دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 550956، اسفند 1387، صفحه 11-182 (2) 
بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو)

صفحه 103-130

جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مهرداد پیرمحمدی؛ مهدی سبک‌رو؛ ـ نوشیروان محمدی