بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه کشاورزی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی انجام شده و از نوع پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن دانشجویان کارشناسی رشته‌ی کشاورزی دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی و پیام نور ساری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، 110 نفر انتخاب و مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه بود که روایی محتوایی آن توسط حلقه‌ی اندیش‌مندان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحلیل هم‌بستگی نشان داد بین متغیرهای مهارت‌های کارآفرینی، انگیزه‌های درونی و بیرونی دانشجویان، برداشت ذهنی از جذاب بودن کارآفرینی، خودکارآمدی، انتظار، خلاقیت و هنجار اجتماعی و نگرش دانشجویان به کارآفرینی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج هم‌چنین نشان داد که نداشتن سرمایه یا پس‌انداز شخصی، ناتوانی در به‌دست آوردن منابع مالی و نداشتن اطلاعات درباره‌ی راه‌اندازی یک کسب‌وکار، مهم‌ترین موانع تمایل دانشجویان به کارآفرینی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی

نویسندگان [English]

  • ابوطالب حسین پور 1
  • مسعود رضایی 2
چکیده [English]

این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی انجام شده و از نوع پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن دانشجویان کارشناسی رشته‌ی کشاورزی دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی و پیام نور ساری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، 110 نفر انتخاب و مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه بود که روایی محتوایی آن توسط حلقه‌ی اندیش‌مندان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحلیل هم‌بستگی نشان داد بین متغیرهای مهارت‌های کارآفرینی، انگیزه‌های درونی و بیرونی دانشجویان، برداشت ذهنی از جذاب بودن کارآفرینی، خودکارآمدی، انتظار، خلاقیت و هنجار اجتماعی و نگرش دانشجویان به کارآفرینی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج هم‌چنین نشان داد که نداشتن سرمایه یا پس‌انداز شخصی، ناتوانی در به‌دست آوردن منابع مالی و نداشتن اطلاعات درباره‌ی راه‌اندازی یک کسب‌وکار، مهم‌ترین موانع تمایل دانشجویان به کارآفرینی هستند.