کلیدواژه‌ها = تجاری‌سازی
اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 481-499

10.22059/jed.2020.306844.653420

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی


طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 145-164

هادی زارع؛ سیدرضا حجازی