تبیین رفتار کارآفرینانه در پرتو مفهوم شاکله‌ی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مفهوم کارآفرینی ارزشی و رفتار کارآفرینانه از منظر دین اسلام و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر این رفتار که از منظر دین شاکله نام دارد (که از آیه‌ی 84 سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء اخذ شده)، تشریح شده و نقش شاکله بر رفتار کارآفرینانه تحلیل و بررسی شده و نظریه‌ای رفتاری مبتنی بر شاکله ارائه شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و بررسی اسناد و مدارک دینی و کدگذاری بوده و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند هر شخصی با توجه به شاکله‌ی خویش رفتار می‌کند و تغییر رفتار منوط به تغییر شاکله می‌باشد. با توجه به این واقعیت، تبیین تغییر رفتار کارآفرینانه انجام شده و راه‌کاری برای ارتقای رفتار کارآفرینانه مبتنی بر مراتب وجودی انسان از منظر دینی ارائه شده است. برای ایجاد رفتار کارآفرینانه باید در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی دست به تحول بنیادین و دائمی زده و به روح ایمان دست یافت. این کار جز با شناخت عمیق مراتب روح (شاکله) و پیروی از دستورات شرع امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Entrepreneurial Behavior Based on Religious Concept of Shakeleh (Manner)

نویسنده [English]

  • S Reza Hejazi
Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, first, the concept of value-based and religious entrepreneurship and also entrepreneurial behavior from Islamic viewpoint have been studied. The most important factor affecting this behavior from Islam perspective is "Shakeleh" (Manner) in the Holly Quran (Surah Al-Isra, 85): Say, Each work according to his Shakeleh (Manner), but your Lord is most knowing of who is best guided in this way). Second, the role of Shakeleh (Manner) in the entrepreneurial behavior has been investigated and a new Shakeleh-based behavioral model has been presented. The method of qualitative content analysis has been applied to explain the behavior based on religious data. The results show that a change in Shakeleh leads to a permanent change in entrepreneurial behavior. Accordingly any change in Shakeleh depends on the change in the minds and spirit which also depends on the religious faith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-based Entrepreneurship
  • Religious Entrepreneurship
  • Shakeleh (Manner)
  • Faith
  • Mind
  • Spirit