رابطه‌ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مذهب نقش مهمی در اجتماع ایفا می‌کند و عامل مهمی در زندگی مردم به‌ویژه کشورهای اسلامی می‌باشد. با توجه به این موضوع هدف این پژوهش تحلیل رابطه‌ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه تهران بود که به‌صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه هدف پرداخته است. جامعه‌ی آماری پژوهش، تعداد 450 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی دانشگاه تهران بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 120 نفر تعیین شد. نمونه‌ها با استفاه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی ابزار به‌وسیله‌ی اعضای هیأت علمی و پایایی بخش‌های مختلف آن توسط آزمون آلفای-کرونباخ محاسبه شد که بالای 65/0 بودند. نتایج به‌دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین آثار دینی و تمایل به کارآفرینی در سطح پنج درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج آزمون مقایسه‌ی میانگین نشان داد بین رشته‌ی تحصیلی، دانش دینی و اعمال دینی در سطح یک درصد و بین آثار دینی و تعهد دینی در سطح پنج درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Religious Beliefs and Entrepreneurship Intention: the Case of Faculty of Entrepreneurship and College of Agricultural and Natural Resources Students

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari 1
  • Hojat Shakiba 2
  • Mona Zehtabi 3
چکیده [English]

Religion plays a leading role in community, and has been cited as an important factor in people's lives, especially in the Islamic countries. The purpose of this paper was to identify the relationship between religious believe and entrepreneurial intention of the University of Tehran students. The population consisted of M.Sc. students at the Faculty of Entrepreneurship and College of Agricultural and Natural Resources. A sample of 120 students was selected using random sampling method. Data were collected through a questionnaire. The validity of questionnaire was determined through the opinions expressed by the faculty members of the University of Tehran. Cronbach’s-alpha formula was used to calculate the reliability, and it was found to be acceptable (alpha > 0.65). The results revealed that there were positive significant relationships between entrepreneurial intention and religious impacts. Also, the results showed that there were significant differences at 0.01 level (2-tailed) between course and religious knowledge and practices and also between religious impacts and commitment at 0.05 level (1-tailed). Based on the findings and conclusions of this study, specific recommendations were presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious
  • Religious Believes Religious Intention
  • Religious Impacts