برای مشارکت فرشتگان کسب­وکار براساس استعدادهای شناسایی شده را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Infrastructure and Technology of Infrastructure Ecotourism on the Recruitment of Business Angels in Development of Rural Tourism Industry of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • ali akbar heidari 1
  • Zohre Amiri Sardari 2
  • Mohammad Javad Jamshidi 3
  • Habibollah Salarzahi 4
1 Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Masters of Enterprise Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan & Baluchistan.
3 Assistant, professor, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University
4 Associate Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The aim of the present study is to identify and explain the effects of the infrastructure and technology components of the ecotourism industry on attracting business angels. This research is applied in terms of practical purpose and descriptive-survey in terms of data collection; also, the present research paradigm is mixed. In the qualitative section, semi-structured interviews was used to collect data and content analysis and Delphi methods were used to achieve the research model. The research community in the qualitative sector includes 25 experts in the field of tourism, including university professors, experts and entrepreneurs in the ecotourism industry, who have been purposefully selected. In the quantitative section, the data were collected using the questionnaire survey and distribution method and analyzed using structural equation modeling modeling with Smart PLS software. The statistical population of the quantitative sector includes 100 people who have been selected as a target and population based on three indicators of being official executive, starting a business or graduating in the tourism industry. Modeling was performed with the average beard of standardized residual residues, the best-tested model, the standardized normal index and the presence of residual covariance matrix residues. The results of the analysis in the quantitative section indicate that the components of the infrastructure dimension with 72% and the technology dimension with 49% have been effective on attracting business angels in the field of ecotourism in Kermanshah province. Managers of eco-tourism sites are encouraged to provide the necessary platforms for business angels to participate based on identified talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Infrastructure
  • Business Angels
  • technology
  • Kermanshah
احمدی کافشانی، ع؛ رضوانی، م، چیت­سازان، و محمد­کاظمی، ر (1397)، "واکاوی آمیخته‌بازاریابی کارآفرینانه در تأمین‌مالی از فرشتگان کسب­وکار"، توسعه کارآفرینی، 11(4): 621-640.
حساس یگانه، ی و افخمی، ع (1397)، "مدل‌سازی رفتاری تصمیمات سرمایه گذاری فرشتگان کسب­وکار (سرمایه گذار)"، دانش سرمایه گذاری، 7 (28): 329-313.
سلیمانی مقدم، م و اسلامی، ق (1390)، "نقش زیرساخت های اقامتی در فعالیت های گردشگری شهررشت"، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، 6(17): 115-105.
هاشمی­ نکو، س ع؛ مبارکی، م ح، رضاییان، ع و ایمانی­پور،ن (1397)، "اهداف، باورها و فرآیند تصمیم­گیری فرشتگان کسب­وکار"، توسعه کارآفرینی، 11 (3): 561-580.
Agyeman, Y. B., Yeboah, A. O., & Ashie, E. (2019). Protected areas and poverty reduction: The role of ecotourism livelihood in local communities in Ghana. Community Development, 50(1), 73-91.
Ajake, A. O., & Amalu, T. E. (2012). The relevance of tourism on the economic development of Cross River state, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning, 5(1), 14-20.
Aliani, H., Kafaky, S. B., Saffari, A., & Monavari, S. M. (2016). Determining an appropriate method for the purpose of land allocation for ecotourism development (case study: Taleghan County, Iran). Environmental monitoring and assessment, 188(12), 651.
Bogicevic, V., Seo, S., Kandampully, J. A., Liu, S. Q., & Rudd, N. A. (2019). Virtual reality presence as a preamble of tourism experience: The role of mental imagery. Tourism Management, 74, 55-64.
Cabral, C., & Dhar, R. L. (2020). Ecotourism research in India: from an integrative literature review to a future research framework. Journal of Ecotourism, 19(1), 23-49.
Dibrova, A. (2015). Business angel investments: risks and opportunities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 280-289.
Edelman, L. F., Manolova, T. S., & Brush, C. G. (2017). Angel investing: A literature review. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 13(4-5), 265-439.
Engineer, M. H., Schure, P., & Vo, D. H. (2019). Hide and seek search: Why angels hide and entrepreneurs seek. Journal of Economic Behavior & Organization, 157, 523-540.
Fan, D. X., Zhang, H. Q., Jenkins, C. L., & Tavitiyaman, P. (2017). Tourist typology in social contact: An addition to existing theories. Tourism Management, 60, 357-366.
Ghosh, P., & Ghosh, A. (2019). Is ecotourism a panacea? Political ecology perspectives from the Sundarban Biosphere Reserve, India. GeoJournal, 84(2), 345-366.
Hall, C. M. (2014). Tourism and social marketing. Routledge.
Piuchan, M., Chan, C. W., & Kaale, J. (2018). Economic and socio-cultural impacts of Mainland Chinese tourists on Hong Kong residents. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 9-14.
Hsu, P. H. (2019). Economic impact of wetland ecotourism: An empirical study of Taiwan's Cigu Lagoon area. Tourism Management Perspectives, 29, 31-40.
Hua, L. Y., Ramayah, T., Ping, T. A., & Jun-Hwa, C. (2017). Social media as a tool to help select tourism destinations: The case of Malaysia. Information Systems Management, 34(3), 265-279.
Kim, S. E., Lee, K. Y., Shin, S. I., & Yang, S. B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & management, 54(6), 687-702.
Lee, J. H. (2019). Conflict mapping toward ecotourism facility foundation using spatial Q methodology. Tourism Management, 72, 69-77.
Mason, C. M., & Harrison, R. T. (2015). Business angel investment activity in the financial crisis: UK evidence and policy implications. Environment and Planning C: Government and Policy, 33(1), 43-60.
Naithani, S., & Saha, A. K. (2019). Changing landscape and ecotourism development in a large dam site: a case study of Tehri dam, India. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(3), 193-205.
Prowse, S. (1998). Angel investors and the market for angel investments. Journal of Banking & Finance, 22(6-8), 785-792.
Saltz, D., Berger‐Tal, O., Motro, U., Shkedy, Y., & Raanan, N. (2019). Conservation implications of habituation in Nubian ibex in response to ecotourism. Animal Conservation, 22(3), 220-227.
Shane, S. (2008). Fool's Gold? The truth behind angel investing in America. Oxford University Press.