نویسنده = سعید جعفری مقدم
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 67-86

رضا محمدکاظمی؛ سعید جعفری مقدم؛ سارا سهیلی