تعیین محدوده و ترتیب ارایه‌ی برنامه درسی برای ارتقای قابلیت‌های دانشجویان با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری تفسیری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آموزش مجازی و کارآفرینی- دانشگاه لیمریک- ایرلند

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی- دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد و رییس مرکز تحقیقات کسب و کار دانشگاه لیمریک- ایرلند

چکیده

یکی از پیش‌نیازها برای برنامه‌ریزی ارتقای قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشورمان، تعیین «دامنه‌ی» برنامه‌ی درسی کارآفرینانه است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که با گستره‌ای از ویژگی‌ها و توان‌مندی‌های کارآفرینانه مواجه باشیم. از این‌رو برای طراحی برنامه‌ی درسی اثرگذار، افزون‌بر تعیین «دامنه»، به تعیین «توالی» اجزای آن نیز نیازمندیم. این تحقیق با هدف شناسایی این دو شاخصه‌ی برنامه‌ی درسی برای ارتقای توان‌مندی‌های کارآفرینی در دانشجویان، از روش الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) که یکی از شیوه‌های تحقیق کیفی می‌باشد استفاده کرده و با بررسی نظرات 8 نفر از کارآفرینان موفق ایرانی، تعداد 13 ویژگی برتر کارآفرینی به‌عنوان اهداف نهایی برنامه‌ی درسی کارآفرینانه در دانشگاه‌ها تعیین شده است. سپس ساختار ارتباطات بینابینی و میزان اهمیت آن‌ها نیز در قالب یک شبکه‌ی تعاملی ترسیم گردید. بر این اساس مشخص شد که «اعتماد به نفس» به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی کارآفرینی بر روی تمامی 12 ویژگی منتخب دیگر، اثرگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم دارد. هم‌چنین، ضمن بررسی نتایج پژوهش‌های مشابه در زمینه‌ی روابط بین ویژگی‌های کارآفرینانه در ساختار تعاملی به‌دست آمده در این تحقیق، برخی کاربردهای نتایج حاصله در زمینه‌ی طراحی اثرگذار برنامه‌ی درسی کارآفرینی بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope and Sequence of Curriculum to Promote Students, Entrepreneurial Capabilities Using Interpretive Structural Modelling(ISM)

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezaei-Zadeh 1
  • Mohsen Ansari 2
  • Mahboobeh Arefi 3
  • Eamonn Murphy Murphy 4
1 Student in the field of e-learning and entrepreneurship; University of Limerick, Ireland
2 M.A., entrepreneurship , University of Tehran
3 PhD, Associate Professor, University of Shahid Beheshti, Tehran
4 Professor- Director of enterprise research centre, university of Limerick, Ireland
چکیده [English]

 
One of the prerequisites for the students planning to promote entrepreneurial capabilities in our higher education system is the "domain" of entrepreneurial curriculum. It is of great importance when it becomes evident that we are faced with a range of characteristics and entrepreneurial capabilities. For an effective curriculum design, we have to determine the "scope" and the "sequence" components. This study has identified two key characteristics of entrepreneurship in the curriculum aimed at promoting students' abilities. An interpretative structural modelling method (ISM) is used in a qualitative research along with the viewpoints of eight Iranian successful entrepreneurs. and top 13 entrepreneurial features as the ultimate goals of the curriculum   in entrepreneurial universities. The communication structure of interrelationship is drawn in the form of an interactive network. On this basis, it is found that the "confidence", as the most important entrepreneurial characteristic in all of 12 selected features, has direct and indirect impact. Additionally, with a view to the results of similar research on the relationship between entrepreneurial characteristics in an interactive structure obtained in this study, some applications of an effective curriculum design in entrepreneurship have also been discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Entrepreneurial Abilities
  • Universities
  • Entrepreneurs
  • Education of Entrepreneurship
آذر، عادل. بیات، کریم. (1387). طراحی مدل فرایندمحوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1:1، 18-3.
احمدزاده، نسرین. (1384). بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت های کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. استاد راهنما: کوروش فتحی واجارگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
حسینی لرگانی، سیده مریم. میرعرب رضی، رضا. رضایی، سعید. (1387). آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 50، 137-119.
نوروززاده، رضا. کوثری، مریم. (1388). تبیین ویژگی‌های عناصر چهارگانه برنامه درسی مقطع کارشناسی با تاکید بر پرورش مهارت‌های کارآفرینی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 15(54)، 1-18.
هزارجریبی، جعفر. (1382). توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 30، 174-159.
Allen, April D. (2010). Complex Spatial Skills: The Link Between Visualization and Creativity. Creativity Research  Journal, 22(3), 241–249.
Beyer, Barry K. (1988). Developing a scope and sequence for thinking skills instruction. Educational leadership, 26-30.
Boyatzis, Richard E. (1982). The competent manager: a model for effective performance, Canada: John Wiley & Sons.
Burton, Leon H. (2001). Interdisciplinary Curriculum: Retrospect and Prospect. Music Educators Journal, 87(5). 17-21+66
Chen, Ming-Huei. (2007). Entrepreneurial Leadership and New Ventures: Creativity in Entrepreneurial Teams Entrepreneurial  leadership and New Ventures, 16(3), 239-249.
Fayolle, Alian. Gailly, Benoit. (2009). Assessing the impact of entrepreneurship education: a methodology and three experiments from French engineering schools. In G. Page West, Elizabeth J. Gatewood, and Kelly G. Shaver (Eds.), Handbook of university-wide entrepreneurship education (pp. 203-214), Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
Flauto, Frank J. (1999). Walking the Talk: The Relationship Between Leadership and Communication Competence. Journal of Leadership & Organizational Studies, 6: 86, 86-97.
Freeman, Paul. Rees, TIM. (2010). Perceived social support from team-mates: Direct and stress-buffering effects on self-confidence. European Journal of Sport Science, 10(1), 59-67.
Geist,Charles. Hamrick, Theresa J. (1983). Social Avoidance and Distress:  Its  Relationship TO Self- Confidence,and Needs For Affiliation,  Change, Dominance. And Deference. Journal of Clinical Psychology, September, 39(5), 727-730.
Gant,Adam M.Berry,James W. (2011). The Necessity of Others is The Mother of Invention:Intrinsic and Prosocial Motivation,Perspective Taking,and Creativity.  Academy of Management Journal, 54(1), 73-96.
Halawa,Ibtesam. (2005). The Relationship Between Effective Communication Of High School Principal  and School Climate.Education , 126(2), 334-345.
Hawkins, Katherine W. (1992). Effects of gender and communication on leadership emergence  in small task-oriented groups. Proceeding of the annual meeting of the speech communication association, 1. 1-26.
Hines, Samuel M. (2009). Leadership studies, civic engagement and entrepreneurship: exploring synergies on the practical side of liberal education. In G. Page West, Elizabeth J. Gatewood, and Kelly G. Shaver (Eds.), Handbook of university-wide entrepreneurship education (pp. 215-231), Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
Izquierdo, Edgar. Deschoolmeester, Dirk. (2010). What entrepreneurial competencies should be emphasized in entrepreneurship and innovation education at the undergraduate level? In Alian Fayolle (Ed), Handbook of research in entrepreneurship education, volume 3 (pp. 194-206), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Jaswal, Snehlata; Jerath, J. M. (1991). Need for achievement and locus of control as predictors of creativity among males at two levels of intelligence. Journal of Personality and Clinical Studies, 7(2), 137-145.
Kailer, Norbert. (2010). Entrepreneurship education at universities in German-speaking countries: empirical findings and proposals for the design of university-wide concepts. In Alian Fayolle (Ed), Handbook of research in entrepreneurship education, volume 3 (pp. 248-273), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Kipnis, David; Lane, William P. (1962). Self-confidence and leadership  . Journal of Applied Psychology, 46(4), 291-295.
Kloosterman, Peter. (1988). Self-Confidence and Motivation in Mathematics. Journal of Educational Psychology, 80(3), 345-351.
Kolb, Judith A. (1999). The Effect of Gender Role, Attitude Toward Leadership, and Self-Confidence on Leader Emergence: Implications for Leadership Development. Human Resours Development Quartery, 10(4), 305-320.
Lendner, Christian. Huebscher, Jutta. (2009). Entrepreneurship simulation game seminars: perceived learning effects on natural science, liberal arts and business school students. In G. Page West, Elizabeth J. Gatewood, and Kelly G. Shaver (Eds.), Handbook of university-wide entrepreneurship education (pp. 176-190), Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
Linnehan, Frank. (2004). The Relation of Source Credibility and Message Frequency to Program Evaluation and Self-Confidence of Students in a Job Shadowing Program. Journal of Vocational Education Research, 29(1), 67-81.
Liu, Chih-Hsing. Chiu, Su-Chin. Chiu, Chiung-Lin. (2010). IntraNetwork relationships, creativity, knowledge diversification, and network position. Social behavior and personality, 38(9), 1173-1190.
Mowday, Richard T. (1979). Leader Characteristics, Self-Confidence, and Methods of Upward Influence in Organizational Decision Situations. Academy of Management Journal, 22(4), 709-725.
Munroe-Chandler,Krista.Hall,Craig.Fishburne, Graham. (2008). Playing with confidence: The relationship between imagery use and self-confidence and self-efficacy in youth soccer players. Journal of Sports Sciences, December, 26(14), 1539–1546.
Nekka, Hadj. Fayolle, Alian. (2010). Entrepreneurship education and ethnic minorities: the case of North African entrepreneurs in France. In Alian Fayolle (Ed), Handbook of research in entrepreneurship education, volume 3 (pp. 166-182), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Nelson, Teresa. Duffy, Susan. (2010). Entrepreneurship education: women, men, sex, and gender. In Alian Fayolle (Ed), Handbook of research in entrepreneurship education, volume 3 (pp. 153-165), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Phillips, Jean M.  Gully, Stanley M. (1997). Role of Goal Orientation, Ability, Need for Achievement, and Locus of Control in the Self-Efficacy and Goal-Setting Process. Journal of Applied Psychology, 82(5), 792-802.
Prabhu, Veena. Sutton, Charlotte. Sauser, William. (2008). Creativity and Certain Personality Traits: Understanding the Mediating Effect of Intrinsic Motivation.Creativity Research Journal, 20(1), 53–66.
Rezaei-zadeh, Morteza. Cleary, Brendan. O’Reilly, John. Abdollahi, Abdolhossein. Murphy, Eamonn. (2011). Identification and classification of entrepreneurial competencies mapped with human personalities. Proceeding of the 6th European conference on innovation and entrepreneurship, 2, 753-761.
Rostan, Susan M. (2010). Studio Learning: Motivation, Competence, and the Development of Young Art Students’ Talent and Creativity. Creativity Research Journal, 22(3), 261–271.
Sage, A.P., Interpretive Structural Modelling: Methodology for Large Scale Systems, McGraw-Hill, New York, NY, 1977.
Shalley, Christina E. (1991). Effects of Productivity Goals, Creativity Goals, and Personal Discretion on Individual Creativity. Journal of Applied Psychology, 76(2), 179-185.
 Shaw,Marvin E. (1955). A  Comperation of two types of leadership in varios communication nets. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 50(1), 127-134.
Shepherd, Dean A. DeTienne, Dawn R. (2005). Prior Knowledge, Potential Financial Reward, and Opportunity Identification. Entrepreneurship theory and practice, 29(1), 91-112.
Sosik, John J. Kahai, Surinder S. Avolio, Bruce J. (1998). Transformational leadership and dimensions of creativity: Motivating idea generation in computer-mediated groups. Creativity research journal, 11(2), 111-121.
Sung, Sun Young. Choi, Jin Nam. (2009). Do Big Five personality factors affect individual creativity? The moderating role of extrinsic motivation. Social behaviour and personality, 37(7), 941-956.
Swan, John E. Futrell, Charles M. (1978).Dose clear  Communication relate to  job satisfaction  and self confidence among salespeople. the journal of business Communication, 15:4, 39-52.
Tavani, Christopher M. Losh, Susan C. (2003). Motivation, self-confidence, and expectations as predictors of the academic performances among our high school students. "Child Study Journal, 33(3), 141-151.
VanTassel-Baska, Joyce. (1988). Developing Scope and Sequence in Curriculum. Gifted Child Today (GCT), 11:4, 58-61.
Voight, Mike R. Callaghan, John L. Ryska, Todd A. (2000). Relationship between goal orientation, self-confidence and multidimensional trait anxiety among Mexican-American female youth athletes. Journal of sport behaviour, 23(3), 271-288.
Vosloo, Justine. Ostrow, Andrew. Watson, Jack. C. (2003). The Relationships Between Motivational Climate, Goal Orientations, Anxiety, and Self-Confidence Among Swimmers. Journal of Sport Behavior, 32(3), 376-393.