شناسایی الگوی بین‌المللی‌سازی دیجیتال کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط (مورد مطالعه: شرکت های صنعت داروسازی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) به طور فزاینده‌ای موظف هستند به دنبال رشد فراتر از از بازارهای ملی خود باشند، افزایش دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی، فرصت‌های گسترده‌ای را برای بین‌المللی شدن در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. اگرچه دیجیتال‌سازی عامل مهمی برای موفقیت در زمینه بین‌المللی‌سازی است، اما فقدان شواهد تجربی، درباره شناسایی الگوی بین‌المللی‌سازی دیجیتال کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط وجود دارد. در این پژوهش، سعی بر آن شده تا مولفه‌های بین‌المللی‌سازی دیجیتال کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط شناسایی و در نهایت، الگویی برای این موضوع ارائه گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی- مطالعه چندموردی است. و داده‌ها به شکل مصاحبه‌های عمیق با سوالات نیمه ساختاریافته از مدیران و خبرگان شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی در صنعت داروسازی در بازه زمانی بهمن و اسفند سال 1399 و در استان تهران جمع آوری شده‌اند. سپس، داده‌ها با استفاده از نرم افزار Atlas Ti 8 در سه مرحله کدگذاری باز وکدگذاری محوری تحلیل شدند. بنابر یافته‌های پژوهش، بین‌المللی‌سازی دیجیتال کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط در دو دسته شامل عوامل زمینه‌ای و عوامل ساختاری جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Digital Internationalization Pattern of Small and Medium Businesses (Case Study: Pharmaceutical Industry Companies)

نویسندگان [English]

  • Babak Ziyae 1
  • Mehran Rezvani 1
  • Masoumeh Dara 2
1 Assistant Professor at Faculty of Entrepreneurship,, University of Tehran
2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

These days small and medium-sized enterprises (SMEs) are increasingly required to look for growth beyond their national markets, the increasing digitalization of the global economy provides them with ample opportunities for internationalization. Although digitalization is an important factor for internationalization success, there is a lack of empirical evidence on its effect on the internationalization of small and medium-sized enterprises. In this study, an attempt has been made to identify the factors affecting the digital internationalization of small and medium-sized enterprises and finally present a model for this issue. This approach is qualitative research and data have been collected in the form of semi-structured questions in-depth interviews with managers and experts of companies that operating in international markets in the pharmaceutical industry. Then, data analyzed in three stages: open coding, axial coding and selective coding by Atlas Ti. According to findings, factors affecting the digital internationalization of small and medium-sized enterprises, placed in two main categories that these categories are: context factors and structural factors. At the end of the thesis the results of this study and the final model are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internationalization
  • Digitalization
  • Small and medium-sized enterprises
چیت سازان، هستی؛ داوری، علی؛ جلالی، محمد (1397). ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت تاب آوری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: قطعه سازان صنعت خودرو)، توسعه کارآفرینی، 11(3)، 440-421.
حسن زاده، شیما؛ محمدی، مهسا؛ آقابیگی، نرگس(1392)، بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر تجارت بین المللی، هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تهران.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی،سید مهدی؛ آذر، عادل(1394). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:‌ رویکردی جامع، چاپ سوم، تهران: انتشارات صفار.
رئیسی نافچی، سمانه (1396).مقاله مروری بر مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک: بررسی عوامل موثر در پیاده سازی مدل کسب‌وکار الکترونیک در SME ها، سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری.
صباغ کرمانی، مجید؛ اسفیدانی، محمدرحیم(1385). بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر بین‌المللی شدن بنگاه‌های ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 38، 186-157.
مبینی دهکردی، علی؛ نانکلی، علیرضا؛ جامه بزرگی، محمد جواد (1395). بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایران با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی، توسعه کارآفرینی، 9(4)، 729-711.
یداللهی، جهانگیر؛ آقاجانی، حسنعلی؛ آقاجانی، علی اکبر (1388). شناسایی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط و اراده مدلی اثربخش، فصلنامه مدیریت، 6(14)، 28-12.
Bertello, A., Ferraris, A., Bresciani, S., & De Bernardi, P. (2020). Big data analytics (BDA) and degree of internationalization: the interplay between governance of BDA infrastructure and BDA capabilities. Journal of Management and Governance, 1-21. DOI:10.1007/s10997-020-09542-w
Cassetta, E., Monarca, U., Dileo, I., Di Berardino, C., & Pini, M. (2020). The relationship between digital technologies and internationalisation. Evidence from Italian SMEs. Industry and Innovation27(4), 311-339.‏
Dethine, B., Enjolras, M., & Monticolo, D. (2020). Digitalization and SMEs’ Export Management: Impacts on Resources and Capabilities. Technology Innovation Management Review10(4), 18-34.‏
Falahat, M., Ramayah, T., Soto-Acosta, P., & Lee, Y. Y. (2020). SMEs pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs’ international internationalization: The role of product innovation, market intelligence, performance. Technological Forecasting and Social Change, 3,152-159.
Fodor, V. (2017). Does digitalization drive firms’
internationalization? MSc dissertation, University of Amsterdam.
Hervé, A., Schmitt, C., & Baldegger, R. (2020). Digitalization, Entrepreneurial Orientation and Internationalization of Micro-, Small-and Medium-Sized Enterprises. Technology Innovation Management Review, 10(4), 5-17.
Hervé, A., Schmitt, C., & Baldegger, R. (2020). Internationalization and Digitalization: Applying digital technologies to the internationalization process of small and medium-sized enterprises. Technology Innovation Management Review, 10(7), 28-40.
Jin, H., & Hurd, F. (2018). Exploring the impact of digital platforms on SME internationalization: New Zealand SMEs use of the Alibaba platform for Chinese market entry. Journal of Asia-Pacific Business19(2), 72-95.
Johanson, J., and Mattsson, L.G. (1994). Internationalisation in industrial systems – a network approach. Hood, N. Vahlne, J.E (Editores), Strategies in global competition, 200-226, 13. New York: Croom Helm.
Lee, Y. Y., Falahat, M., & Sia, B. K. (2019). Impact of Digitalization on the Speed of Internationalization. International Business Research12(4), 1-11.
Monaghan, S., Tippmann, E., & Coviello, N. (2020). Born digitals: Thoughts on their internationalization and a research agenda. Journal of International Business Studies, 51(1), 11-22.
Roque, A. F. M., Alves, M. C. G., & Raposo, M. L. (2019). Internationalization Strategies Revisited: Main Models and Approaches.IBIMA Business Review. Retrieved 2019-10-15 from URL:https://ibimlishing.com/articles/IBIMABR/2019/681383
Steinhäuser, V. P. S., & de Oliveira Paula, F. (2020). Internationalization of SMEs: a systematic review of 20 years of research. Journal of International Entrepreneurship, 19(1), 1-32.
Su, F., Khan, Z., Kyu Lew, Y., Il Park, B., & Shafi Choksy, U. (2020). Internationalization of Chinese SMEs: The role of networks and global value chains. BRQ Business Research Quarterly, 23(2), 141-158.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.