بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

در ادبیات نظری حوزه کسب‌وکار، بر نقش کلیدی بین‌المللی شدن شرکت در ارتقای کیفیت کارکردهای سازمانی و نیز متغیرهای نهایی نظیر کارایی و اثربخشی تأکید شده است.  با توجه به این مهم  و نظر به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در این پژوهش تأثیر متغیرهای دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی، بر بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط حوزه دانش‌بنیان کشور بررسی‌ شده است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد  با طیف لیکرت، از 157 شرکت دانش‌بنیان در سرتاسر کشور جمع‌آوری‌شده، برای روایی صوری از نظر خبرگان و برای سنجش  پایایی از  آلفای کرونباح و پایایی ترکیبی استفاده ‌شده است. فرضیه‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS 3 آزمون شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد،  دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت  کارآفرینانه بین‌المللی، بر بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر مثبت دارد. متغیر تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی نیز نقش میانجی در رابطه دانش بازار خارجی و بین‌المللی شدن دارد. بر این اساس لازم است برای کمک به نشر آثار مثبت شرکت‌های دانش‌بنیان بر اقتصاد کشور، توسعه قابلیت‌های  شناخت دانش بازار و تشخیص فرصت‌های کارآفرینی بین‌المللی مدیران و دست‌اندرکاران به‌عنوان اولویت‌های راهبردی لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internationalization of Knowledge-based Companies: The role of foreign market knowledge and International entrepreneurial opportunity recognition

نویسندگان [English]

  • Naser Sanoubar 1
  • Rahim Sarvari 2
  • Younes Jabarzadeh 3
1 Associate Prof., Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 MSc. Student, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the theoretical literature of business, emphasis is placed on the key role of internationalization in enhancing the quality of organizational functions as well as the final variables such as efficiency and effectiveness. Considering this importance and considering the role of knowledge-based companies in creating employment and entrepreneurship, in this research the impact of variables of foreign market knowledge and international entrepreneurship opportunity recognition in small and medium enterprises have been investigated. The present study is applied in terms of purpose and descriptive - correlation in terms of its nature and method. Data were collected from 157 knowledgeable companies from all over the country. The hypotheses were tested using structural equation modeling method using partial least squares and Smart PLS software. The findings of this research show that foreign market knowledge and recognition of international entrepreneurship opportunities have a positive impact on the internationalization of knowledge-based enterprises, also, the role of the mediator variable of international entrepreneurial opportunity recognition in the relationship between foreign market knowledge and internationalization was confirmed. So, it is necessary to consider the development of the capabilities for recognizing market knowledge and identifying the international entrepreneurship opportunities of managers and practitioners as strategic priorities in order to contribute to the positive spillovers of knowledge based companies on the country's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • ّForeign Market knowledge
  • International Entrepreneurial Opportunity
ابوالحسنی، ح؛ فروزنده دهکردی، ل و یداللهی فارسی، ج. (1392). مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه، مدیریت فردا، (37)12.
حاجی‌زاده، ع؛ زالی، م.ر و بیگ‌پور، ع. (1393). بررسی رابطه دانش پیشین با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه، توسعه کارآفرینی، (4)7: 633-613.
سروری، ر؛ صنوبر، ن. (1397). بررسی تأثیر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی بر بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار، تبریز، دانشگاه تبریز.
شجاعی، م.ر؛ محترم، ر و آطاهریان، س. (1393). تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده پسته در تهران)، مدیریت بازرگانی، (4)6: 807-791.
نیک‌رفتار، ط؛ حسینی، ا.(1395). تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه(موردمطالعه: آژانس‌های گردشگری مشارکت‌کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز)، توسعه کارآفرینی، (4)9:748-731.
Autio, E., Sapienza, H.J., and Almeida, J.G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and Imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924.
Bai, W., Johanson, M., and Martín, O. M. (2017). Knowledge and internationalization of returnee entrepreneurial firms. International Business Review26(4), 652-665.
Bagheri, M., Mitchelmore, S., Bamiatzi, V., and Nikolopoulos, K. (2018). Internationalization Orientation in SMEs: The Mediating Role of Technological Innovation. Journal of International Management. (Forthcoming).
Casillas, J. C., Moreno, A. M., Acedo, F. J., Gallego, M. A., and Ramos, E. (2009). An integrative model of the role of knowledge in the internationalization process. Journal of World Business, 44(3), 311-322.
Chandra, Y., Styles, C., and Wilkinson, I. (2009), the recognition of first-time international entrepreneurial opportunities: evidence from firms in knowledge-based industries, International Marketing Review, 26(1), 30-61.
Choi, Y. R., and Shepherd, D. A. (2004).Entrepreneurs´ decisions to exploit opportunities, Journal of Management, 30, 377-395.
Dai, O., and Liu, X. H. (2009). Returnee entrepreneurs and firm performance in Chinese high-technology industries. International Business Review, 18(4), 373–386.
Dimitratos, P., and Jones, M.V. (2005), Future directions for international entrepreneurship research, International Business Review, 14(2), 119-128.
Eriksson, K., Johanson, J., Majkgard, A., and Sharma, D.D. (1997). Experiential knowledge and cost in the internationalization process. Journal of International Business Studies, 28(2), 337-360.
Etemad, H., Wilkinson, I., and Dana, L. P. (2010). Internetization as the necessary condition for internationalization in the newly emerging economy. Journal of International Entrepreneurship8(4), 319-342.
Ellis, P. D. (2000). Social ties and foreign market entry, Journal of International Business Studies, 31(3):443–469.
Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., and Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
Söderqvist, A. (2011). Opportunity exploration and exploitation in international new ventures: A study of relationships’ involvement in early entrepreneurial and internationalization events. Publications of the Hanken School of Economics. Economics and Society, no.232. Helsinki.
Johanson, J., and Vahlne, J. (1990). The mechanism of internationalization. Journal of Marketing Review, 7(4), 11 –24.
Johanson, J., and Vahlne, J.E. (2003). Business relationship learning and commitment in the internationalization process. Journal of International Entrepreneurship, 1(1), 83-101.
Johanson, J., and Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm—a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of international business studies8(1), 23-32.
Johanson, J., and Vahlne, J. E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40(9), 1411-1431.
Johanson, J., and Mattsson, L. - G. (1988). Internationalization in industrial systems—a network approach. In J. - E. Vahlne, & N. Hood (Eds.), Strategies in global competition (pp. 287-314). London: Croom Helm.
Liesch, P., Welch, L., and Buckley, P. (2011). Risk and uncertainty in internationalization and international entrepreneurship studies. Management International Review, 51(6), 851–873.
Ling-Yee, L. (2004). An examination of the foreign market knowledge of exporting firms based in the People's Republic of China: Its determinants and effect on export intensity. Industrial Marketing Management33(7), 561-572.
Lumpkin, G.T. and Lichtenstein, B.B. (2005), “The role of organizational learning in the opportunity recognition process”, EntrepreneurshipTheoryand Practice, 29(4), 451-472.
Liu, X., Lu, J., Filatotchev, I., Buck, T., and Wright, M. (2010). Returnee entrepreneurs, knowledge spillovers and innovation in high-tech firms in emerging economies. Journal of International Business Studies, 41(7), 1183–1197.
Mainela, T., Puhakka, V., and Servais, P. (2014). The concept of international opportunity in international entrepreneurship: a review and a research agenda. International Journal of Management Reviews, 16(1), 105–129.
Mlinaric, C.M. (2016). Foreign market knowledge and SME's international performance: Moderating effects of strategic intent and time-to-internationalization. Entrepreneurial business and economics review4(4), 51.
Musteen, M., and Datta, D. (2011). Learning about foreign markets: A study of Czech SMEs. Journalof International Entrepreneurship, 9(2), 91-109.
Musteen, M., Datta, D.K., and Butts, M.M. (2014). Networks and Foreign Market Knowledge Facilitate SME Internationalization? Evidence from the Czech Republic. Entrepreneurship: Theory and Practice, 38(4), 749-774.
Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242– 266.
Oviatt, B. and McDougall, P.P. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of InternationalBusiness Studies, 25, 45–64.
Onkelinx, J., Manolova, T. S., and Edelman, L. F. (2016). The human factor: Investments in employee human capital, productivity, and SME internationalization. Journal of International Management22(4), 351-364.
Park, J.S. (2005), “Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hi-tech start-ups: a new perspective and supporting case study”, Technovation, 25, 739-52.
Renko, Y. H., Autio, E., and Sapienza, H. J. (2001). Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology based firms. Strategic Management Journal, 22, 587–613.
Ruzzier, M., Hisrich, R. D., and Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. Journal of small business and enterprise development13(4), 476-497.
Shane, S. (2000), “Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities”, Organization Science, 11(4), 448-69.
Shane, S., Venkataraman, S. (2000) the promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
Siegel, D.S., Waldman, D. and Link, A. (2003), “Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study”, Research Policy, 32(1), 27-48.
Siegel, D. S., and Renko, M. (2012). The role of market and technological knowledge in recognizing entrepreneurial opportunities. Management Decision50(5), 797-816.
Stoian, M. C., Rialp, A., and Rialp, J. (2011). Export performance under the microscope: A glance through Spanish lenses. International Business Review20(2), 117-135.
Welch, L. S., and Luostarinen, R. (1988). Internationalization: Evolution of a concept. Journal of general management14(2), 34-55.
Zahra, S.A. (2005). Toward a theory of international new ventures: Reflections on a decade of research. Journal of International Business Studies, 36, 29–41.
Zahra, S.A., Korri, J.S. and Yu, J. (2005), Cognition and international entrepreneurship: implications for research on international opportunity recognition and exploitation, International Business Review, 14(2), 112-146.