رابطه نگرش به درس کار و فناوری با مولفه های نگرش کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 ‌کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

2 دانشیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

3 ‌استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه نگرش به درس کار و فناوری با مؤلفه‌های نگرش کارآفرینی دانش آموزان متوسطه ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی 98-97 است. این از نظر هدف، کاربردی  و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری، تمام 15386 نفر دانش آموز دختر و پسر دوره اول متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. حجم نمونه به روش نمونه‌گیری نسبتی تصادفی از هر سه پایه و با توجه به تعداد گویه‌های پرسشنامه، 402 نفر تعیین شد. این افراد پرسشنامه‌ نگرش به کارآفرینی(Athayde, 2009) و پرسشنامه محقق ساخته نگرش به درس کار و فناوری را تکمیل کردند. برای تحلیل نتایج از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار Smart PLS 3.2.8 استفاده شد. نتایج نشان داد بین نگرش به درس کار و فناوری و مؤلفه‌های نگرش به کارآفرینی رابطه وجود دارد. نگرش به درس کار و فناوری (40/0 رهبری، 56/0 دستاورد، 30/0 کنترل شخصی، 42/0 خلاقیت، 38/0 ابتکار) را تبیین می‌کند. اهمیت بالای نگرش مثبت به درس کار و فناوری، در داشتن رابطه مثبت با مؤلفه‌های ارزشمند، رهبری، دستاورد، کنترل شخصی، خلاقیت، ابتکار بوده و بنابراین در اولویت قرارگرفتن ماهیت عملی و کاربردی و استفاده از ابزارها در این درس پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between attitude to career and technology course with entrepreneurial attitude of high school students in Tabriz

نویسندگان [English]

  • maryam hosseinzadehnabati 1
  • FIROOZ MAHMOODI 2
  • yousef adib 3
1 M.Sc. in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Iran.
2 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Iran.
3 Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between attitude to work course and technology and entrepreneurship attitude of high school students in district one of Tabriz in the academic year of 1997-98. To achieve this goal, a descriptive-correlation method was used. The statistical population consisted of all 15386 male and female high school students in district one of education in Tabriz in the academic year 1398-1989. The sample was 402 persons by random proportional sampling method from each of the three pillars. They completed the Ethayde Entrepreneurship Attitude Questionnaire 2009 and a researcher-made Attitude to Work and Technology lesson questionnaire. Structural equation modeling (SEM) with Smart PLS software was used to analyze the results. The results showed the relationship between work and technology curriculum and components of attitude to entrepreneurship. Explains attitudes toward work and technology (0.40 leadership, 0.56 achievement, 0.30 personal control, 0.42 creativity, 0.38 initiative). The high importance of a positive attitude towards work and technology in having a positive relationship with valuable components is leadership, achievement, personal control, creativity, initiative, so it is recommended to prioritize this cours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Attitude
  • Career and Technology course Attitude
  • ( Leadership achievement personal control creativity initiative)
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1395)."مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS".تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.
سلطانی، اصغر؛ اربابی سرجو، عزیزالله؛ دهقانی خوزانی، اعظم و رضایی، مریم(۱۳۹۰)." نگرش دانش آموزان سوم راهنمایی شهر اصفهان نسبت به علم و فناوری، علوم مدرسه ا ی و محیط زیست". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2 (3): 73- 83.
شحیطاوی، یوسف (1394). "نقش آموزش و پرورش و کتاب کار و فناوری در شکوفایی خلاقیت، نوآوری و اشاعه کارآفرینی در دانش آموزان". اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
عبدالهی، حسین؛ آقامحمدی، جواد؛ عباس پور، عباس و دلاور، علی(1396). "تحلیل ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1): 49- 70.
قدوسی، سمیرا؛ آراستی، زهرا و باقری، افسانه (1395)." تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانة دانش آموزان مقطع ابتدایی". توسعه کارآفرینی، 9(4): 612-593.
کاظمی ترقبان، مریم و مبارکی، محمدحسن (1391). "بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی". توسعه کارآفرینی، 5(3): 144-215.
مرتضی نژاد، نیلوفر(1395)."ضرورتی بنام آموزش کارآفرینی". مدرسه فردا، 13(2): 48-45.
ملکی، حسن (1395)."برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل)". تهران، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، چاپ دوازدهم.
موصحف، هایده (1384). "تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد شناختی اجتماعی و انتخاب کارامبل بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه اصفهان". (پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده). دانشگاه اصفهان
وزارت آموزش و پرورش (1391)."سند برنامه درسی ملی". تهران، وزارت آموزش و پرورش.
 
Athayde, R. (2009). Measuring Enterprise Potential in Young People. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (2): 481-500.
Athayde, R., Steenekamp, A. G., & Van der Merwe, S. P. (2011). Application of the Attitude Toward Enterprise (ATE) test on secondary school learners in South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 14. 314-332. 10.4102/sajems.v14i3.18.
Bosma, N. (2013). The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and its impact on entrepreneurship research. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 9(2), 143-248.
Caliendo, M., Fossen, F. M., & Kritikos, A. S. (2009). Risk attitudes of nascent entrepreneurs–new evidence from an experimentally validated survey". Small business economics, 32(2): 153-167.
Caliendo, M., Fossen, F., & Kritikos, A. S. (2014). Personality characteristics and the decisions to become and stay self-employed. Small Business Economics, 42(4): 787-814.
Carland, J. C., Carland, J. W., & Stewart Jr, W. H. (2000). The indefatigable entrepreneur: A study of the dispositions of multiple venture founders.Journal of Business and Entrepreneurship,12(1), 1-18.
Casson, M. (2010). Entrepreneurship: theory, institutions and history. Scandinavian Economic History Review,58(2), 139-170.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling.Modern methods for business research,295(2): 295-336.
Cho, E. (2020). A comprehensive review of so-called Cronbach's alpha. Journal of Product Research, 38(1): 9–20.
Cooper, S. Y., & Lucas, W. A. (2007). Enhancing self-efficacy for entrepreneurship and innovation: An educational approach. InUniversity collaboration for innovation(pp. 79-98). Brill Sense.
Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent and Asymptotically Normal PLS Estimators for Linear Structural Equations.Computational Statistics & Data Analysis, 81(1): 10-23.
Dijkstra, T.K. & Hensele, J. (2015). Consistent Partial Least Squares Path Modeling. MIS Quarterly, 39(2): 1-20.
Esmer, Y., & Faruk, D. A. Y. I. (2017). Entrepreneurial leadership: a theoretical framework.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,4(2): 112-124.
Fornell, C. & Larcker, D. F. )1981(. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18: 39–50.
Getzels, J. W. & Jackson, P. W. (1963). Creativity and intelligence, New York: John Wiley and Sons.
Groen, A. J., & Walsh, S. T. (2013). Introduction to the field of emerging technology management.Creativity and innovation management,22(1), 1-5.
Groen,J. and Walsh,T. (2013). Introduction to the Field of Creative Enterprise. Technological Forecasting and Social Change, 80(2): 187–190.
Henseler, J. & Ringle, Ch. & Sinkovics, R. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. Emerald: JAI Press, pp.277-319.
Hisrich, R. D. and Peters, M. P. R. D. (2011). Entrepreneurship, 8th Edition, Boston: McGraw-Hill.
Hogarth R. M. (2001). Educating Intuition. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Hussain, T., Hashmi, A., & Gilani, M. (2018). Attitude towards Entrepreneurship: An Exploration of Technology Education Students. Bulletin of Education and Research, 40(1); 131-139.
Jain, R., & Wajid Ali, S. Kamble, S. (2015). Entrepreneurial and Intrapreneurial Attitudes: Conceptualization, Measure Development, Measure Test and Model Fit. Management and Labour Studies: 40(1&2) 1–21.
Kourilsky, M. (1980). Predictors of entrepreneurship in a simulated economy. Journal of Creative Behavior, 14(3): 175-199.
Kourilsky, M. (1980). Predictors of entrepreneurship in a simulated economy.The Journal of Creative Behavior,14(3): 175-198.
Kourilsky, M. L., & Walstad, W. B. (1998). Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitudes, gender differences, and educational practices. Journal of Business venturing, 13(1), 77-88.
Lindahl, B. (2007). A longitudinal study of students' attitudes towards science and choice of career. 80th NARST International Conference. New Orleans, Louisiana.
Liou, P. Y., & Kuo, P. J. (2014). Validation of an instrument to measure students’ motivation and self-regulation towards technology learning. Research in Science & Technological Education, 32(2): 79-96.
Lüthje, C., & Franke, N. (2003). The ‘making’of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT.R&d Management,33(2), 135-147.
McClelland, D.C. (1961). Achieving society(No. 15). Simon and Schuster.McCline, R. L., Bhat, S., & Baj, P. (2000). Opportunity Recognition: An Exploratory Investigation of a Component of the Entrepreneurial Process in the Context of the Health Care Industry. Entrepreneurship Theory and Practice, 25, )2(, 81-94.
Nunnally, J.C. (1978) Psychometric theory. 2nd Edition, New York: McGraw-Hill..
Oana, G., & Shahrazad, H. (2013). Does civil society create social entrepreneurs? Annals of The University of Oradea. Economic Science Series, 22, 650-657.
Obisanya, J.F., Akinbami, C.A.O., & Fayomi, A.O. )2010(. Entrepreneurship Education and Undergraduates’ Attitude to Self-Employment: a Case Study of Nigerian University. IFE PsychologIA: An International Journal, 18(2): 87-107.
Pihie, Z. L., & Bagheri, A. (2011). Malay secondary school students’ entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial self-efficacy: A descriptive study. Journal of Applied Sciences, 11(2), 316-322.
Plucker, J. A., Beghetto, R. A., & Dow, G. T. (2004). Why isn't creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research. Educational psychologist, 39(2): 83-96.
Postman, N. (1995). The End of Education: Redefining the Value of School New York: Vintage.
Robinson, P. Stimpson, D. Huefner, Y. & Hunt, K. (1991). An attitude approach to the reduction of entrepreneurship". Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(1): 106 -122.
Siyanbola, W. O., Aderemi, H. O., Egbetokun, A. A., & Sanni, M. (2011). Framework for technological entrepreneurship development: key issues and policy directions. American journal of industrial and business management, 1(01), 10-19. doi: 10.4236/ajibm.2011.11002.
Venkatesh, V., Shaw, J. D., Sykes, T. A., Wamba, S. F., & Macharia, M. (2017). Networks, technology, and entrepreneurship: a field quasi-experiment among women in rural India.Academy of Management Journal,60(5): 1709-1740.
Vinzi V., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler & H. Wang (Eds.), Handbook of Partial Least Squares. Pp47-82. Springer-VerlagBerlinHeidelberg.
Wiggins, G. A., & Bhattacharya, J. (2014). Mind the gap: an attempt to bridge computational and neuroscientific approaches to study creativity". Frontiers in human neuroscience, 24(8): 540.
Wu, Y. J., Yuan, C. H., & Pan, C. I. (2018). Entrepreneurship Education: An Experimental Study with Information and Communication Technology.Sustainability,10(3): 1-13.