بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

دانش سازمانی و مدیریت در طول یک صد سال اخیر دستخوش تغییرات و تحولات بنیادی شده است. از اوایل دهه‌ی 1980، سازمان‌ها به منظور تسریع تغییرات، توجه زیادی به خلاقیت و نوآوری نشان دادند. امروزه سازمان‌ها باید نوآوری داشته باشند تا زنده بمانند؛ بنابراین بهترین روش تشویق افراد خلاق است تا در ساختار سازمان به یک کارآفرین تبدیل شوند. هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی رابطه‌ی مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی است. جامعه‌ی پژوهش کلیه مدیران میانی شرکت ایران خودرو هستند که به روش نمونه‌گیری تصادفی 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته براساس طیف لیکرت است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین مهارت‌هاو قابلیت‌های کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی وجود دارد، هم‌چنین میزان کارآفرینی سازمانی با توجه به متغیر‌های جنس، سن، سطح تحصیلات و سنوات خدمت متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship Between Entrepreneurial Skills and Competencies with Organizational Entrepreneurship in Middle Managers at IRAN KHODRO COMPANY

نویسندگان [English]

  • Jamal Abodlmalki 1
  • Majid Yousefi 1
  • مهرداد پیرمحمدی 2
  • مهدی سبک‌رو 3
  • Noshirwan Mohammadi 1
1 . M.A. students of Educational Research, University of Tehran
چکیده [English]

During the last one hundred years, the organizational and management knowledge have undergone fundamental changes. At the beginning of the 1980s, organizations paid great attention to creativity and innovation. Today, organizations should be creative, so that they would continue to survive: therefore, the best way is to encourage creative people to be entrepreneurs in the organizational structure. The aim of the present study is to investigate the relationship between entrepreneurial skills and abilities with organizational entrepreneurship. About 132 of Iran khodro middle managers were randomly selected. The data was gathered via questionnaires. For validity the method of Cronbachis Alpha was employed which resulted in 86% and 89% to be consistent with research tools. The results showed that there is a significant relationship between entrepreneurial skills and abilities with organizational entrepreneurship; The degree of organizational entrepreneurship among members varied according to sex, age, education level and service records.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Skills and Competencies
  • Organizational entrepreneurship
  • Middle Managers