رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط

نویسندگان

1 استادیار پردیس قم دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی - اقتصادی و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد. در این بررسی مباحثی در زمینه‌ی ساختارهای مکانیکی-ارگانیکی و ساختار دانشی و کارآفرینی سازمانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات، روش تحقیق، جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنظیم شده، بیان می‌شود. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعه‌ی آماری ما صد و پنج شرکت کوچک و متوسط واقع در شهرک شکوهیه استان قم و اندازه‌ی نمونه هفتاد شرکت است. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه‌بندی فریدمن بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spss انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی اقتصادی در شرکت‌های کوچک و متوسط رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Type of Organizational/Economic Structure and Organizational Entrepreneurship in SMEs

نویسندگان [English]

  • Hussein Khanifar 1
  • Fardin Vakili 2
1 Assistant Professor, University College Qom, University of Tehran
2 . M.S. Student, Faculty of Management, University College Qom, University of Tehran
چکیده [English]

This paper addresses the issue of the relationship between the type of organizational / economic structure and organizational entrepreneurship in small- and- medium- sized enterprises (SMEs). It further provides discussions on mechanical/organic structures as well as organizational entrepreneurship and knowledge structure. In another section, the methodology of the research includes hypotheses, research method, target population and case studies on which this study is based. The research method is a field study and the means for data collection is questionnaire. Our population includes 105 SMEs in Shokuhieh Town (Qom Province) with 70 firms. The applied statistical technique is Spearman's correlation coefficient and Freedman's ranking test.
Data analysis is performed by SPSS software. The findings show that there is a significant relationship between the type of organizational/economic structure and organizational entrepreneurship in SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Structure
  • Organizational and Economic Entrepreneurship
  • Trust-Based Relations
  • Interactive External Organizational Relationship
  • Throughout Affection Relationship