نویسنده = غلامحسین حسینی نیا
نقش میانجی گرایش کارآفرینانه فردی در رابطه بین آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه دانشجویان

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 231-251

10.22059/jed.2023.355074.654141

سعید محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مازیار داستانی مبارکه


ارائه مدل بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای تعاونی محور در ایران

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 304-324

10.22059/jed.2023.356968.654165

سیده الهه ساجدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ بابک ضیاء


تبیین منطق تصمیم گیری کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 541-558

10.22059/jed.2022.345263.653997

ترانه فرخ منش؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ محمد جهانبخت


علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-40

10.22059/jed.2021.318608.653594

غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


بررسی نقش کارآفرینی در ارتقاء درآمدهای پایدار شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 293-312

10.22059/jed.2020.300337.653316

سیدمازیار علوی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ سیدحسین حسینی


طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 341-360

10.22059/jed.2019.286203.653083

غلامحسین حسینی نیا؛ وحید علی ابادی؛ پوریا عطائی