موضوعات = تجاری سازی
واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعه

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 441-460

10.22059/jed.2019.269252.652785

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ پیام حنفی‌زاده


شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی تجاری‌سازی دانش از طریق روش‌شناسی کیو

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 81-100

10.22059/jed.2017.62290

مهدی خیراندیش؛ الهام تبریزی؛ فرشید خمویی


طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 553-572

10.22059/jed.2016.60916

توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی


ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی: شناسایی عوامل اثرگذار در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 199-217

10.22059/jed.2016.60457

سیده صدیقه جلال پور؛ کامبیز طالبی؛ سید جمال الدین طبیبی