شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی رسانه‌ای (ME) خلق و مالکیت یک شرکت یا سازمان کوچک است که فعالیت‌های آن حداقل یک نوآوری برای بازار کسب‌وکار‌های رسانه‌ای ایجاد کند. با عنایت به نو بودن پدیده‌ی کارآفرینی در کسب‌وکارهای رسانه‌ای، هدف این پژوهش ارائه الگویی برای کارآفرینی رسانه‌ای می‌باشد. این تحقیق از نوع کیفی و با به‌کارگیری روش نظریه‌ی داده‌بنیاد (نظریه‌ی برخاسته از داده) انجام شده است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار یافته از میان 11 موسسه‌ی رسانه‌ای دیجیتال کشور شامل چهار دسته‌ی اصلی تولیدکنندگان محتوا، فروش محصولات/خدمات، پشتیبانی و نرم‌افزار و تبلیغات جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در الگوی کارآفرینی رسانه‌ای، سه دسته عوامل زیربنایی (منابع و انسان‌مداری)، عوامل روبنایی (کارآفرین رسانه‌ای، بازار و مشتریان و دولت/جامعه) و عوامل موازنه‌کننده (ارتباطات، ارزش‌ها و هنجارها و نظام اجتماعی- اقتصادی) بازیگران اصلی محسوب می‌شوند که تعامل و توازن هر سه دسته عوامل یادشده موجب دوام و استمرار کارآفرینی رسانه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور

نویسندگان [English]

  • عباس نیک‌نژاد 1
  • سیدمحمد مقیمی 2
  • طاهر روشندل اربطانی 3
1
2
3
چکیده [English]

کارآفرینی رسانه‌ای (ME) خلق و مالکیت یک شرکت یا سازمان کوچک است که فعالیت‌های آن حداقل یک نوآوری برای بازار کسب‌وکار‌های رسانه‌ای ایجاد کند. با عنایت به نو بودن پدیده‌ی کارآفرینی در کسب‌وکارهای رسانه‌ای، هدف این پژوهش ارائه الگویی برای کارآفرینی رسانه‌ای می‌باشد. این تحقیق از نوع کیفی و با به‌کارگیری روش نظریه‌ی داده‌بنیاد (نظریه‌ی برخاسته از داده) انجام شده است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار یافته از میان 11 موسسه‌ی رسانه‌ای دیجیتال کشور شامل چهار دسته‌ی اصلی تولیدکنندگان محتوا، فروش محصولات/خدمات، پشتیبانی و نرم‌افزار و تبلیغات جمع‌آوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در الگوی کارآفرینی رسانه‌ای، سه دسته عوامل زیربنایی (منابع و انسان‌مداری)، عوامل روبنایی (کارآفرین رسانه‌ای، بازار و مشتریان و دولت/جامعه) و عوامل موازنه‌کننده (ارتباطات، ارزش‌ها و هنجارها و نظام اجتماعی- اقتصادی) بازیگران اصلی محسوب می‌شوند که تعامل و توازن هر سه دسته عوامل یادشده موجب دوام و استمرار کارآفرینی رسانه‌ای می‌شود.

احمدپور داریانی، محمود. (1389). کارآفرینی (تعاریف، نظریه ها، الگوها). تهران: جاجرمی.
ادیب حاج باقری، محسن. (1385). روش تحقیق گراندد تئوری. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
دانایی فرد، حسن، سید مهدی الوانی و عادل آذر. (1388). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار-اشراقی.
صلصالی، مهوش، علی فخر موحدی و محمد علی چراغی. (1386). تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی (فلسفه و اصول کاربردی). تهران: نشر و تبلیغ بشری.
فرهنگی، علی اکبر. (1386). ارتباطات انسانی (جلد اول). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
مقیمی، سید محمد. (1387). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران: نشر فراندیش
Achtenhagen, Leona. (2008). “Understanding Entrepreneurship in Traditional Media”. Journal of Media Business Studies 5(1), 123-142.
Berthod, Olivier, Claudio Huyskens and Claudia Loebbecke. (2007). “New media entrepreneurship: success drivers of user-community-driven internet ventures”. Sweden; Jonkoping: JOMBS workshop, march, 23-24, 2007.
Bilic, Ivana, Ante Parka and Gaia Vidovic. (2011). “How does education influence entrepreneurship orientation? Case study of Croatia”. Journal of management 16 (1), 115-128.
European Commission. (2007).“Promoting entrepreneurship on TV and in other audio-visual aids”. Report of the expert group to the European commission; Enterprise and industry directorate general, DEC 2007.
Hang, Min and Aldo Van Weezel. (2005). “Media and entrepreneurship: a survey of the literature relating to both concepts”. Sweden, Jonkoping international business school.
Hoag, Anne. (2007). “Media entrepreneurship in the era of big media: prospects for new entrants”. Kansas city: Ewing marion kauffman foundation.
Hoag, Anne and Ben Compaine. (2007). “Media entrepreneurship: Missionaries and merchants”. Media management and economics AEJMC conference.
Hoag, Anne and Sangho Seo. (2005). “Media Entrepreneurship: Definition, Theory and Context”. Paper presented at the NCTA Academic Seminar, San Francisco, April 2, 2005.
Khajeheian, Datis and Roshandel Arbatani, Taher (2011), Remediation of Media Markets toward Media Entrepreneurship, how recession reconstructed media industry, European Media Management Education Conference, Moscow.
Timmons, Jeffry A. (1999). New venture creation; entrepreneurship for the 21st century. Singapore: McGraw-Hill.
Truong, Yann, McColl, Rod nad Philip Kitchen. (2010). “practitioners’ perceptions of advertising strategies for digital media”. International journal of advertising 29(5), 709-725.