شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مواد پیشرفته یکی از حوزه‌های دانش‌بنیان است که طی سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بخش صنعتی مستقل در ایران است. نوآوری در این حوزه افزون‌بر اهمیت اقتصادی، اهمیت راهبردی نیز دارد. در نتیجه، شناخت مجموعه عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های این بخش، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با تکیه بر نگرش سیستم باز به نوآوری در بنگاه، تلاش شد با در نظر گرفتن دو بعد اصلی عوامل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی، عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری شناسایی و دسته‌بندی شوند. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی محسوب می‌شود که راهبرد  تحقیق آن بر مطالعۀ چندموردی استوار است. جامعۀ آماری تحقیق شامل 370 شرکت دانش‌بنیان بخش مواد پیشرفته می‌باشد؛ که با روش نمونه‌گیری هدفمند 5 شرکت به‌عنوان موارد مطالعه انتخاب و با 9 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته انجام شد. داده‌های کیفی مبتنی بر فرایند نظام‌مند کدگذاری، تحلیل شدند. برای اعتباریابی نتایج نیز از روش گروه کانونی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که 64 عامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری را می‌توان در قالب 6 مؤلفه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ویژگی‌های راهبردی، شایستگی‌های سازمانی، ویژگی‌های بخش، ویژگی‌های محیط علم و فناوری و ویژگی‌های محیط کسب‌وکار دسته‌بندی کرد. شناخت این مؤلفه‌ها و عوامل مربوط به آن‌ها هم برای مدیران بنگاه‌های این بخش و هم برای سیاستگذاران در سطوح مختلف راهگشا خواهد بودمواد پیشرفته یکی از حوزه‌های دانش‌بنیان است که طی سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بخش صنعتی مستقل در ایران است. نوآوری در این حوزه افزون‌بر اهمیت اقتصادی، اهمیت راهبردی نیز دارد. در نتیجه، شناخت مجموعه عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های این بخش، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با تکیه بر نگرش سیستم باز به نوآوری در بنگاه، تلاش شد با در نظر گرفتن دو بعد اصلی عوامل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی، عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری شناسایی و دسته‌بندی شوند. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی محسوب می‌شود که راهبرد  تحقیق آن بر مطالعۀ چندموردی استوار است. جامعۀ آماری تحقیق شامل 370 شرکت دانش‌بنیان بخش مواد پیشرفته می‌باشد؛ که با روش نمونه‌گیری هدفمند 5 شرکت به‌عنوان موارد مطالعه انتخاب و با 9 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته انجام شد. داده‌های کیفی مبتنی بر فرایند نظام‌مند کدگذاری، تحلیل شدند. برای اعتباریابی نتایج نیز از روش گروه کانونی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که 64 عامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری را می‌توان در قالب 6 مؤلفه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ویژگی‌های راهبردی، شایستگی‌های سازمانی، ویژگی‌های بخش، ویژگی‌های محیط علم و فناوری و ویژگی‌های محیط کسب‌وکار دسته‌بندی کرد. شناخت این مؤلفه‌ها و عوامل مربوط به آن‌ها هم برای مدیران بنگاه‌های این بخش و هم برای سیاستگذاران در سطوح مختلف راهگشا خواهد بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and categorizing the innovation performance determinants of advanced materials firms in Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Mashayekh 1
  • Seyed Habibolah Tabatabaeian 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Mahmood Mehrdad Shokrieh 4
1 Research fellow at technology studies institute
2 Associate professor, Faculty of management and accounting, Allameh tabataba'i university
3 Professor, Faculty of management and accounting, Allameh tabataba'i university
4 Professor, School of mechanical engineering, Iran university of science and technology
چکیده [English]

Advanced materials sector is one of the high-tech and knowledge based areas which is recently becoming an independent industrial sector in Iran. Being innovative in this sector, in addition to its economic importance, is of strategic importance to the country. As a result, identifying the set of innovation determinants of the firms in this sector is very important. In this paper, based on the open-system approach to innovation in the firm, it has been attempted to identify and categorize the innovation performance determinants of the firms by considering the two main categories of internal and external determinants. This research is an applied, and qualitative, in terms of by the purpose, and the type of data. The research strategy is based on a multiple case studies. The statistical population of the study consisted of 370 advanced materials knowledge-based firms, in which 5 companies were selected as cases through purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted with 9 key informants. The qualitative data were analyzed based on a systematic coding process. Focus group method was used to validate the results. The research findings show that 64 innovation determinants can be categorized into the six components of demographic characteristics, strategic characteristics, organizational competencies, sectorial characteristics, science and technology environment characteristics, and business environment characteristics. Understanding these components and their related factors will be beneficial for both managers of firms in the sector and policy makers at different levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation performance
  • innovation determinants
  • Content analysis
  • advanced materials
جلال‌پور، سیده صدیقه، طالبی، کامبیز و طبیبی، سید جمال‌الدین (1395). ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی: شناسایی عوامل اثرگذار در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، توسعه کارآفرینی، 9(2): 217-199.
شکریه، محمود مهرداد (1397). یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان مواد پیشرفته است، صنعت و توسعه، شماره 116: 87-92.
مشایخ، جواد (1397). ملاحظاتی در باب سیاست‌گذاری و حکمرانی مواد در کشور، صنعت و توسعه، شماره 116: 84-86.
 میگون‌پوری، محمدرضا و کلانتری، اسماعیل (1392). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌ی فناوری نانو در ایران، توسعه کارآفرینی، 6(1): 66-47.
Ahuja, G., Lampert, C. M. and Tandon, V. (2008). Moving beyond Schumpeter: management research on the determinants of technological innovation. The Academy of Management Annals, 2, 1-98.
Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi‐dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of management studies47(6), 1154-1191.
Damanpour, F., & Aravind, D. (2006). Product and process innovations: A review of organizational and environmental determinants. Innovation, science, and industrial change: A research handbook, 38-66.
Dewangan, V. and Godse, M. (2014). Towards a holistic enterprise innovation performance measurement system. Technovation, 34, 536-545.
Edison, H., Bin Ali, N. and Torkar, R. (2013). Towards innovation measurement in the software industry. Journal of Systems and Software, 86, 1390-1407.
Gupta, A. K., Tesluk, P. E. and Taylor, M. S. (2007). Innovation at and across multiple levels of analysis. Organization Science, 18, 885-897.
Hadjimanolis, A. (1999). Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus). Technovation, 19, 561-570.
Holloway, I. and Wheeler, S. (2013). Qualitative research in nursing and healthcare: John Wiley & Sons.
Hsieh, H.-F. and Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15, 1277-1288.
Huizingh, E. K. (2011). Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation, 31, 2-9.
Lubik, S., & Garnsey, E. (2015). Early Business Model Evolution in Science-based Ventures: The Case of Advanced Materials. Long Range Planning.
Maine, E., & Garnsey, E. (2006). Commercializing generic technology: The case of advanced materials ventures. Research Policy, 35(3), 375-393.
Maine, E. and Garnsey, E. (2007). The commercialisation environment of advanced materials ventures. International Journal of Technology Management, 39, 49-71.
Maine, E., & Seegopaul, P. (2016). Accelerating advanced-materials commercialization. Nature materials15(5), 487-491.
Maine, E., Lubik, S. J., & Garnsey, E. W. (2010). Embracing Uncertainty: Value Creation by Advanced Materials Ventures. Centre for Technology Management (CTM) Working Paper, 2.
Maine, E., Lubik, S., & Garnsey, E. (2012). Overcoming commercialization challenges in science-based business: Strategies for advanced materials ventures. Paper presented at the Technology Management for Emerging Technologies (PICMET), 2012 Proceedings of PICMET'12.
Malaman, R. (1990). Innovation in Advanced Materials Perspectives in Industrial Organization: Springer, 151-170.
Mashayekh, J,. Tabatabaeian, S. H., Amiri, M. and Shokrieh, M. M. (2016). The Impact of External Contextual Factors on Open Innovation Adoption with an Emphasis on Sectorial Characteristics: Evidences from Iran's Advanced Materials Firms. Innovation Management Journal, 5, 1-31.
Mohr, L. B. (1969). Determinants of innovation in organizations. American political science review, 63, 111-126.
Moskowitz, S. L. (2014). The advanced materials revolution: technology and economic growth in the age of globalization. John Wiley & Sons.
Musso, C. (2009). New learning from old plastics: The effects of value-chain-complexity on adoption time. Technovation, 29(4), 299-312.
National Research Council (US). National Materials Advisory Board. (1993).Commercialization of new materials for a global economy (Vol. 465). National Academies Press.
Ranjbar, H., Haghdoost, A.-A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M. and Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: A Guide for beginning. Ann Mil Health Sci Res, 10, 238-250.
Read, A. (2000). Determinants of successful organisational innovation: a review of current research. Journal of Management Practice, 3, 95-119.
Romijn, H. and Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. Research Policy, 31, 1053-1067.
Ross, V., Kleingeld, A. and Lorenzen, L. (2004). A topographical map of the innovation landscape. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 9, 1-19.
Souitaris, V. (2002). Technological trajectories as moderators of firm-level determinants of innovation. Research Policy, 31, 877-898.
Yoruk, E. (2011). The influence of technological capabilities on the knowledge network component of innovation systems: evidence from advanced materials in Turkey. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 4(4), 330-362