تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها:با ملاحظۀ نقش اشتیاق کارآفرینانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر موضوع فرصت‌های کارآفرینی، به عنوان مفهومی که می‌‌تواند قلمرو کارآفرینی را از دیگر حوزههای مدیریت متمایز کند و به عنوان حوزه ای مستقل به آن مشروعیت ببخشد، مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه بین شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران با ملاحظه نقش اشتیاق کارآفرینانه انجام شد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است که بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام‌شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش 600 شرکت‌ دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری بودند که تعداد 234 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزارAmoss22 تحلیل شدند. نتایج نشان داد خودکارآمدی کارآفرینانه بر اشتیاق کارآفرینانه باشدت (411/0)، خودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت با شدت (491/0) و اشتیاق کارآفرینانه بر تشخیص فرصت با شدت (230/0) تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین اثر میانجی اشتیاق کارآفرینانه در رابطه بین خودکارآمدی کارآفرینانه و تشخیص فرصت‌ها به تأیید رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of entrepreneurial self-efficacy on the recognition of Opportunities with respect to the passion of entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mojgan Diyanati 1
  • Asef Karimi 2
  • Morteza Akbari 3
1 Graduate MSc, University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

In recent years, opportunities as a concept that can differentiate the field of entrepreneurship from other fields of management and give it legitimacy have been the focus of attention. This research aims at studying the effect of entrepreneurial self-efficacy on recognizing opportunities among knowledge based enterprises located in Tehran's Science and Technology Parks considering the role of entrepreneurial passion. This research is an applied one by its purpose and a correlative-descriptive by its data gathering method. It is done by using structural equations model. Research population consists of 600 knowledge based enterprises located Science and Technology Parks. Among which 234 people have been selected on Morgan's table and Available Sampling was used. Questionnaires were distributed for data gathering and results are analyzed by Amoss22. Results show that entrepreneurial self-efficacy has positive and significant effect on entrepreneurial passion by degree of 0.411. Entrepreneurial self-efficacy has positive and significant effect on Entrepreneurial opportunity recognition by degree of 0.491 and entrepreneurial passion has positive and significant effect Entrepreneurial opportunity recognition on by degree of 0.230. Also, the results from studying the intermediate role of entrepreneurial passion in Bootstrap method showed that, this variable has moderating role in the relationship between entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial passion. Also the mediating effect on the relationship between self-efficacy entrepreneurial passion and entrepreneurial opportunity recognition was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial passion
  • Entrepreneurial self-efficacy
  • Opportunity recognition
رضایی میرقائد، م (1394). فرآیند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 8(2): 231-215.
 زالی، م؛ رضایی، س؛ و عیوضی، ف (1392). تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه، فصلنامه راهبرد، 22 (69):214-195.
الله‌یاری فرد، ن؛ و عباسی، ر (1390). بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 8 (29): 54-47.
مشدئی، ع (1390). تحلیل اثرات شبکه‌های اجتماعی بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی، فصلنامه مدیریت صنعتی، 6(15): 82-69.
نعمتی، م؛ و کاکاپور، ص (1392). رابطه‌ی بین یادگیری سازمانی و شناسایی فرصت با خودکارآمدی در میان کارآفرینان شرکت‌های دانش‌بنیان شهر تهران، فصلنامهنوآوریوارزش‌آفرینی، 2(4):58-43.
نیک‌رفتار، ط؛ حسینی، الف. (1395) تاثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(4): 748-731.
Ardichvili, A., Cardozo, R., and Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development, Journal of Business Venturing, (1)18:105-123.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
Barabosa, S.D., Gerhardt, M.W., and Kickul, J. R. (2007). The role of cognitive style and risk performance on entrepreneurial self- efficacy and entrepreneurial intention, Journal of Leadership and Organizational Studies,13(4): 86-104.
Baron, R. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process. Academy of Management Review. 33(2): 328–340.
Cardon, M.S, Gregoire, D.A, Stevens, C. E., and Patel, P. C (2013). Measuring entrepreneurial passion: Conceptual foundations and scale validation, Journal of Business Venturing 28(3):373–396.
Cardon, M. S., Sudek, R. and Mitteness, Ch. (2009b). The impact of perceived entrepreneurial passion on angel investing, Frontiers of Entrepreneurship Research. 28(2), https://doi.org/10.1177/1050651913513902
Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J. and Drnovsek, M. (2009a). The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34(3): 511- 532.
Chen, C.C., Greene, P.G., and Crick, A. (1998). Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers? Journal of Business Venturing, 13(4): 295-316.
Cardon, M. S., Wincent, J. Singh, J. and Drnovsek, M. (2005), Entrepreneurial Passion: The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, (3)34: 511-532.
Chen, X.-P., Yao, X., and Kotha, S. (2009). Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers? Journal of Business Venturing (4)13: 295-316.
Croitoru, A. (2012). A review to a book. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 3(2).  137-148.
De Noble, A., Jung, D. and Ehrlich, S. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. In R.D. entrepreneurial self-efficacy, Journal of Developmental Entrepreneurship, 1(13): 3-20.
Díaz-García, M. and Jiménez-Moreno, J. (2010). Entrepreneurial intention: The role of gender. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(3), 261- 283.
Farmer, S., Yao, X., and Kung-McIntyre, K., (2011). The Behavioral Impact of Entrepreneur Identity Aspiration and Prior Entrepreneurial Experience. Entrepreneurship Theory and Practice. 35(2), 245-273.
Fuduric, N. (2008). Individuals and Opportunities: A resource-based and institutional view of entrepreneurship. Aalborg University.
Gibbs, S.R., (2009). Exploring the influence of task-specific self-efficacy on opportunity recognition perceptions and behaviors. Frontiers of Entrepreneurship Research 29 (6).1-15.
Grichnik, D., Smeja, A., and Welpe, I (2010). The importance of being emotional: How do emotions affect entrepreneurial opportunity evaluation and exploitation? Journal of Economic Behavior and Organization, 80(1): 15-29.
Gundry, L.K., Welsch, H.P. (2001). The ambitious entrepreneur: high growth strategies of women-owned enterprises. Journal of Business Venturing. 16(5):453-470.
Hadizadeh, E., Mobaraki, M. H., Ziya, B., and Moghimi-Esfandabadi, H., (2015). The Effect of Self-efficacy on Entrepreneurial Passion with the Conscious Mind as the Mediator. International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management3 (1): 26-36.
Hill, S.A., and Birkinshaw, J.M. (2010). Idea sets: conceptualizing and measuring anew unit of analysis entrepreneurship research Organ. Res. Methods.13 (1): 85-113.
Hills, G., Shrader, R. and Lumpkin, G.T. (1999). Opportunity discovery as a creative process. In Frontiers of entrepreneurship research. (eds) P. Reynolds, W. Bygrave, K. Shaver, C. Mason, S. Manigart, G.D. Meyer and H. Sapienza. Babson College, Wellesley, MA.
Jiani, b., Xiaohu, Z. and Ying, C. (2017). Entrepreneurial passion and behaviors: opportunity recognition as a mediator. Social behavior and personality45(7): 1211-1220.
Kautonen, T. Luoto, S. and Tornikoski, E.T. (2010). Influence of work history on entrepreneurial intentions in ‘prime age’ and ‘third age’: A preliminary study. International Small Business Journal. 28(6): 583-601.
Karlsson, T. and Moberg, K. (2013). Improving perceived entrepreneurial abilities through education: Exploratory testing of an entrepreneurial self-efficacy scale in a pre-post setting. The International Journal of Management Education, 11 (1):1-11.
Klaukien, Anja; Patzelt, Holger (2008): Entrepreneurial passion and its effect on decision making. Babson College Entrepreneurship Research Conference. Chapel Hill, 05.06.-07.06. 2008.
Laviolette, E. M., Lefebvre, M. R., Brunel, O, (2012).The impact of story bound entrepreneurial role models on self‐efficacy and entrepreneurial intention, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. 18(6):720-742, https://doi.org/10.1108/13552551211268148.
Liu, D., Chen, X., Yao, X., (2011). From autonomy to creativity: a multilevel investigation of the mediating role of harmonious passion. Journal of Applied Psychology 96: 294-309.
Long, W. and McMullan, W.E. (1984). Mapping the new venture opportunity identification process. In Frontiers of entrepreneurship research. (eds) J. Hornaday, K. Vesper, F. Tarpley and J. Timmons. Babson College, Wellesley, MA.
Luthans. Fred (2008) Organizational Behavior, 11th ed. Boston: McGraw-Hill, Pages: 201-244.
Sequeira, J. (2008). The influence of social ties and self-efficacy in forming entrepreneurial intentions and motivating nascent behavior, Journal of Developmental Entrepreneurship, 12(3): 275-293.
Mainela, T. and Puhakka, V. (2009). Organizing new business in a turbulent context: Opportunity discovery and effectuation for IJV development in transition markets. Journal of International Entrepreneurship, 7(2):111-134.
McGee, J., Peterson, M., Mueller, S. and Sequeira, J. (2009). Entrepreneurial self-efficacy: Refining the measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (4): 965- 988.
Mueller, S. and Conway Dato-on, M. (2008), Gender role orientation as a determinant of entrepreneurial self-efficacy, Journal of Developmental Entrepreneurship, 13 (1):3-20.
Mueller, S.L. and Goic, S. (2009). East-West differences in entrepreneurial self-efficacy: Implications for entrepreneurship education in transition economies. International Journal of Entrepreneurship Education, 1(4):613-632.
Ozgen, E., and Baron, R. A. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of business venturing, 22(2):174-192.
Pacheco, D. F., Dean, T. J. and Payne, D. S. (2010). Escaping the green prison: Entrepreneurship and the creation of opportunities for sustainable development. Journal of Business Venturing, 25(5): 464-480.
Park, J.S. (2005), Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial high-tech start-ups: a new perspective and supporting case study, Technovation, 25(7):739-752.
Perttula, K.(2010). Passion for work: initial measurement and construct validation. Academy of Management Conference. Chicago, IL.
Puhakka, V. (2010). Versatile and Flexible Use of Intellectual Capital in entrepreneurial Opportunity Discovery. Journal of Management Research, 2(1):1- 26.
Renko, M, Rodney C. Shrader, and Simon, M. (2012). Perception of entrepreneurial opportunity: A general framework, Management Decision. 50 (7):1233-1251.
Schwarz, N., Clore, G.L., (2007). Feelings and phenomenal experiences, In: Higgins, E.T., Kruglanski, A., Social Psychology: Handbook of Basic Principles, 2nd ed. Guildord Press, New York, pp. 385-407.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1):217-226.
Shane, S., and Nicolaou, N., (2015).  Creative personality, opportunity recognition and the tendency to start businesses: a study of their genetic predispositions. Journal of Business Venturing, 30 (3):407-419.
Tumasjan, A., and Braun, R. (2012). In the eye of the beholder: How regulatory focus and self-efficacy interact in influencing opportunity recognition. Journal of Business Venturing, 27(6):622-636.
Winnen, C. J. (2005). To be or not to be: The role of passion and obsession in the entrepreneurial process. Unpublished doctoral dissertation, University of St. Thomas, St. Paul.
Wincent, J., Cardon, M.S., Singh, J., Drnovsek, M.(2008). Entrepreneurial affect: the distinction between emotion and passion. Paper Presented at Academy of Management Best Conference.
Wang, U, A., Ellinger Yen-Chun Jim Wu, (2013). Entrepreneurial opportunity recognition. Management Decision, 51(2):248-266.
Wilson, F., Marlino, D., and Kickul, J. (2004). Our entrepreneurial future: examining the diverse attitudes and motivations of teens across gender and ethnic identity. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(3):177-198.
Zhao, H., Seibert, s. and Hills, G. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied psychology, 90(6):1265-1272.