ارائه الگوی برنامه آموزشی کارآفرینی برای کودکان پیش دبستانی در ایران بر اساس طبقه بندی بلوم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

چکیده

طی دهه گذشته، آموزش کارآفرینی به کودکان در بسیاری از کشورها به یک موضوع اساسی درسی تبدیل شده است اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش هایی که به طور صریح آموزش کارآفرینی در سنین پیش دبستانی را مورد بررسی قرار می دهند، در کشور به چشم می خورد. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارائه الگوی برنامه آموزشی کارآفرینی در دوره پیش دبستانی در کشور می باشد. تحقیق حاضر اکتشافی واز نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات از نوع کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل بنیان گذران مهدکودک ها و کلیه ی مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه اموزش در مهدکودک ها و مدارس پیش دبستانی استان تهران، با حداقل ده سال سابقه تحصیلات و یا تجربه مرتبط با کارآفرینی در این حوزه می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 13 نفر از خبرگان و به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تلفیق مولفه های طبقه بندی بلوم شامل سه مولفه درک و فهم، بکارگیری و کاربرد و تفکر نقادانه و خلق و ابعاد برنامه آموزشی شامل اهداف، محتوا، روش تدریس و نقش معلم در قالب ماتریس برنامه آموزش کارآفرینی برای کودکان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an entrepreneurship education program for preschool children in Iran based on Bloom's Taxonomy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sotoudeh 1
  • Meisam Modarresi 2
1 Masters student of Entrepreneurship, Faculty of Economics, management and administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan University
چکیده [English]

Over the past decade, teaching entrepreneurship to children has become an essential educational subject in several countries. Despite the importance of this subject, there is a lack of studies explicitly examining entrepreneurship training in preschool ages in the country. Hence, the present research aims to provide an entrepreneurship education program for preschool children in the country. The present research is an exploratory study which is also an applied study in terms of purpose and a descriptive study in terms of the data collection method. The study population includes the founders of kindergartens as well as all principles, professionals, and experts in the field of education in kindergartens and preschools located in Tehran with at least 10 years of educational or working experience related to entrepreneurship in this field. Semi-structured interviews with 13 experts were conducted to collect data, and qualitative data were coded through open and axial coding. Study results have been presented in the form of an entrepreneurship education program matrix for children through the integration of Bloom’s taxonomy’ components (including three components of comprehension and understanding, application and analysis, and creation and critical thinking) and the dimensions of educational programs including goals, contents, teaching method, and teacher’s role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship training
  • bloom’s taxonomy
  • preschool children
  • educational program model
آراستی، زهرا؛ قدوسی، سمیرا؛ باقری، افسانه.(1397). تاثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی. توسعه کارآفرینی،9(4):612-593.    
اسمی،کرامت (1393). طراحی چارچوب برنامه درسی کارآفرینی و ارزیابی برنامه درسی رشته‌های کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان از منظر آن. رساله دکتری چاپ شده در رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.
احمدی،آیدا؛ محمدکاظمی، رضا؛ محمدی الیاسی، قنبر. (1396). شناسایی شیوه‌های آموزش کارآفرینی در حیطه ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم». توسعه کارآفرینی،10(2):220-201.
استیری،عالیه (1389). ضرورت بسترسازی آموزش کارآفرینی در دوره ابتدایی و تبیین عناصر برنامه درسی آن. پایان نامه ارشد.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران.
آخش، سلمان؛ حسینی خواه ، علی؛ عباسی، عفت؛ موسی پور، نعمت الله. (1395). آسیب شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان،2(6):31-1.
بهمنی، ندا؛ آراستی، زهرا؛ حسینی، سید رسول. (1396). آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 10(4):574-555.
رنجبر، هادی؛ حق دوست، علی اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی؛ بهرامی، نسیم. (1391). نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3):250-238.
سبزه، بتول (1394). طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال اول، 1(1):160-140.
سبزه، بتول (1397). آموزش کارآفرینانه به عنوان رویکردی جدید در آموزش کودکان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران،13(51):80-57.
عزیزی، زهره؛ صفاری نیا، مجید؛ علی پور، احد؛ زعفریان، رضا. (1398). تاثیر بسته آموزش کارآفرینی بر مولفه‌های خلاقیت و اعتماد به نفس کودکان پیش دبستانی.  توسعه کارآفرینی، 12(2):280-261.
عزیزی، محمد؛ مختاری، نگار. (1396). آموزش کارآفرینی برای دانستن، انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی. توسعه کارآفرینی ، 10(4):654-635.
کریم زاده، عنایت (1393). آسیب شناسی برنامه‌های مراکز پیش دبستانی استان کهکیلویه و بویر احمد در سال تحصیلی ( 1393-1392) پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ شده ، دانشگاه خوارزمی
مرتضی نژاد؛عطاران؛حسینی خواه و عباسی (1396). بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 11(44): 80-49.
Axelsson, K., Hägglund, S., & Sandberg, A. (2015). Entrepreneurial Learning in Education: Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self. Journal of education and training2(2), 40-58
Bassok, D. (2010). Do Black and Hispanic children benefit more from preschool? Understanding differences in preschool effects across racial groups. Child development, 81(6), 1828-1845.
Christianti, M., Suprayitno, B., & Cholimah, N. (2019). The Learning Design of Entrepreneurship Learning Model for Early Age Children. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 7(3), 121-128.
Cope, J. (2003). Entrepreneurial learning and critical reflection: Discontinuous events as triggers for ‘higher-level’learning. Management learning34(4), 429-450.
Eber, P. A., & Parker, T. S. (2007). Assessing Student Learning: Applying Bloom's Taxonomy. Human Service Education27(1), 45-53
Fejes, A., Nylund, M., & Wallin, J. (2019). How do teachers interpret and transform entrepreneurship education? Journal of Curriculum Studies51(4), 554-566.
Friedman-Krauss, A., Barnett, W., Weisenfeld, G., Kasmin, R., Dicrecchio, N, Horowitz, M. (2018). The state of preschool 2017 state preschool yearbook. National Institute for Early Education Research
Fuchs, L. S., Fuchs, D., Stuebing, K., Fletcher, J. M., Hamlett, C. L., & Lambert, W. (2008). Problem solving and computational skill: Are they shared or distinct aspects of mathematical cognition? Journal of educational psychology100(1), 30-47.
Heilbrunn, S. (2010). Advancing entrepreneurship in an elementary school: A case study. International Education Studies3(2), 174-184.
Insulander, E., Ehrlin, A., & Sandberg, A. (2015). Entrepreneurial learning in Swedish preschools: possibilities for and constraints on children's active participation. Early Child Development and Care185(10), 1545-1555.
Juvova,A. Cech, T & Duda, O. (2017). Education for Entrepreneurship- A challenge for School Practice. Acta Educationis Generalis, 7 , 3: 63- 75.
Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice41(4), 212-218.
Lackéus, M., & Middleton, K. W. (2015). Venture creation programs: bridging entrepreneurship education and technology transfer. Education+ training. 57(1), 48-73.
Marnoto, S., & Carvalho, J. (2016). Developing Entrepreneurship Skills in Children and Teenagers. Obrazovanje za poduzetništvo-E4E: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, 6(2), 67-78. 
Nielsen, S. L., & Gartner, W. B. (2017). Am I a student and/or entrepreneur? Multiple identities in student entrepreneurship. Education + Training, 59(2), 135-154.
Obisanya, J. F., & Akinbami, C. A. O. (2010). Entrepreneurship education and undergraduates' attitude to self-employment: a case study of a Nigerian University. IFE PsychologIA: An International Journal18(2), 87-107.
Pinho, M. I., Fernandes, D., Serrão, C., & Mascarenhas, D. (2019). Youth start social entrepreneurship program for kids: Portuguese UKIDS-case study. Discourse and Communication for Sustainable Education, 10(2), 33-48.
Pittaway, L., Rodriguez-Falcon, E., Aiyegbayo, O., & King, A. (2011). The role of entrepreneurship clubs and societies in entrepreneurial learning. International Small Business Journal29(1), 37-57.
Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under‐researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter‐firm relationships. Qualitative Market Research: An International Journal.
Raposo, M., & Do Paço, A. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453-457.
Samad, F., Wondal, R., Mahmud, N., Haryati, H., & Purba, N. (2021). The Implementation of ‘Market Day ‘Activities to Improve Children Entrepreneurship at Telkom Preschool Ternate. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 7(3), 511-519.
Sarıkaya, M., & Coşkun, E. (2015). A new approach in preschool education: Social entrepreneurship education. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 888-894
Seikkula‐Leino, J. (2011). The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools. Journal of Curriculum Studies43(1), 69-85.
Sidhu, I., Johnsson, C., Singer, K., & Suoranta, M. (2015). A game-based method for teaching entrepreneurship. Applied Innovation Review, 1(1), 51-65.
Sirelkhatim, F., & Gangi, Y. (2015). Entrepreneurship education: A systematic literature review of curricula contents and teaching methods. Cogent Business & Management2(1), 1-11.
Suffian, S., & Nachiappan, S. (2019). Analysis of Teacher Readiness towards Higher Order Thinking Skills (HOTS) Integration in Preschool Teaching and Learning (TNL). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences9(7) , 417-423.