بررسی و تحلیل زمین ههای کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه ی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنام هریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است . در این راستا با رویکرد رفتاری و براساس الگوی فر ایندی به
بررسی زمینه های کارآفرینی پرداخته شده است . بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی و
تحلیل میزان آشنایی روستاییان با زمینه ها و مهار ت های کارآفرینی است . ناحیه ی مورد
مطالعه، "دهستان براآن جنوبی " از بخش مرکزی شهرستان اصفه ان است . روش تحقیق،
کتابخانه ای و میدانی بوده و پس از تعیین شاخ ص ها و متغیرهای تحقیق، با استفاده از
پرسش نامه محقق ساخته داده های لازم گردآوری شده است. بر این اساس با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی ، تعداد 150 نفر از افراد روستایی واقع در سن فعالیت ( 15 تا 65 سال ) با
حداقل سواد راهنمایی بررسی شدند.
18 آشنایی / 2 درصد از روستاییان آشنایی خیلی زیاد ، 76 / نتایج نشان داد که 33
55 درصد آشنایی بسیار کم با زمینه ها و / 23 درصد دارای آشنایی کم و 35 / زیاد، 56
مهارت های کارآفرینی دارند . این وضع در همه ی شاخص ها و متغیر های م طالعاتی کم و بیش
یکسان است . در این راستا ، آموزش کارآفرینی و آماد ه سازی محیط اجتماعی و اقتصادی
روستاها برای جذب نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر به نواحی روستایی و فعالیت های
کشاورزی می تواند به عنوان راه کار اصلی در ایجاد و تقویت کارآفرینی این نواحی در
راستای توسعه ی پایدار بسیار مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Villagers, Background Knowledge on Entrepreneurship In the Process of Rural Development Case study: South Baraan District (Isfahan County)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Mohammad Najjarzadeh 2
1 Associate Prof. Faculty of Geography, University of Tehran
2 M.S. Student, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

With respect to many problems in rural areas such as poverty, inequality, migration, vulnerability and unemployment, the rural entrepreneurship is of great importance. Doubtless entrepreneurship can increase the level of employment and income and play an important role for sustainable development in rural areas. In this article, through a behavioral approach and based on a procedural model indicating that personal experiments and environmental factors will affect entrepreneurship, the background knowledge on entrepreneurship is analyzed. The primary goal of this article is to determine the extent of entrepreneurial knowledge and skills in rural areas. The study area is Baraan District in Esfahan County. The research method is documental and field study and data is gathered via questionnaires. The sampling method was random and 150 people of 15-65 years of age with middle school education level were asked to fill the questionnaires. After data entry then analysis was made by SPSS software.
The results indicate that only 2.33 percent of villagers have very high acquaintance and 18.76 percent of them have high acquaintance with entrepreneurship while 23.56 percent have low acquaintance and 55.35 percent have very low acquaintance with this subject. The acquaintance rate is almost the same in all indicators and variables. Therefore, entrepreneurship training and improving facilities and amenities in rural areas for attracting young, specialist and skilled people can promote entrepreneurship and lead to development in this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Indicators of Entrepreneurship
  • Rural Development Regions
  • Isfahan County