کلیدواژه‌ها = روش کیو
شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 481-500

10.22059/jed.2019.270326.652810

اسفندیار محمدی؛ وحید شرفی؛ معصومه صیدیوسفی؛ ناهید صیدیوسفی