ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.

چکیده

هدف این پژوهش تعیین ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی و ارائۀ الگوی آموزشی برای توسعۀ این ویژگی‌ها در دانش‌آموزان مقطع دبستان است. در گام اول، ضرورت‌های شخصیتی مرتبط با فرآیند کارآفرینی تعیین و اولویت هر ویژگی در پرورش توانمندی کارآفرینانه مشخص شد. در مرحلۀ بعدی، فهرست فعالیت‌ها و رویکردهای آموزشی در مقطع دبستان گردآوری و میزان اثرگذاری هر عامل در توسعۀ ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان تعیین و در ادامه هریک از فعالیت‌ها و رویکردها وزن‌دهی شده‌اند. در نهایت الگوی آموزشی توسعۀ توانمندی‌های کارآفرینانۀ دانش‌آموزان ارائه شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و آمیختۀ اکتشافی می‌باشد. جامعۀ آماری در بخش صنعت کارآفرینان و در بخش آموزش، آموزگاران و کارشناسان آموزشی مقطع دبستان بوده و نمونۀ آماری با روش قضاوتی و هدفمند انتخاب و با روش گلولۀ برفی توسعه یافت. در تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل سلسله‌مراتبی و روش تاپسیس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رویکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌های مدرسه، الگوسازی برای دانش‌آموز، تشویق هدفمند و برقراری رابطۀ احساسی مثبت با آن‌ها در کنار فعالیت­هایی از قبیل هنرهای آوایی و نمایشی، بازی‌های آموزشی و تقلیدی و پرورش مهارت‌های ارتباط کلامی و برنامه‌ریزی اثرگذاری معناداری بر ویژگی­های شخصیتی و رشد توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing an educational model for developing entrepreneurship capabilities in students through Personality characteristics

نویسندگان [English]

  • Kazem Askarifar 1
  • abolghasem ebrahimi 2
  • seyyed moslem alavi 3
1 Assistant Professor of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
2 associate Professor of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
3 Shiraz Universityو Faculty of Economics, Management and Social Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the personality features of entrepreneurship and proposing an educational model to develop these characteristics in elementary school. At the first step, the personality requirements associated with the entrepreneurial process determined and then those requirements are prioritized in the development of entrepreneurial capability. In the next step, researchers provided a list of activities and educational approaches in the elementary school, and then they investigated the effect of each activity and their weights. Finally, an educational model for developing student entrepreneurship capabilities is presented. This applied research is a mixed exploratory one. The statistical population divided into two parts: entrepreneurs of the industry and teachers in education sector (especially elementary school). Statistical sample was selected using judicative and purposeful methods and is developed by snowball sampling technique. Content analysis, hierarchical analysis and topsis method used for data analysis. findings show that participatory management approach in school curriculum, presenting models of behavior for students, purposeful encouragement and establishing positive emotional relationship with them, along with activities such as phonetic and dramatic arts, educational and imitation games, developing the verbal communication skills, and planning have a significant effect on The growth of entrepreneurial capabilities in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Education
  • Personality characteristics
  • elementary students
ابراهیمی، فاطمه، ارتضایی، بهناز، اکرمی، ناهید. (1396). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های کنارآمدن در هنرمندان و افراد عادی، رویش روانشناسی، 6(3): 36-19.
احمدپور، محمود، مطلبی، مهرنوش. (1390). ارائه مدل یادگیری مادام العمرکارآفرینی با رویکرد تلفیقی (ارائه شده توسط کنسرسیوم آموزش کارآفرینی)، ماهنامه کار وجامعه، 134: 21-37.
احمدپور ارده جانی، مژگان، فلاحتی، لیلا. (1391). مطالعه میان‌رشته‌ای: رابطه جو سازمانی (باز و بسته) مدارس بر وضعیت سلامت روان و شخصیت هنرآموزان هنرستان‌ها، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 4(4): 163-145.
احمدی، عزت‌اله، گروسی فرشی، میرتقی، شیخ علی زاده، سیاوش. (1385). بررسی عوامل موثر بر خودباوری دانش‌آموزان، پژوهش‌های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 1(3-2): 31-11.
آراستی، زهرا؛ قدوسی، سمیرا؛ باقری، افسانه (1395). تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش­آموزان مقطع ابتدایی، توسعه کارآفرینی، 9 (4): 593-612.
آقاجانی، حسنعلی، گنجه خور، زیبا. (1392). تبیین نقش ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینان بر فرآیند کارآفرینی مستقل (مورد مطالعه: کارآفرینان استان مازندران)، پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)، 2(4): 118-140.
اوبالاسی، آناهیتا، حسینی نسب، سید داود. (1393). بررسی تأثیر آموزش روش مونته سوری بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 4 و 5 ساله شهر تبریز، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 7(28): 98-81.
بدری، مریم، شیخ، مهدی، احمدی، خدابخش و طباطبایی، سیدموسی. (1392). اثر بخشی آموزش تفکر واگرا بر خلاقیت کودکان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(1): 55-70.
چراغ چشم، عباس. (1386). بررسی تأثیر شیوه­های تدریس مبتنی بر تکنیک­های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش­آموزان، دوفصلنامه تربیت اسلامی، 3(5): 36-7.
خسروی‌پور، بهمن، برادران، مسعود، عابدی، بهرام. (1394). رابطه ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7(35): 41-30.
ربانی، رسول، نوروزی، رضاعلی. (1386). نقش و بازی: تحلیلی بر دیدگاه‌های کنش متقابل نمادی در تعلیم و تربیت، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 2 (23): 14-1.
زارع، حسین، آگاه هریس، مژگان، بیات، مریم. (1389). خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان، روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، 7(26): 164-155.
منطقی، مرتضی. (1391). بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر دانش­آموزان پیش دبستان و دبستانی، پژوهش­های برنامه درسی، 2(1): 1-28.
میرمحمدرضایی، سیده زهرا و قلی پور، ماجده. (1395). سنجش روحیه کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان مهارت‌آموخته دوره کارآفرینی در مقایسه با کارآموزان آموزش‌ندیده اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای زنجان، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، 6(21): 186-157.
هوشمندان مقدم فرد، زهرا، رضوانفر، احمد. (1394). عوامل موثر بر روحیه کارآفرینی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 8(3)، پیاپی 31: 11-26.
Antonio, T., Lanawati, S., Wiriana, T. A., & Christina, L. (2014). Correlations Creativity, Intelligence, Personality, and Entrepreneurship Achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115: 251-257.
Boz, A., & Ergeneli, A. (2014). Women entrepreneurs’ personality characteristics and parents’ parenting style profile in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109: 92-97.
Gudonavičius, L., & Fayomi, J. O. (2014). The Relation between Entrepreneurial Personality and Strategic Decision Making. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156: 24-29.
Haeyen, S., Van Hooren, S., van der Veld, W.M., Hutschemaekers, G. (2018). Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study. The Arts in Psychotherapy, 58: 11-16.
İrengün, O., & Arıkboğa, Ş. (2015). The Effect of Personality Traits on Social Entrepreneurship Intentions: A Field Research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195: 1186-1195.
Ismail, V. Y., & Zain, E. (2015). The Portrait of Entrepreneurial Competence on Student Entrepreneurs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 169: 178-188.
Jones, C., & English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education+ training, 46(8/9): 416-423.
Olugbola S.A. (2017). Exploring entrepreneurial readiness of youth and startup success components: Entrepreneurship training as a moderator. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3): 155-171.
Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European economic review, 54(3): 442-454.
Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing student perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 28(2): 129-144.
Royo, M. A., Sarip, A., & Shaari, R. (2015). Entrepreneurship traits and social learning process: an overview and research agenda. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171: 745-753.
Runco, M., Acar, S., Cayirdag, N. (2017). A closer look at the creativity gap and why students are less creative at school than outside of school, Thinking Skills and Creativity, 24(3): 242-249.
Saiz-Alvarez, J. M., Martínez, A. C., & Martínez, C. C. A. (2014). An Entrepreneurial Well-being Model based on GEM Data for Spain. IJIMAI, 2(5): 38-47.
Yurtkoru, E. S., Acar, P., & Teraman, B. S. (2014). Willingness to take risk and entrepreneurial intention of university students: An empirical study comparing private and state universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150: 834-840.