کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 611-629

10.22059/jed.2016.58808

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 767-786

10.22059/jed.2016.58804

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی


تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی؛ مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 233-252

10.22059/jed.2015.55978

سید علی حیدری؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی


طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-55

10.22059/jed.2014.51554

سید مصطفی رضوی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سلطانعلی شهریاری


برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 81-107

کامبیز طالبی؛ محمدرضا زالی؛ بنفشه پیرویان