بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان مراکز آموزش عالی استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پردیس قم دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

یکی از مسائل مهم و اساسی در مباحث اسلامی، موضوع اخلاق و اخلاقیات است که در زمانه‌ی ما نیز از پرچالش‌ترین مباحث مدیریتی، در این حوزه می‌باشد. از طرف دیگر، بخشی از پژوهش‌هایی که به‌تازگی در زمینه‌ی کارآفرینی انجام شده به بررسی مسائل مرتبط با اخلاق و کارآفرینی می‌پردازد. این پژوهش‌ها به‌طور کلی به «کارآفرینی اخلاقی»، «اخلاق کارآفرینانه» و «تأثیر اخلاق در کارآفرینی» تقسیم می‌شوند. دسته‌ی سوم که کم‌تر به آن توجه شده است، تأثیر ارزش‌های اخلاقی در افزایش توان کارآفرینان را بررسی می‌کند. باتوجه به این‌که تاکنون در این زمینه پژوهش‌های اندکی انجام شده و جای بررسی صفات اخلاقی اسلامی خالی می‌باشد، در این مقاله تلاش می‌شود تا مهم‌ترین صفات اخلاقی مورد تأکید اسلام که از دید محققان در کارآفرینی تأثیرگذار هستند، شناسایی شده و میزان همبستگی‌ آن‌ها با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه سنجیده شود. بدین منظور از دو پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته که حاوی 23و30 سؤال بود استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، دانشجویان مراکز آموزش عالی استان قم بوده و نمونه‌ی منتخب به تعداد 137نفر به‌دست آمد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که برخی از ویژگی‌های کارآفرینانه مانند مرکز کنترل درونی، توفیق‌طلبی، تحمل شکست با بسیاری از صفات اخلاقی مانند غنیمت‌شمردن فرصت، بلندهمتی و مسؤولیت‌پذیری رابطه‌ی معنادار دارند. درنهایت، مدل مفهومی تطبیق ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و صفات اخلاقی اسلامی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Entrepreneurial Personality Characteristics and Islamic Moral Components

نویسندگان [English]

  • حسین خنیفر 1
  • Sayyed Mojtaba Hosseini Fard 2
  • Mohammad Javad Dehghan Ashkezary 3
  • Ismaeil Chezani Sharahi 4
چکیده [English]

An important and fundamental issue in Islamic discussions is ethics as one of the most challenging topics in management. More importantly, some recent researches in the field of entrepreneurship have explored the area of ethics in entrepreneurship. These studies are generally divided into three categories of "ethical entrepreneurship", "entrepreneurial ethics", and "influence of ethics on entrepreneurship". The third category that has received less attention is the effect of moral values on entrepreneurs' abilities. As since the research done so far in this field is scarce and there is little evidence for the Islamic moral components, attempt is made to identify the most important moral components that Islam has emphasized in entrepreneurship and then measure their correlation with entrepreneurial personality characteristics. Thus two questionnaires containing 23 questions for measuring entrepreneurial characteristics and 30 questions for measuring moral components were used. The statistical community of this study was the students of the higher education centers in the Province of Qom with over forty thousand people and a sample of 137 persons was selected. The results of data analysis showed that some entrepreneurial characteristics such as internal controls, need to succeed, and tolerance of failure have a meaningful relationship with many of the moral components such as efforts, opportunities, and responsibility. Finally, an adaptive conceptual model covering the entrepreneurial personality characteristics and Islamic moral components was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Entrepreneurship
  • Characteristics of Entrepreneurs