شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی تجاری‌سازی دانش از طریق روش‌شناسی کیو

نوع مقاله: مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیت دولتی- رفتار سازمانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

رشد اقتصادی زمانی اتفاق می­افتد که ایده­های نو تجاری­سازی شوند. از این­رو، شناخت عوامل تجاری‌سازی دانش به یکی از دغدغه‌های جامعۀ دانشگاهی تبدیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش‌شناسی کیو به ذهنیت افراد و اولویت‌بندی عوامل تجاری‌سازی دانش دست یابیم. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر افق زمانی، مقطعی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، نوعی پژوهش کیفی از نوع کیو می‌باشد که در آن با استفاده از مبانی نظری تعداد 40 گزارۀ ‌کیو شناسایی و به‌کمک تحلیل عاملی اکتشافی توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندی شدند. جامعۀ آماری پژوهش شامل شصت نفر از کارکنان هشت سازمان تحقیقاتی هستند که در آن تعداد ده نفر (چهار نفر از مدیران ارشد بالای پنج سال سابقۀ خدمتی و شش نفر از اساتید دانشگاهی دارای پیشینۀ مطالعاتی تجاری­سازی دانش) با روش قضاوتی هدف‌مند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی، ساختار و راهبرد سازمانی، منابع انسانی و مدیریت از مهم­ترین عوامل تجاری­سازی دانش در سازمان­ها هستند. نتایج این پژوهش می­تواند به مدیران کمک کند تا در راستای نیل به تجاری­سازی دانش براساس ذهنیت کارکنان، خط­مشی­های مناسب‌تری در پیش گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Identification and Prioritization of Organizational factors in Knowledge Commercialization according to Q Methodology

نویسندگان [English]

  • mehdi kheirandish 1
  • Elham Tabrizi 2
  • Farshid Khamoie 3
1 Associate Professor. Faculty of Management, Shahid Satari University, Tehran, Iran
2 MSc. Executive Management. Faculty of Management, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
3 PhD Student of Public Administration, Faculty of Management. University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Economic advance occurs when novel ideas are commercialized. Thus, Recognition the factors affecting the commercialization of  knowledge has become one of the concerns of the academic community. In this paper, the authors utilize Q Methodology so as to delineate the role of individuals’ mentality as well as prioritizing organizational factors affecting commercializing of  knowledge. This research is applied in terms of goal, and is cross-sectional in terms of time horizon. Moreover, it  is an exploratory mixed research by the method of data collection in which by the theoretical, 40 Q statements were identified and using exploratory factor analysis were prioritized by participants. The study population consisted of sixty employees of eight research organizations in which ten individuals (four of the top executives of five years of service and six university professors with research literature of knowledge commercialization) were chosen as sample by the Targeted judgment method. The findings show that organizational culture, organizational structure and strategy, human resources and management are the most significant factors in the success of knowledge commercialization. As far as the commercialization of knowledge is concerned, such findings can assist managers in employing practical strategies based on their employees’ mentality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • Knowledge
  • organizational dimensions
  • Q methodology
پورعزت، علی­اصغر، قلی­پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا (a) (1389).«شناسایی و اولویت­بندی عوامل اثرگذار در تجاری­سازی دانش در دانشگاه­ها (براساس مقایسۀ روش­های پنج دانشگاه معتبر جهان). فصلنامۀ توسعۀکارآفرینی. 2 (7). 35- 66.
پورعزت، علی­اصغر، قلی­پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا(b) (1389). «تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری­سازی دانش در دانشگاه تهران»  فصلنامۀ سیاست علم و فناوری.2 (4). 65-75.
جاهد، حسنعلی، آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش (1390). «تعیین و تبیین عوامل فردی موثر در تجاری­سازی نتایج پژوهش»  فصلنامۀ سیاست علم و فناوری. 4 (1). 1- 17.
دفت­ال. ریچارد (1394). تئوری سازمان و طراحی ساختار، (ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان): چاپ هجدهم، تهران:  نشر پژوه­های فرهنگی.
زارع، هادی، حجازی، سیدرضا (1390). طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری­سازی تحقیق­های دانشگاهی. فصلنامۀ توسعۀکارآفرینی. 3  (12).  145- 164.
عبادی، غلامحسین؛ ریاضی جهانگیر (1389). آزمونسازی با استفاده از روشهای تحلیل عاملی: چاپ اول، تهران: نشرکردگار.
فاطمی، سیدصفاعلی (1385). «تجاری­سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی (زیست فناوری)». ایران. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، اولین کارگاه تجاری­سازی نتایج تحقیقات (دبیر گارگاه).14 دی ماه. 1-  68.
موحدی­فر، عرفان؛ الوانی، سید مهدی و خنیفر، حسین (1394). «بررسی مقالات علمی مدیریت در مجلات ایرانی با محوریت پاسخ به مسائل سازمانهای دولتی» پایان­نامه کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
ناظمان، حمید و اسلامی­فر، علیرضا (1389). «اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار (طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده­های جهانی)». مجلةدانشوتوسعه، 18 (33). 1- 33.
Abdlatif, N. S., Abdullah, A. & Mohadjan, N. (2016). A Pilot Study of Entrepreneurial Orientation towards Commercialization of University Research Products, Procedia Economics and Finance, 37 (8): 93-99.
Alemán, B. T., Webster. p., Eagar. R. & Ku, B. (2010). Meeting the Challenges of the Post-Recession World, Research & Technology Institutes: Technology & Innovation Management, Online available at www.adl.com/RTIs, 15 (6) : 1-15.
Barker, J.  H. (2008). Q-methodology: An alternative approach to research in nurse education, Nurse Education Today, 28 (12): 917- 925.
 Bennett, T (2007). The Work of Culture, Journal of Cultural Sociology, 1(1): 31-48.
Brown, S. R. (1996). Q methodology and qualitative research, qualitative health research, 6(4):561-567.
Cahill, C., Palcic, D. & Reeves, E. (2017). Commercialization and airport performance: The case of Ireland's DAA, Journal of Air Transport Management, 59 (2):155-163.
Debackere, K., & Veugelers, R. (2005). The Role of Academic Technology Transfer Organizations in Improving Industry Science Links. Research Policy. 34(3): 321–342.
Decter, M., Bennett, D., & Leseure, M. (2007). University to business technology transfer: UK and USA comparisons. Technovation, 27(3): 145-155.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as “quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research Policy, 5(32): 109–121
Exel, J. V., Graaf, G. & Brouwer, W. (2007). Care for a break? An investigation of informal caregiver attitudes toward respite care using Q-methodology, Health Policy, 83 (9):332–342.
Fontana, R., Geunab, A. & Matt, C. M. (2006). Factors affecting university–industry R&D projects: The importance of searching, screening and signaling. Research Policy, 35 (6): 309–323.
Grady, J. K. O. (2002). Influence of personal and environmental factors on academic medical researcher decisions to commercialize the results of their research, a dissertation submitted in partial satisfaction the requirements for the degree of doctor of philosophy, university of west Canada. 18(5), 45-58.
Mahboudi, M. & Ananthan, B.R. (2010). Effective Factors in Technology Transfer in the Pharmaceutical Industries of Iran: A Case Study. IUP Journal of Knowledge Management, 8 (1 & 2), 98-110.
O’Shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005).Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities. Research Policy. 34 (12): 994–1009.
OECD. (2000). Knowledge Management in the Learning Society, Paris:Centre for Educational Research and Innovation Publication.
Plewa, C. (2005). Differences in Perceived Benefits from Universit - Industry Relationships. ANZMAC Conference: Business Interaction, Relationships and Networks. University of Adelaide, 12 (8):  108-114.
Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). Toward a systematic framework for an Entrepreneurial University: A study in Iranian context with IPOO Model. Global Business and Management Research: An International Journal, 3(1): 31-37.
Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L.E., Link, A. N. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration; Journal of High Technology Management Research; 14 (5): 111–133.
Smulders, J. & L. Bretschger. (2007). Sustainable Use of Resources andEconomic Dynamics,Journal of Environmental & Resource Economics,36(1): 1-13.
Sooreh, L.K., Salamzadeh, A., Safarzadeh, H. & Salamzadeh, Y. (2011). Defining and Measuring Entrepreneurial Universities: A Study in Iranian context using Importance-Performance Analysis and TOPSIS Technique. Global Business and Management Research: An International Journal, 3(2): 182-200.
Spilling, O. R. (2004). Commercialization of knowledge – conceptual framework, 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research. Tromso, Norway.