نویسنده = محمود احمدپور داریانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-786

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی


2. آموزش کارآفرینی درکسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 205-445

سیدمحمد مقیمی؛ محمود احمدپور داریانی