تاثیرکیفیت نهادی و محیط اقتصادی بر نرخ کارآفرینی: شواهدی از داده های پانل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

از جمله عوامل مؤثر بر سطح فعالیت­های کارآفرینانه، عملکرد محیط اقتصاد کلان و بهبود کیفیت نهادی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، محیط اقتصاد کلان و فعالیت­های کارآفرینی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه­یافته، در دوره زمانی 2018-2010 است. برای سنجش سطح فعالیت کارآفرینی از سه شاخص نرخ فعالیت کارآفرینی نوپا، نرخ کارآفرینی نوظهور، و نرخ کارآفرینی جدید و برای سنجش کیفیت نهادها از شاخص رقابت­پذیری، آزادی اقتصادی و کیفیت حکمرانی استفاده شده است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است. داده‎های پژوهش از دیده­بان جهانی کارآفرینی (GEM) و نماگرهای توسعه جهانی (WDI)، استخراج و از طریق رویکرد تخمین­زننده گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) با استفاده از نرم­افزار STATA 14 تحلیل شد. نتایج نشان می­دهد که تأثیر شاخص­های در نظرگرفته شده (رشد تولید سرانه، بیکاری، تورم، نرخ مالیات، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به تامین مالی، رقابت­پذیری، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی) برحسب نوع فعالیت کارآفرینی و میزان توسعه­یافتگی کشورها متفاوت است. نتایج همچنین نشان داد که آزادی اقتصادی بیشتر با همه انواع کارآفرینی در کشورهای توسعه­یافته ارتباط مثبتی دارد. علاوه­براین،کیفیت حکمرانی و رقابت­پذیری اقتصادی کشورها ارتباط معکوسی با فعالیت کارآفرینی در کشورهای توسعه­یافته و ارتباط مثبت با کشورهای درحال توسعه است. یافته­های مطالعه حاضر، می­تواند مورد توجه سیاست­گذاران در توسعه سیاست­های مؤثر بر افزایش فعالیت کارآفرینی در کشورهای مختلف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Institutional Quality and Economic Environment on Entrepreneurship Rate: Evidence from panel data

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohammadi Khyareh
  • Amineh Zivari
Department of Administrative and Economic Sciences, Faculty of Humanities, Gonbad-e-Kavous University, Gonbad-e-Kavous, Iran
چکیده [English]

Factors affecting the level of entrepreneurship include the proper functioning of the macroeconomic environment and the improvement of institutional quality. The aim of this study was to examine the relationship between institutional quality, the macroeconomic environment and entrepreneurial activities in selected developing and developed countries in the period 2018-2010. To measure the level of entrepreneurial activity, three indicators were used for the total early stage entrepreneurship rate, the rate of emerging entrepreneurship and the rate of new entrepreneurship, and to measure the quality of institutions, competitiveness, economic freedom and the quality index for corporate governance. The research method is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of data collection. Research data was extracted from the Global Entrepreneurship Observatory (GEM) and the World Development Indicators (WDI) and analyzed using the Generalized Torque (GMM) estimate using the STATA 14 software. The results show that the impact of the intended indicators (per capita output growth, unemployment, inflation, tax rate, and foreign direct investment, access to finance, competitiveness, index of economic freedom and governance index) depends on the type of business and the level of Development of the countries. The results also showed that economic freedom is more positively associated with all types of entrepreneurship in industrialized countries. In addition, the quality of governance and the economic competitiveness of countries are inversely related to entrepreneurship in industrialized countries and positive relationships with developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Economic Freedom
  • Entrepreneurship
  • Governance Quality
  • Institutional Quality
زیوری، امینه؛ محمدی خیاره، محسن؛ مظهری، رضا. (1398). تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت‌های‌ کارآفرینانه: مقایسه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه. توسعه کارآفرینی. 12(4)، 580-561.
محمدزاده، یوسف؛ حکمتی فرید، صمد؛ میر علی اشرفی، کبری. (1395). بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب. توسعه کارآفرینی. 9(2)، 376-357.
مرادی، محمد علی؛ سخدری، کمال؛ صنیعی، شیما. (1396). تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای درحال­توسعه. توسعه کارآفرینی، 10(2)، 358-339.
Acs, Z. A., Estrin, S., Mickiewicz, T. & Szerb, L. (2017). Institutions, Entrepreneurship and Growth: The Role of National Entrepreneurial Ecosystems, SSRN Working Paper N. 2912453, DOI: 10.2139/ssrn.2912453
Acs, Z. J., & Amorós, J. E. (2008). Entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. Small Business Economics, 31(3), 305-322.
Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. Small Business Economics, 51(2), 501-514.
Aidis, R., Estrin, S., & Mick iewicz, T. (2010). Institutions, finance and the level of development: the impact on entrepreneurship in transition. Review of Economics and Institutions, 1 (1), 1-26.
Aparicio, S., Urbano, D., and Audretsch, D. (2016). Institutional Factors, Opportunity Entrepreneurship and Economic Growth: Panel Data Evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102, 45–61.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
Arin, K. P., Huang, V. Z., Minniti, M., Nandialath, A. M., & Reich, O. F. (2015). Revisiting the determinants of entrepreneurship: a Bayesian approach. Journal of Management, 41 (2), 607-631.
Audretsch, D.  B., Grilo, I. & Thurik, R. (2007). Explaining Entrepreneurship and the Role of Policy: A Framework, in D.B. Audretsch, I. Grilo and A.R. Thurik, ed. Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1 -17.
Ayyagari, M., & Kosová, R. (2010). Does FDI facilitate domestic entry? Evidence from the Czech Republic. Review of International Economics, 18 (1), 14-29.
Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921.
Bjørnskov, C., & Foss, N. J. (2008). Economic freedom and entrepreneurial activity? Some cross-country evidence. Public Choice, 134 (3), 307-328.
Bjørnskov, C., & Foss, N. J. (2016). Institutions, entrepreneurship, and economic growth: what do we know and what do we still need to know? Academy of Management Perspectives, 30(3), 292-315.
Chowdhury, F., Audretsch, D.  B., & Belitski, M. (2019). Institutions and entrepreneurship quality. Entrepreneurship Theory and Practice, 43(1), 51-81.
Chowdhury, F., Terjesen, S., & Audretsch, D. (2015). Varieties of entrepreneurship: institutional drivers across entrepreneurial activity and country. European Journal of Law and Economics, 40 (1), 121-148.
Crnogaj, K., & Bradač Hojnik, B. (2016). Institutional determinants and entrepreneurial action. Management, 21(Special Issue), 131-150.
Danakol, S. H., Estrin, S., Reynolds, P., & Weitzel, U. (2013). Foreign direct investment and domestic entrepreneurship: blessing or curse? Small Business Eco-nomics, 48(3), 599-612.
Dau, L. A., & Cuervo-Cazurra, A. (2014). To formalize or not to formalize: entrepreneurship and promarket institutions. Journal of Business Venturing, 29(5), 668- 686.
Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. Macroeconomics, 2 (3), 31-64.
 Doytch, N., & Epperson, N. (2012). FDI and entrepreneur-ship in developing countries. Global Science and Technology Forum Business Review,1, 120-125.
Friedman, B. A. (2011). The relationship between governance effectiveness and entrepreneurship. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (17), 221-225.
Goel, R.K.; Nelson, M.A.; Payne, J.E. (2015) Entrepreneurship and cross-national economic freedom. In Economic Behavior, Economic Freedom, and Entrepreneurship; Cebula, R.J., Hall, C., Mixon, F.G., Jr., Payne, J.E., Eds.; Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK, pp. 222–235
Hall, J. C., & Sobel, R. S. (2008). Institutions, entrepreneurship, and regional differences in economic growth.Southern Journal of Entrepreneurship, 1(1), 69-96.
Kim, P. H., & Li, M. (2014). Injecting demand through spillovers: foreign direct investment, domestic socio-political conditions, and host-country entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 29 (2), 210-231.
Klapper, L., Amit, R., & Guillén, M. F. (2010). Entrepreneurship and firm formation across countries, Chapter 4. In J. Lerner & A. Schoar (Eds.), International differences in entrepreneurship (pp. 129-158). Chicago, IL, USA: University of Chicago Press.
Kreft, S. F., & Sobel, R. S. (2005). Public policy, entrepreneurship, and economic freedom. Cato Journal, 25(3), 595-616.
Meyer, K. E., & Sinani, E. (2009). When and where does foreign direct investment generate positive spillovers? A meta-analysis. Journal of Internatinal Business Studies, 40 (7), 1075-1094.
Minniti, M., and Lévesque, M. (2010). Entrepreneurial Types and Economic Growth. Journal of Business Venturing, 25 (3), 305-314. 
Nissan, E., Martin, M. Á. G., & Picazo, M. T. M. (2011). Relationship between organizations, institutions, entrepreneurship and economic growth process. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(3), 311-324.
Nyström, K. (2008). The institutions of economic freedom and entrepreneurship: evidence from panel data. Public Choice, 136 (3-4), 269-282.
Rodríguez-Gulías, M. J., de Sousa Gabriel, V. M., & Rodeiro-Pazos, D. (2018). Effects of governance on entrepreneurship: European Union vs non-European Union, competitiveness review. An International Business Journal, 28 (1), 43-57.
Salman, D. M. (2014). Mediating role of research and development on entrepreneurial activities and growth: evidence from cross-country data. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 10(4), 300-313.
Sayed, O., & Slimane, S. B. (2014). An appraisal of the determinants of entrepreneurship in developing countries: the case of the Middle East, North Africa and selected Gulf Cooperation Council Nations. African Journal of Social Sciences, 4(4), 63-74.
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Edward Elgar Publishing.
Simón-Moya, V., Revuelto-Taboada, L., & Guerrero, R. F. (2014). Institutional and economic drivers of entrepreneurship: an international perspective. Journal of Business Research, 67(5), 715-721.
Sobel, R. (2008). Testing Baumol: institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6), 641-655
Stenholm, P., Acs, Z. J., & Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 28(1), 176-193.
Urbano, D., & Alvarez, C. (2014). Institutional dimensions and entrepreneurial activity: an international study. Small business economics, 42(4), 703-716.
Van Praag, M.C. (1999). Some classic views on entrepreneurship. De Economist, 147, 311- 335.
Van Stel, A., Wennekers, S., and Scholman, G. (2014). Solo Self -employed versus Employer Entrepreneurs: Determinants and Macroeconomic Effects in OECD Countries. Eurasian Business Review, 4 (1), 107-136.
Vidal-Suñé, A., & Lopez-Panisello, M. B. (2013). Institutional and economic determinants of the perception of opportunities and entrepreneurial intention. Investigaciones regionales, Journal of Regional Research, 26, 75-96.
Vivarelli, M. (2013). Is entrepreneurship necessarily good? Microeconomic evidence from developed and developing countries. Industrial and Corporate Change, 22 (6 (, 1453-1495.
Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behavior in Challenging Environments. Journal of Small Business Management, 49(1), 107 -125.
Wennekers, S., van Stel, A., Thurik, R., Reynolds, P. (2005). Nascent entrepreneurship and the level of economic development. Small Business Economics, 24(3), 293-309.
Williamson, C.R. (2013). Disentangling institutional determinants of entrepreneurship. American Journal of Entrepreneurship, 1, 40 –66.
World Economic Forum. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva.