شناسایی قابلیت‌های بازاریابی در چرخه عمر کسب و کارهای نوپا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه مدیریت، بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22059/jed.2024.370261.654313

چکیده

 هدف: امروزه استارت ‌آپ‌ها نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه جوامع در دنیای کنونی ایفا می‌کنند. خلق اندیشه، کارآفرینی، رشد صنعت گردشگری، کسب وکارهای متنوع جدید، فناوری های نوآورانه و ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر آن، نقطه عطفی در عرصه اقتصاد به شمار می رود که پنجره جدیدی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باز کرده است تا اینگونه بتوانند بهره‌مندی بیشتری از توسعه در حوزه اقتصاد دانش ‌بنیان بدست بیاورد. استارتاپ‌ها باید در حین رشد و بلوغ خود موانع متعددی را پشت سر بگذارند و گروه­های غیرپویا و غیرنوآور به ندرت از این تحولات نجات می­یابند. بنابراین برای اینکه شرکت‎های نوپا بتوانند در محیط پویای کسب و کار، حیات خود را حفظ کنند، نیاز است که قابلیت‌های کلیدی بازاریابی را در الگویی متناسب با چرخه عمر خود داشته باشند، بر همین اساس این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت‌های بازاریابی در شرکت‌های نوپا تعریف شده است.
 
 
روش: از منظر روش‌شناختی یک پژوهش اکتشافی است که از منظر هدف کاربردی و از نظر متغیرها آمیخته بوده و در افق زمانی مقطعی و با رویکرد استقرایی در محیط واقعی و غیرآزمایشگاهی انجام شده‌است. همچنین قلمرو مکانی آن کسب و کارهای نوپای مستقر در پارک علم و فناوری بوده‌اند که داده‌های آن قلمرو زمانی نیمه دوم 1399 و نیمه اول 1400 گردآوری شده‌اند. این پژوهش در سه مرحله اصلی اجرا شده‌است. در مرحله اول قابلیت‌های بازاریابی با استفاده از بررسی متون و مطالعات پیشین شناسایی و استخراج شده است. روش مورد استفاده در این گام، مرور نظام‌مند بودهاست. علت انتخاب این روش دقت و جامعیت بهره‌گیری علمی از پژوهش‌های اصلی برای به حداقل رساندن اشتباه‌ها و خطاهای تصادفی است که بیشترین تعداد ممکن از مطالعات مرتبط در این موضوع شناسایی شوند. جامعه آماری در این مرحله کلیه مقالات و کتب معتبر در دسترس بیست ساله اخیر بوده که با استفاده از روش کسپ ، اعتبار پژوهش‌های مورد استفاده ارزیابی شده است. در تکمیل این مرحله، با استفاده از مصاحبه عمیق، فهرست قابلیت‌های بازاریابی کسب وکارهای نوا تکمیل شده‌است. در مرحله دوم، اهمیت قابلیت‌های بازاریابی در چرخه عمر کسب و کارهای نوپا با استفاده از پیمایش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تعیین شد. جامعه آماری در این مرحله همبنیان‌گذاران استارتاپ‌های مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری فارس بوده اند که بر اساس فهرست دریافتی از مرکز رشد، بر اساس دسترسی، مشارکت کنندگان تعیین شدند. جامعه آماری در این مرحله 242 استارتاپ فعال در این مرکز بوده اند که بر اساس رابطه کوکران و با ضریب خطای 10 درصد، حجم نمونه 69 مورد مشخص شد و بر اساس دسترسی و تمایل به همکاری تعداد 56 پرسشنامه تکمیل شد. روایی پرسشنامه به روش صوری و بر اساس نظر دو نفر از صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (726/0) تایید شد. در ادامه میانگین داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس مقایسه شده و بر اساس معناداری تفاوت میانگین‌ها، قابلیت‌های مهم  در هر مرحله از چرخه عمر کسب و کارهای نوپا تعیین و الگوی نهایی ارائه شده است.
 
یافته ها: براساس یافته ها 56 قابلیت شناسایی و در 13دسته گروه بندی شده‌اند. اسامی گروه ها: مدیریت سرمایه‌های ارتباطی، مدیریت محصول، سیستم‌ها و منابع بازاریابی، قابلیت عملیانی، توزیع، تحقیقات بازاریابی، مدیریت منابع انسانی بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت مشتریان، ترفیع وتبلیغات، تنوع‌بخشی به روش‌های بازاریابی، مدیریت فروش، دیجیتال مارکتینگ.
نتیجه: به عنوان توصیه مدیریتی استارتاپ‌ها می‌توانند از این الگو به عنوان ابزاری علمی برای تصمیم‌سازی و عارضه‌یابی قابلیت‌های بازاریابی کسب و کارهای خود استفاده کنند. به علاوه استفاده از این الگو می‌تواند به  شرکت‎های نوپا کمک کند در محیط پویای کسب و کار، با شناخت قابلیت‌های مهم بازاریابی در مراحل مختلف، این قابلیت‌ها را در خود تقویت کرده و به قابلیت‌های پیشین خود اضافه نمایند. همچنین این الگو از لحاظ علمی منجر به گسترش دامنه علمی نوآوری مدل‌های کسب و کار شده و می‌تواند مبنایی برای پژوهش‌های مرتبط با مدیریت کسب و کارهای نوپا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Marketing Capabilities in the Life Cycle of Start-ups

نویسندگان [English]

  • Zahra Kazemi 1
  • Kazem Askarifar 1
  • abolghasem ebrahimi 2
1 Master of Marketing Management, Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Management, Economics, Management & Social Sciences School, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, the role of start-ups in the economic development of societies is such that it has a significant share of planning and studies at various levels, including policy and business management models. Startups have to overcome many obstacles as they grow and mature, and non-dynamic and non-innovative groups rarely escape these developments. Therefore, in order for start-ups to be able to survive in a dynamic business environment, they need to have key marketing capabilities in a pattern that fits their life cycle, Accordingly, this research is defined with the aim of identifying marketing capabilities in start-up companies.
Method: In this regard, from a methodological point of view, it is an exploratory research that is applied in terms of purpose and mixed in terms of variables, and was conducted in a cross-sectional time horizon and with an inductive approach in a real and non-laboratory environment. Also, the geographical area of those start-up businesses located in Science and Technology Park, whose data was collected in the second half of 2019 and the first half of 2010. This research has been implemented in three main stages. In the first stage, the marketing capabilities have been identified and extracted using the literature review and previous studies. The method used in this step is systematic review. The reason for choosing this method is the accuracy and completeness of the scientific use of the main researches to minimize mistakes and random errors, and to identify the largest possible number of related studies on this issue. At this stage, the statistical population has all available valid articles and books of the last 20 years, and the validity of the used researches has been evaluated using the Kasp method. At the completion of this stage, using in-depth interviews, the list of marketing capabilities of Nova businesses has been completed. In the second step, the importance of marketing capabilities in the life cycle of start-up businesses was determined using a field survey and using a researcher-made questionnaire. At this stage, the statistical population has been the co-founders of startups based in the Fars Science and Technology Park Growth Center, and the participants were determined based on the list received from the Growth Center, based on access. The statistical population at this stage has been 242 active startups in this center, based on Cochran's relationship and with an error rate of 10%, the sample size of 69 cases was determined, and 56 questionnaires were completed based on accessibility and willingness to cooperate. The validity of the questionnaire was confirmed by formal method and based on the opinion of two academic experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient (0.726).
In the following, the average of the collected data was compared using the non-parametric Kruskal-Wallis test, and based on the significance of the average difference, the important capabilities at each stage of the life cycle of start-up businesses were determined and the final model was presented.
Results: Based on the findings, 56 features were identified and grouped into 13 categories. Names of groups: communication capital management, product management, marketing systems and resources, operational capability, distribution, marketing research, marketing human resources management, brand management, customer management, promotion and advertising, diversification of marketing methods, sales management, digital marketing.
Conclusion: As a management recommendation, startups can use this model as a scientific tool for decision-making and problem-solving of the marketing capabilities of their businesses. In addition, the use of this model can help start-up companies in a dynamic business environment, by recognizing important marketing capabilities at different stages, strengthen these capabilities and add to their previous capabilities. Also, scientifically, this model has led to the expansion of the scientific scope of innovation of business models and can be a basis for research related to the management of start-up businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • innovation
  • resilience
  • growth center
  • sustainability