دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1389، صفحه 11-184 
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی کارآفرینی کسب‌وکارها

صفحه 65-97

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ احمد محسنی