تاثیر جایگاه بازاریابی‌کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دوام و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان، در شرایط ابهام و عدم‌اطمینان و وجود خطرات ناشی از تغییرات محیطی، مسئله مهمی محسوب می‌شود. شناسایی عواملی که سبب ایجاد ارزش‌بلندمدت و پایداری این شرکت‌ها می‌گردد، می‌تواند دوام و پایداری این شرکت‌ها را تضمین کند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی‌کارآفرینانه، خلق ارزش مشترک و سبک ‌رهبری‌کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان و بررسی اثر تعدیل‌کنندگی نوسازی‌استراتژیک در رابطه خلق ارزش‌مشترک و پایداری‌شرکتی می‌باشد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی است. جامعه‌آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان نوع دو معرفی شده از سوی معاونت علم‌وفناوری ریاست جمهوری می‌باشند که حداقل 3 سال از عمر شرکت آن‌ها گذشته است. نمونه‌آماری نیز 223 شرکت‌ می‌باشد که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری‌ داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پایایی آن با میزان آلفای کرونباخ 91/0 تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش کمی، مدل‌یابی معادلات رگرسیون، رویکرد پی‌ ال اس و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که بازاریابی‌کارآفرینانه و خلق ارزش مشترک در سطح اطمینان 95 درصد بر پایداری‌‌شرکت‌های دانش‌بنیان تاثیر مثبت و معنادار دارند. هم‌چنین بازاریابی‌کارآفرینانه، سبک رهبری‌کارآفرینانه و نوسازی‌استراتژیک در سطح اطمینان 95 درصد بر خلق ارزش مشترک تاثیر می‌گذارد و متغیر نوسازی‌استراتژیک نیز رابطه خلق ارزش مشترک و پایداری‌شرکتی را به‌صورت مثبت تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurial Marketing on the Sustainability of Knowledge-Based Companies with an Emphasis on Strategic Renewal

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sharaei 1
  • Amir Mohammad Colabi 2
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 3
1 MSc. Student, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Under the environmental uncertainty and ambiguity and the dangers of environmental changes, stability and sustainability of knowledge-based companies are considered essential issues. Identifying the factors which create long term value and sustainability for these corporates can ensure corporates stability and sustainability. So far, the current study pursues two purposes: first, evaluating the role of entrepreneurial marketing, creating shared value and the Style of entrepreneurial leadership in knowledge-based corporates sustainability, and second, studying the role of the moderating effect of strategic renewal in creating shared value and corporates sustainability. In terms of the purpose the study is a developmental-applied research and is correlation-descriptive in nature. The statistical population is composed of knowledge-based corporates type II introduced by science and technology vice-presidency and have been operating at least for three years. The sample is composed of 223 corporates which are selected by available sampling method. The data collected using researcher-made questionnaire and its reliability is confirms by Cronbach's alpha (0.91). The data analysis was done applying structural equation modeling by Smart-PLS 2.0. The results show that the entrepreneurial marketing and creating shared value have positive and significant influence on the knowledge-based corporates sustainability (the confidence level is 95%). Entrepreneurial marketing, method of leadership and strategic renewal also with the confidence level equal to 95%, affect creating shared value. The variable strategic renewal positively moderates the relationship between creating shared value and corporates sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Sustainability
  • Create Shared value
  • Entrepreneurial leadership style
  • Entrepreneurial Marketing
  • Strategic Renewal
خدادادحسینی، سیدحمید؛ کلابی، امیرمحمد (1391). "جایگاه باورهای مذهبی- اسلامی کارآفرینان در بازاریابی کارآفرینانه‌ی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط" توسعه کارآفرینی، 5(4): 107-128.
شراعی، فاطمه؛ کلابی، امیرمحمد؛ خدادادحسینی، سیدحمید (1398). "طراحی مدل توسعۀ پایدار شرکتی: تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک" مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(3): 305-325.
کلابی، امیرمحمد؛ خدادادحسینی، سیدحمید؛ رضوانی، مهران؛ یدالهی فارسی، جهانگیر (1389). "مفهوم‌پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاه‌های صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی" چشم انداز مدیریت بازرگانی، 35(2): 27-42.
کلابی، امیرمحمد؛ زالی، محمدرضا؛ یدالهی‌فارسی، جهانگیر؛ رضوانی، مهران (1395). "بافت‌پردازی و مفهوم‌پردازی نوسازی راهبردی کارآفرینانه" چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 27(3): 13-30.
Abbas, J. (2020). "Impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management"Journal of Cleaner Production, 11(8): 1-37.
Agarwal, R. & Helfat, C. E. (2009)."Strategic renewal of organizations"Organization science,20(2): 281-293.
Albert, D. Kreutzer, M & Lechner, C. (2015). "Resolving the paradox of interdependency and strategic renewal in activity systems"Academy of Management Review,40(2): 210-234.
Alghahtani, N., & Uslay, C. (2020). "Entrepreneurial marketing and firm performance: Synthesis and conceptual development"Journal of Business Research,113: 62-71.
Arthur, S. J., & Hisrich, R. D. (2011). "Entrepreneurship through the ages: Lessons learned"Journal of Enterprising Culture,19(01): 1-40.
Ashrafi, M., Adams, M., Walker, T. R., & Magnan, G. (2018). "How corporate social responsibility can be integrated into corporate sustainability: a theoretical review of their relationships"International Journal of Sustainable Development & World Ecology,25(8): 672-682.
Baumgartner, R. J., & Ebner, D. (2010). "Corporate sustainability strategies: sustainability profiles and maturity levels"Sustainable Development,18(2): 76-89.
Becherer, R. C., Helms, M. M., & McDonald, J. P. (2012). "The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs"New England Journal of Entrepreneurship,15(1): 3-17.
Colabi, A. M., & Khajeheian, D. (2018). "Strategic Renewal in Corporate Entrepreneurship Context: A Multi-Case Study" In Competitiveness in Emerging Markets. 315-337.
Colabi, A. M., Hosseini, H. K., Mehrabi, R., & Salamzadeh, A. (2011). "Developing entrepreneurial marketing mix: Case study of entrepreneurial food enterprises in Iran"Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology,5(1): 1-17.‏
Collinson, E., & Shaw, E. (2001). "Entrepreneurial marketing–a historical perspective on development and practice"Management decision. 31(9): 761-766.
Dyduch, W. (2016). "Value Creation and Capture in Entrepreneurial Organizations" Problemy Zarządzania,14(3 (62)): 11-23.‏
Dyduch, W., & Bratnicki, M. (2018). "Strategizing corporate entrepreneurship for value creation and value capture" Journal of Contemporary Management,17(1): 7-26.‏
Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). "Beyond the business case for corporate sustainability"Business strategy and the environment,11(2): 130-141.
Ensley, Michael D., Craig L. Pearce, and Keith M. Hmieleski. (2006). "The moderating effect of environmental dynamism on the relationship between entrepreneur leadership behavior and new venture performance" Journal of Business Venturing, 21(2): 243-263.
Hamali, S., Suryana, Y., Effendi, N., & Azis, Y. (2016). "Influence of entrepreneurial marketing toward innovation and its impact on business performance: A survey on small Industries of Wearing Apparel in West Java, Indonesia"International Journal of Economics, Commerce and Management,4(8): 1-14.
Khomba, J. K., & Vermaak, F. N. (2013). "Towards corporate sustainability: Equitable wealth allocation to all participating stakeholders" African Journal of Business Management,6(9): 3470-3481.
Klammer, A., Gueldenberg, S., Kraus, S., & O’Dwyer, M. (2017). "To change or not to change antecedents and outcomes of strategic renewal in SMEs" International Entrepreneurship and Management Journal, 13(3): 739-756.
Lajin, N. F. M., & Zainol, F. A. (2015). "The effect of entrepreneurial leadership, Self-Efficacy and organizational performance: A conceptual paper"International Academic Research Journal of Social Science,1(1): 16-24.
Mengting, X., & Zhang, X. (2015). "Value creation through entrepreneurial marketing: A qualitative case study for Swedish milk industry" University West, Sweden.
Mielcarek, P. (2018). "The strategic renewal process–the challenge of creating and capturing value"Nauki o Zarzadzaniu,23(4): 28-34.
Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2002). "Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives"Journal of marketing theory and practice,10(4): 1-19.
Mort, G. S., Weerawardena, J., & Liesch, P. (2012). "Advancing entrepreneurial marketings: Evidence from born global firms" European Journal of Marketing, 46(3): 542–561.
Mugambi, E. N., & Karugu, W. N. (2017). "Effect of entrepreneurial marketing on performance of real estate enterprises: A case of Optiven Limited in Nairobi, Kenya"International Academic Journal of Innovation, Leadership and Entrepreneurship,2(1): 26-45.
Nwaizugbo, I. C., & Anukam, A. I. (2014). "Assessment of entrepreneurial marketing practices among small and medium scale enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and Challenges"Review of Contemporary Business Research,3(1), 77-98.
Othumary Mgeni, T. (2015)."Impact of Entrepreneurial Leadership Style on Business Performance of SMEs in Tanzania" Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 4(2): 1-9.
Ozdemir, Ö. G. (2013). "Entrepreneurial marketing and social value creation in Turkish art industry: An ambidextrous perspective"Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship,15(1): 39-60.
Phetongphan, W., Usahawantchakit, P., & Pratom, K. (2018). "Strategic Renewal Capability and Firm Sustainability: An Empirical Investigation of Software Businesses in Thailand"Journal of Accountancy and Management,10(3): 51-68.‏
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). "The Big Idea: Creating Shared Value"Harvard Business Review,89(1-2): 62-77.
Porter, ME. & Kramer, MR. (2014). "Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility" Harvard Business Review, 84(12): 78–92.
Putsom, W., Suwannarat, P., & Songsrirote, N. (2019). "The Effect of Entrepreneurial Leadership, Value Creation and Automotive Parts Manufacturing Businesses Performance in Thailand" Human Resource and Organization Development Journal, 11(2): 1-33.‏
Ranjan, K. R., & Read, S. (2016). "Value co-creation: concept and measurement" Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3): 290-315.
Rashad, N. M. (2018). "The impact of entrepreneurial marketing dimensions on the organizational performance within Saudi SMEs"Eurasian Journal of Business and Management,6(3): 61-71.
Rezaee, Z. (2017). "Corporate sustainability: Theoretical and integrated strategic imperative and pragmatic approach"The Journal of Business Inquiry, 16(1): 60-87.
Sadiku-Dushi, N., Dana, L. P., & Ramadani, V. (2019). "Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance"Journal of Business Research,100: 86-99.
Sarma, M. S., & Stevia-Dewi, F. R. Sıregar, Edward H. (2013). "The Impact of Entrepreneurial Marketing and Business Development on Business Sustainability: Small and Household"International Journal of Marketing Studies,5(4): 110-122.
Schmitt, A., Raisch, S., & Volberda, H. W. (2018). "Strategic renewal: Past research, theoretical tensions and future challenges"International Journal of Management Reviews,20(1): 81-98.
Septiani, S., Dewi, F. R., & Siregar, E. H. (2013). "The impact of entrepreneurial marketing and business development on business sustainability: Small and household footwear industries in Indonesia"International Journal of marketing studies,5(4): 110-122.
Simsek, Z., Jansen, J. J., Minichilli, A., & Escriba‐Esteve, A. (2015). "Strategic leadership and leaders in entrepreneurial contexts: A nexus for innovation and impact missed"Journal of Management Studies,52(4): 463-478.
Spitzeck, H., & Chapman, S. (2012)."Creating shared value as a differentiation strategy – the example of BASF in Brazil" Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 12(4): 499–513.
Supriyanto, A. S., Ekowati, V. M., Wekke, I. S., & Idris, I. (2018). "Respective contribution of entrepreneurial leadership through organizational citizenship behavior in creating employee’s performance"Academy of Entrepreneurship Journal,24(4): 1-11.
Surie, G., & Ashley, A. (2008). "Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial leadership for sustainable value creation"Journal of Business Ethics,81(1): 235-246.
Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). "Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective"Industrial Marketing Management,64: 147-160.