بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران:

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

امروزه در عصرتحولات دیجیتال، استفاده از فناور‌‌‌ی‌های مالی(فین‌تک‌ها) به ‌بخش جدایی‌ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده‌اند و همکاری بانک‌ها با استارت‌آپ‌های فین‌تک برای گذار به بانکداری دیجیتال، دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تلقی می‌شود. براین اساس، در این مطالعه به ‌بررسی فرآیند توسعه استارت‏آپ‌های فین‌تک در ایران که در مرحله آغازین از رشد و بلوغ خود هستند، پرداخته می‌شود و سؤال اساسی این است که استارت‌آپ‌ها در فرآیند شکل‌گیری و توسعه خود با چه چالش‌ها و موانعی مواجه هستند؟ این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌ گردآوری داده‌ها کیفی است و برای نیل به هدف پژوهش از رویکرد نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. گردآوری داده‌ها‌ با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران خبره بانکی در حوزه فین‌تک‌ها، کارآفرینان و ‌هم‌بنیانگذاران استارت‏آپ‏های فین‌تک و به‏روش نمونه‏گیری هدفمند انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا تحلیل شدند. نتایج نشان دادندکه مهم‌ترین موانع توسعه استارت‏آپ‌های فین‌تک در ایران عبارت است  از: چالش‌های قانون‌گذاری، عدم وجود استراتژی شفاف در بانک‏ها برای همکاری و شرایط کلان سیاسی و اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها بوده و راهبردهایی از جمله تدوین استانداردها و قوانین جدید متناسب با نیاز استارت‌آپ‌ها و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای بانکداری باز و ترسیم نقشه راه‌ تحول دیجیتال صنعت بانکداری با همکاری ذی‏نفعان کلیدی، می‌تواند به توسعه استارت‌آپ‌ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Fintech Startups Development Process in Iran:

نویسندگان [English]

  • shiva moradi 1
  • nader naderi 2
  • Sohrab Delangizan 3
2 Social Science Faculty. Razi University. Kermanshah. IRAN
3 Social Science Faculty. Razi University. Kermanshah. IRAN
چکیده [English]

Abstract: Nowadays, in the age of digital transformation, the use of financial technologies (fintechs) has become an integral part of the banking industry and partnership with Fintech start-ups is not either a choice it is a necessary. In this study, we want to analysis the development process of Fintech startups in Iran, which are in the early stages of their life cycle. So the main question is; what are the challenges and obstacles facing Fintech start-ups in Iran? This research is applied by its purpose and qualitative by its data gathering method. To achieve this goal, systematic grounded theory approach applied. Data collected using semi-structured interviews with 13 bank experts in Fintech, Entrepreneurs, and Co-founders of Fintech start-ups, by using purposeful sampling method. Data were analyzed using MAXQDA software. The results showed that the most important barriers to the development of Fintech startups in Iran are regulatory challenges, lack of a clear bank strategy for partnership, and macroeconomic conditions of the country, especially sanctions. Therefore, providing strategies such as formulating new standards and rules especially for open banking and complete the digital transformation roadmap of the banking industry with the help of key stakeholders can lead to the development of fintech startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enablers and barriers
  • development process
  • Financial technology (Fintech)
  • Start-ups

منابع

اشتراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت(1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
دیواندری، علی؛ باقری، تینا(1391). «مقایسه‌ی تطبیقی سطح نوآوری صنعت بانکداری ایران با کشورهای منطقه‌ی منا». فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5(3): 145-164.
مرکز پژوهش‌های مجلس(1398). بررسی وضعیت صنعت فین‌تک و تدوین برنامه سیاستی توسعه فین‌تک در ایران(1): وضعیت فین‌تک در جهان. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.
  
Bhandari, Vibha. (2020). FinTech: A Study of Enablers, Opportunities, and Challenges in the Banking and Financial Services Sector in: Anshari, M., Almunawar, M.N., Masri, M., Editors, Financial Technology and Disruptive Innovation in ASEAN. Pennsylvania, IGI Global, PP: 108-118.
Capgemini & EFma Company (2018).World Fintech Report 2018, Capgemini in   collaboration with Efma.
Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework. The Qualitative Report, 21(5): 811-831.
CBInsights(2018). Global Fintech Report Q3 2018. New York: NY. 3(4): 1-76. Available at: https: //www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q3-2018/
Erman, C. (2017). Financial Technologies Effect on Financial Services from an Open Innovation Perspective. Master’s Thesis, LAPPEENRANTA University of Technology, Finland.
European Parliament (2019). Fintech (Financial Technology) and the European Union.
Gulamhuseinwala, I., Bull T., Lewis, S., (2017). "Fintech is gaining tractionand young, high-income users are the early adopters". EY Global Financial Services Institute. The journal of financial perspective: fintech, 3(3): 1-17.
Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment
Decisions, and Challenges". Business Horizons, 61(1): 35-64.
 Mackenzie, A. (2015)."The fintech revolution", London business school review. 26 (3): 12-27.
 Hardie, S., Gee, D., (2018). Fintech Disruptors Report: Picking Winners, Determiing Success in Digital Finance. MagnaCarta Communication.
Mckinsey & Company (2016). Cutting Through the fintech noise; markers of success, imperatives for banks.
Nicoletti, B. (2017). The future of fintech: Integrating Finance and Technology. Springer International Publishing.
Saal, Matthew; Starnes, Susan K.; Rehermann, Thomas (2017)."Digital financial services: challenges and opportunities for emerging market banks (English)". EMCompass; no. 42. Washington, Bank Group.
Schueffel, P. (2017). "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech". Journal of Innovation Management, 4 (4): 32–54.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.
Thwaits, C.R. (2016). "Unicorns and Fortresses: The Barriers and Enablers to Effective Fintech Start-up Collaboration with South African Banks". Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria
Werth, O., Rodriguez, D., Nowatschin, J. (2019). "Challenges of the Financial Industry - An Analysis of Critical Success Factors for FinTechs". Twenty-fifth Americas Conference on Information Systems, Cancun in Mexico
World Economic Forum (2017). Beyond fintech: A pragmatic Assessment of Disruptive Potential Services.