بررسی رابطه‌ی گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد (مطالعه موردی: نمایندگی‌های فروش شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده

یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم‌گیری در توفیق و تعالی سازمان‌ها دارد. از سویی دیگر، صنعت بیمه به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی، با یک عدم توفیق مشخص در انجام بهینه‌ی مأموریت خویش در کشور مواجه است. به ‌‌نظر می‌رسد عنایت ویژه به توسعه‌ی مؤلفه‌های کارآفرینی در فرایندهای عملیاتی و خدماتی این صنعت و گسترش فرهنگ کارآفرینی میان کارکنان این صنعت بتواند، راه‌کار مناسبی در حل این مسأله باشد. از این‌رو اهتمام این مقاله سنجش میزان همبستگی میان «گرایش به کارآفرینی شرکتی» نمایندگی‌های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و «عملکرد» آن‌ها است. «ساختار منعطف»، «جو سازمانی اثربخش»، «فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری» و «قابلیت‌ها و انگیزش فردی کارکنان» به عنوان ابعاد گرایش به کارآفرینی شرکتی و میزان «رضایت‌مندی کارکنان»، «رضایت‌مندی مشتریان» و «عملکرد مالی» به‌عنوان ابعاد عملکرد نمایندگی‌ها معرفی شده و همبستگی متقابل این مؤلفه‌ها با یک‌دیگر اندازه‌گیری می‌شود. نتایج تحلیل‌‌های آماری بر داده‌های گردآوری شده متشکل از کارکنان نمایندگی‌ها مشخص می‌کند که گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است. در پایان، با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه و صنایع مشابه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship Between Corporate Entrepreneurship Orientation and Performance Iran Insurance Company Agencies in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Narges Imanipour 1
  • Mehdi Zivdar 2
1 . Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 M.S., Entrepreneurship Management
چکیده [English]

Corporate Entrepreneurship is a major branch of entrepreneurship that plays a key role towards excellence in most organizations. On the other hand, Insurance industry as a vital infrastructure meets a considerable deficiency in accomplishing its mission in Iran, and it seems that developing entrepreneurship components in different processes of this industry and also developing entrepreneurial culture among its personnel can be a superior solution for this problem. Accordingly, this study measures the relationship between corporate entrepreneurship orientation and performance of a sample selected from among the personnel of corporate agencies of Iran Insurance Company in Tehran. In this research, "flexible structure", "effective organizational climate", "supporting and motivating culture to creativity and innovation" and "employee's individual competencies and motivation" are dimensions of corporate entrepreneurship, and "employee's satisfaction", "customer's satisfaction" and "financial performance" are dimensions of agencies performance through which their reciprocal relationships are measured. Results of correlation analysis on sample research composed of agencies personnel, totally demonstrates that corporate entrepreneurship orientation has a positive and significant correlation with performance of agencies. In conclusion, Implications regarding entrepreneurship concept for managerial practice in insurance industry, other comparable industries, and also future research programs are provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Corporate entrepreneurship
  • Corporate Entrepreneurship Orientation
  • performance