نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
مدل مفهومی شکل گیری استراتژی تحول دیجیتال در سازمان‌های خرده فروشی پوشاک

دوره 16، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 82-115

10.22059/jed.2023.366608.654278

شکوه سادات علیزاده مقدم؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خدادادحسینی؛ ایوب محمدیان


طراحی مدل یکپارچه عوامل شکست کسب‌وکار نوآفرین و ارائه استراتژی های کارآفرینانه اجتناب از شکست

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-128

10.22059/jed.2023.354488.654132

مجید ملک محمدی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ کامبیز حیدرزاده


فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 141-160

10.22059/jed.2019.279279.652965

راحیل کردحیدری؛ فرشته منصوری مؤید؛ سید حمید خدادادحسینی


شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 457-475

10.22059/jed.2018.224841.652087

شیما فرخ؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی


تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی؛ مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 233-252

10.22059/jed.2015.55978

سید علی حیدری؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی