آموزش کارآفرینی درکسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده ی کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه‌ی جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مأمن برای فعالیت‌های کارآفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت‌ها و توانایی‌های کارآفرینانه برخوردار باشند. در این مقاله که مستخرج از تحقیقی میدانی است، ضمن پرداختن به برخی مفاهیم کارآفرینی، چالش‌ها و اهداف آموزش کارآفرینی و چرخه‌ی حیات کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز ضمن تعریف مسأله، سؤالات پژوهش، روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری و قلمرو تحقیق بیان شده و در بخش دیگر نیز اطلاعات حاصل از مشاهدات، مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌ی تحقیق تجزیه و تحلیل شده و در پایان نیز پیشنهاداتی درباره ی طراحی و اجرای دوره‌های آموزش کارآفرینی بیان شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Education in Iran SMEs Iran: Needs and Alternatives

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi 1
  • Mahmood Ahmadpour Dariani 2
چکیده [English]

Entrepreneurship acts as a driving force towards economic and social development. Remarkably SMEs with competent owners are the sound mainstays for entrepreneurial initiatives and moves.
This paper, being the outcome of fieldwork research, explains the entrepreneurial concepts, challenges and educational goals and then contemplates on the business cycle life of SMEs.
The paper extensively covers definitions, questions, research areas sample study groups and also analyzes the data gathered from observations, interviews and questionnaires. In conclusion, certain suggestions are made to design and administer entrepreneurship education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Small & Medium Enterprises (SME)
  • Entrepreneurship education
  • Entrepreneurs’ Education AL Needs