تحلیل نظری مقایسه‌ای کسب‌و‌کار کارآفرینانه و غیرکارآفرینانه در اقتصاداسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

کارآفرینی به‌عنوان شیوه‌ی شناسایی فرصت‌های جدید، تخصیص منابع مورد نیاز برای تعقیب آن فرصت‌ها با پذیرش نااطمینانی و ایجاد یک سازمان برای اداره‌ی آن منابع شناخته می‌شود. این مقاله با بازکاوی رویکرد آموزه‌های دینی در اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد که کارآفرینی و لوازم و مقدمات آن از دیدگاه سودمندی اقتصادی برای خود، دیگران و اجتماع و به‌عنوان عاملی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تأیید می‌شود. این سودمندی با نوآوری و انجام کار توأم با بهره‌وری و یا ایجاد موقعیت‌های کاری جدید در جامعه‌ی اسلامی به‌دست می‌آید. بنابراین اقتصاد اسلامی به‌طور عمیق کسب‌و‌کار کارآفرینانه که درنهایت حاصل‌جمع مثبت است را تأیید و تشویق می‌کند، و هم‌زمان کسب‌وکارهای غیرکارآفرینانه که حاصل‌جمع صفر یا نامثبت‌اند را مردود می‌شمارند. قمار، غرر و رهان از مصادیق این کسب‌و‌کارهای غیرکارآفرینانه و حاصل‌جمع نامثبت هستند. بر این اساس، اقتصاد اسلامی با تشویق و تقویت کسب‌وکارهای کارآفرینانه از یک‌سو و هم‌زمان مردود شمردن کسب‌وکارهای غیرکارآفرینانه قویاً می‌تواند جهت‌گیری فعالان اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های حاصل‌جمع مثبت هدایت کند، که تضمین‌کننده‌ی شکوفایی اقتصادی است. درنهایت، اقتصاد اسلامی پذیرش نااطمینانی در فعالیت‌های حاصل‌جمع مثبت و کارآفرینانه را تأیید و پذیرش نااطمینانی در فعالیت‌های غیرکارآفرینانه و حاصل‌جمع صفر را رد می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Entrepreneurial and Non- entrepreneurial Businesses in the Islamic Economy: a Religious and Economic Analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • Mojtaba Khanizadeh Amiri 2
  • Shahram Moeeni 3
چکیده [English]

Entrepreneurship has been known as a method of identifying new opportunities, allocating resources in the situation of uncertainty and creating an organization to manage resources. This paper describes religious learning approaches in which entrepreneurship is beneficial to society and individuals through its economic advantages. The benefits are gained through innovation, productivity and new business opportunities promoted by the Islamic society.  Hence, the Islamic economy widely recognizes and encourages the entrepreneurial businesses with a positive-sum game while non-entrepreneurial businesses with a zero-sum or negative-sum game are simultaneously rejected. Gambling, Gharar and Rehan are examples of such non-entrepreneurial and zero-sum businesses a indeed. Based on the findings of this study, the Islamic economy strongly encourages people towards economic activities that are entrepreneurial businesses and comprise positive-sum game. However, it discourages non-entrepreneurial activities which include uncertainty with zero-sum consequences and even uncertainty with a positive-sum game is somehow accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Islamic Economy
  • uncertainty
  • Positive-sum Game
  • Juridical Analysis