دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، بهمن 1389، صفحه 7-171 
نقش مشارکت زوجی درارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی

صفحه 29-47

سعید رضایی طرقی؛ مریم میرزایی؛ محمد رضا زالی؛ سید مصطفوی رضوی؛ رضا رستمی


سرمایه‌ی اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیررسمی

صفحه 49-70

روجا امینی نژاد؛ آرین قلی پور؛ غلامرضا اسلامی بید گلی


بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

صفحه 115-133

سوسن قناتی؛ اسد اله کرد نائیج؛ حمید رضا یزدانی