شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

2 مدرس گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام

4 کارشناس ارشد کارآفرینی فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

کارآفرینی فرهنگی یکی از ابعاد توسعه‌ی اقتصادی است که تمرکز روی آن، از جمله عوامل پیشرفت و موفقیت کشورهای توسعه‌یافته به‌شمار می‌رود؛ نکته‌ای که موجب شده در ایران نیز بیش از پیش به این مقوله توجه شود. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی ذهنیت کارآفرینان در مورد کارآفرینی فرهنگی در استان ایلام است. چارچوب فلسفی این پژوهش، پارادایم تفسیری- اثبات‌گرایی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که برحسب روش گردآوری داده‌ها با روش کیو انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از ادبیات نظری موضوع و انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 12 نفر از متخصصان کارآفرینی فرهنگی که به‌صورت نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، 110  شاخص کارآفرینی فرهنگی شناسایی شده  و از این  تعداد، 43 عامل به‌عنوان نمونه کیو انتخاب  شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارآفرینان فرهنگی استان ایلام است که به‌صورت هدفمند هشت نفر از آن‌ها انتخاب شدند و ذهنیت آن‌ها با استفاده از تحلیل عاملی-اکتشافی در نرم‌افزار SPSS 20 تحلیل  شد.  نتایج نشان داد، هشت نفر موردمطالعه در مجموع سه الگوی ذهنی در مورد کارآفرینی فرهنگی داشتند که عبارتند از: نوآوری فرهنگی، بازاریابی فرهنگی و بستر فرهنگی. این الگوها در مجموع 810/63درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند. الگوی ذهنی اول 480/29درصد، الگوی ذهنی دوم 291/19درصد و الگوی ذهنی سوم 039/15درصد واریانس کل را تشکیل می‌دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Entrepreneurs' Mental Patterns of Cultural Entrepreneurship Using Q Method

نویسندگان [English]

  • esfandyar mohammadi 1
  • vahid sharafi 2
  • masumeh saydusefi 3
  • nahid saydusefi 4
1 Associate Professor, Faculty of humanity, University of Ilam,Ilam,Iran
2 PhD in International Business Management, lecturer at Ilam University, Faculty of Humanities, Ilam, Iran
3 M.A. Business Management, International Business, Bakhtar university, Ilam, Iran
4 M.A. Entrepreneurship Management, Cultural Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, Art university, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Cultural entrepreneurship is one of the dimensions of economic development. Focusing on it is one of the factors behind the progress and success of the developed countries. This has led to more attention in this category in Iran. More recently it has become one of the main sources of income for artists in the field of art and culture. The current research aims to identify and categorize the entrepreneurial mindset of cultural entrepreneurship in Ilam province. The theoretical framework of this research is a kind of interpretive-positivist paradigm. The research method in terms of purpose is an applied, exploratory, and using Q method. In this regard, first, using theoretical literature and conducting semi-structured interviews with 12 cultural experts in the field of cultural entrepreneurship selected as snowball sampling, 110 effective factors in cultural entrepreneurship were identified. Of these factors, 43 factors were selected as the sample of the research. Then, eight of the professors and experts in the field of cultural entrepreneurship were selected purposefully And their mentality after rating Q cards was identified using exploratory factor analysis in SPSS software. The results showed that eight subjects had a total of three mental patterns on cultural entrepreneurship: cultural innovation, cultural marketing and cultural affairs. These patterns account for 63.810% of total variance. The first mental pattern is 29.480 percent, the second mental pattern is 19.291 percent, and the third subjective pattern is 15.039 percent of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • cultural entrepreneurship
  • Entrepreneurs' Mental Patterns
  • Q Metho
ابطحی، طه؛ قلی‌زاده، آذر و تقی‌پور، فائزه (1394). تدوین مدل کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری.
احمدپورداریانی، محمود؛ مقیمی، سیدمحمد (1391). مبانی کارآفرینی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر فراندیش.
اسکوئیان، معصومه (1391). بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، کنفرانس ملی کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش بنیان، مرکز رشد واحدهای فنا‌وری دانشگاه مازندران، 19-1.
افروغ، محمد (1394). اقتصاد خلاق و کارآفرینی بومی هنر در دست‌بافته‌های عشایری قشقایی، همایش ملی فرش دست‌باف خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند، 996-978.
پیرو، سعید؛ میرغفوری، سیدحبیب‌الله (1393). تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزه‌ی کارآفرینی فرهنگی، فصل‌نامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، 15(26): 59-78.
خوشگویان‌فرد، علیرضا (1390). روش‌شناسی کیو، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات صداوسیما.
سلجوقی، خسرو (1388). فرهنگ کارآفرینی؛ کارآفرینی فرهنگی؛ اهمیت، ضرورت و جایگاه، کتاب ‌ماه علوم اجتماعی، 23(2): 58-75.
صالح‌نیا، نرگس؛ دهنوی، جلال و حق‌نژاد، امین (1389). نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی، ماه‌نامه مهندسی فرهنگی،4(43): 7-66.
طاووسی، تقی؛ اسلام‌فرد، فاطمه؛ قنبری، سیروس و حسین‌پور، مریم (1391). نقش تعاونی‌های صنایع‌دستی در توسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی ایران، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
طغرایی، محمدتقی؛ رضوانی، مهران؛ مبارکی، محمدحسن؛ یداللهی فارسی، جهانگیر و میرزایی، زینب (1395). شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع‌دستی عشایری، فصل‌نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 5(3): 19-36.
عبداللهی‌اصل، خدیجه؛ شاهنوشی، مجتبی (1396). موانع کارآفرینی فرهنگی زنان شاغل در آموزش‌و‌پرورش نجف‌آباد، ماه‌نامه  نوآوری، توسعه و کسب‌و‌کار، 5: 11-28.
کرباسی، علیرضا؛ یعقوبی، مرتضی (1389). بررسی بازارهای تعاونی‌های صنایع‌دستی استان سیستان و بلوچستان،  تعاون، 12(3): 5-22.
کریمی،آصف؛ بوذرجمهری، شهریار(1292). تحلیل موانع تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه کارآفرینی، 6(1): 125-144.
کیاسی، سهیلا؛ برومند، زهرا (1388). بررسی و ارزیابی راهبردهای کارآفرینی فرهنگی(موسسه‌های فرهنگی و هنری کشور) و ارائه مدل مطلوب، فصل‌نامه مدیریت فرهنگی، 3(4): 75-94.
مشگی، الناز (1392). کارآفرینی فرهنگی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
ملکی مین‌باش رزگاه،  مرتضی؛ شرفی، وحید (1395). شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان در مورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو،   توسعه کارآفرینی، 9(3): 551- 533.
موسوی ‌بازرگانی، سیدجلال (1390). کارآفرینی فرهنگی در تهران: بررسی موانع و سیاست‌های مناسب، تهران: جامعه و فرهنگ.
Aageson, T. (2009). The Economic impact of art and cultural enterprises on local economics and the role of the cultural entrepreneur, silver city, new mexico,12(1): 18-21.
Arzubiaga, U., Kotlar, J., De Massis, A., Maseda, A., & Iturralde, T. (2018). Entrepreneurial orientation and innovation in family SMEs: unveiling the (actual) impact of the Board of Directors. Journal of Business Venturing, 23: 199-206
Audretsch, D.(2012). Entrepreneurship research. Management Decision, 50(5): 755-764.
Beckman, G. D., & Essig, L. (2012). Arts entrepreneurship: A conversation. Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts, 1(1): 1-8.
Benita, F., &  Urzua, C. (2017). Efficient creativity in Mexican metropolitan areas. Journal of Economic Modeling, 12 (1): 1–9.
Calcagno, M., & Panozzo, F.(2013). Cultural entrepreneurship in creative Atmospheres. Journal of Entrepreneurship education,9(4): 381-390.
Casson, M. (2005). Entrepreneurship and the theory of the firm. Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2): 327-348.
Colino, A., Benito-Osorio, D., & Rueda-Armengot, C. (2014). Entrepreneurship culture, total factor productivity growth and technical progress: Patterns of convergence towards the technological frontier. Journal of Technological Forecasting and Social Change, 88: 349-359.
Crecente-Romero, F., Giménez-Baldazo, M., & Rivera-Galicia, L. F. (2018). Can entrepreneurship channel over qualification in young university graduates in the European Union? Journal of Business Research, 89: 223-228.
Estrin, Saul., & Mickiewicz, Tomasz. (2011). Institutions and female entrepreneurship. Journal of Small business economics, 37(4): 397-415.
Fatou, J. (2011). Reconsidering cultural entrepreneurship: hip hop music economy and social change in Senegal, francophone West Africa. London school of economics and political science.
Gehman, J., & francois S. J. (2017). Cultural entrepreneurship: from making culture to cultural making. Journal of Innovation & management, 23: 760-781.
Hagoort, G. (2010). Cultural entrepreneurship: On the freedom to create art and the freedom of enterprise. Journal of Economics and Entrepreneurship Studies, 13(3): 409-414.
Huarng, K. H. (2013). A two-tier business model and its realization for entrepreneurship. Journal of business research, 66(10): 2102-2105.
Jeesicum, T. (2009). Designing a Model Cultural Entrepreneurship in Creative Industries, Journal of Culture and creativity, 8(1): 430-441.
Klamer, A. (2011). Cultural Entrepreneurship. The Review of Austrian Economics, 24(2): 141-156.
Nikakhtar. R. & Samadi Afshar. B. (2015). A study of the relationship between organizational culture and intrapreneurship in companies producing biological products in Fars province, Journal of science and today’s world, 4(2):62-66.
Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. The Review of Austrian Economics, 16(1), 25-43.
Shindina, Tatyana., Lysenko, Yevgeniy., & Orlova, Nina. (2015). Entrepreneurs’ Training in Innovation-Oriented Society. Social and Behavioral Sciences, 214: 1098-1108.
Velilla, J., Molina, J., & Ortega, R. (2018). Why older workers become entrepreneurs? International evidence using fuzzy set methods. The Journal of the Economics of Ageing 12 (2): 88–95.
Virginia, B., & Carlos, A. (2018). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education, European Research on Management and Business Economics 21 (3): 244–248.
Walmsley, B.(2011). Key issues in the arts and entertainment industry. Good fellow Pub. Limited.