بررسی عوامل بازدارنده‌ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارایه‌ی سازوکارهایی برای تقویت آن

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می‌شود که روحیه‌ی کارآفرینی و کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی آن‌ها نقش زیادی داشته‌اند. در کشور ما نیز برای رسیدن به توسعه و اشتغال که دغدغه‌ی اصلی مسؤولان و برنامه‌ریزان بوده و توجه به توسعه‌ی کارآفرینی و نیز حمایت از کارآفرینان ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این مطالعه تعیین عوامل اثرگذار توسعه‌ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی بود. به‌منظور دست‌یابی به اهداف تعیین شده‌ی این تحقیق، از روش توصیفی و به‌صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این مطالعه را کلیه‌ی کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان تشکیل می‌دهند که طی سال‌های 85-79 از بانک کشاورزی استان زنجان تسهیلات کارآفرینی و اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند (65= N). برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعه‌ی آماری طرح از پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی عوامل اثرگذار بر موفقیت بیش‌تر و توسعه و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه نشان داد که بسترسازی و برنامه‌ریزی 218/24 درصد واریانس و با مقدار ویژه‌ی 906/2 عامل اول حمایتی و پشتیبانی برای موفقیت بیش‌تر و توسعه و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه بوده است. هم‌چنین این نتایج نشان داد به‌ترتیب عوامل و مشوق‌های اقتصادی 428/21 درصد واریانس و عوامل قانونی و حمایتی 402/18 درصد واریانس را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی عوامل بازدارنده‌ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارایه‌ی سازوکارهایی برای تقویت آن

نویسنده [English]

  • جعفر یعقوبی
چکیده [English]

با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می‌شود که روحیه‌ی کارآفرینی و کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی آن‌ها نقش زیادی داشته‌اند. در کشور ما نیز برای رسیدن به توسعه و اشتغال که دغدغه‌ی اصلی مسؤولان و برنامه‌ریزان بوده و توجه به توسعه‌ی کارآفرینی و نیز حمایت از کارآفرینان ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این مطالعه تعیین عوامل اثرگذار توسعه‌ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی بود. به‌منظور دست‌یابی به اهداف تعیین شده‌ی این تحقیق، از روش توصیفی و به‌صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این مطالعه را کلیه‌ی کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان تشکیل می‌دهند که طی سال‌های 85-79 از بانک کشاورزی استان زنجان تسهیلات کارآفرینی و اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند (65= N). برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعه‌ی آماری طرح از پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی عوامل اثرگذار بر موفقیت بیش‌تر و توسعه و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه نشان داد که بسترسازی و برنامه‌ریزی 218/24 درصد واریانس و با مقدار ویژه‌ی 906/2 عامل اول حمایتی و پشتیبانی برای موفقیت بیش‌تر و توسعه و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه بوده است. هم‌چنین این نتایج نشان داد به‌ترتیب عوامل و مشوق‌های اقتصادی 428/21 درصد واریانس و عوامل قانونی و حمایتی 402/18 درصد واریانس را به خود اختصاص داده‌اند.